Vind advies over...

Alles wat je moet weten over verkooprechten

Op de aankoop van een onroerend goed moeten er steeds verkooprechten (in de volksmond beter bekend als registratierechten) betaald worden. Het bedrag zal verschillen afhankelijk van de grootte van de aankoopprijs, het gewest waarin je woont, enz.

verkooprechten

Tarieven

In Vlaanderen bedragen de verkooprechten in principe 10% van de aankoopprijs. In Brussel ligt dit iets hoger, en zul je 12,5% registratierechten betalen op de prijs.

Klein beschrijf

In bepaalde gevallen is het mogelijk om te genieten van klein beschrijf, in dit geval zul je in Vlaanderen 5% en in Wallonië  6% betalen op de prijs. Belangrijk om op te merken is dat klein beschrijf niet mogelijk is in Brussel, je zal hier dus nooit van deze vermindering kunnen genieten.

In welke gevallen kan je nu genieten van klein beschrijf?  Hiervoor moeten drie voorwaarden vervuld zijn:

  • Als eerste kun je enkel klein beschrijf genieten indien het onroerend goed dat je aankoopt je enige woning is. Mensen die dus een tweede verblijf aankopen of een appartement om te verhuren zodoende extra inkomsten te verwerven, hebben nooit recht op de verlaagde verkooprechten.
  • Ten tweede mag het kadastraal inkomen van je woning niet hoger zijn dan 745 EUR. Dit kunnen we echter nuanceren: naargelang het aantal kinderen dat je ten laste hebt, kan dit bedrag hoger zijn. Bovendien worden panden verkregen uit een erfenis nooit meegerekend, je dient dus geen rekening te houden met het K.I. van deze panden.
  • De laatste voorwaarde houdt in dat je het aangekochte goed minstens drie jaar effectief moet bewonen, dit zal gedurende die periode ook het adres zijn waar je jouw domicilie plaatst. En dit te starten binnen de drie jaar na de aankoop.

Abattement

Naast het klein beschrijf is er nog een tweede mogelijkheid om een vermindering van verkooprechten te genieten, namelijk het abattement. Dit kan zowel bij groot als klein beschrijf worden toegepast.

Het abattement houdt in dat je op de eerste schijf van 15.000 EUR vrijgesteld bent van verkooprechten. Concreet betekent dit dat je een korting zal genieten van 1.500 EUR bij groot beschrijf, of 750 EUR bij klein beschrijf. Meer nog, als je je verbindt om een hypothecaire lening af te sluiten voor het verworven onroerend goed (zowel woning of bouwgrond), dan zal het abattement stijgen met een extra 1.000 EUR.

De voorwaarden waaraan de kopers moeten voldoen zijn onder andere:

  • het onroerend goed moet in het Vlaamse Gewest gelegen zijn;
  • de kopers moeten natuurlijke personen zijn;
  • de aankoop moet een woning of bouwgrond betreffen waarop een woning zal worden gebouwd;
  • de woning zal door de koper bestemd worden als hoofdverblijfplaats (en dit binnen de twee jaar na aankoop van de woning of binnen de vijf jaar na aankoop van de grond)
  • de aankoop moet ‘zuiver’ zijn, dit betekent dat er bijvoorbeeld geen onverdeeldheid mag van toepassing zijn.

Opgelet, de hierboven beschreven regeling geldt enkel in Vlaanderen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt voorzien in een hogere korting op de registratierechten, nu de woonbonus sinds 01.01.2017 is afgeschaft. Meer in het bijzonder moeten er op de eerste schijf van 175.000 EUR geen registratierechten betaald worden, wat neerkomt op een besparing van 21.875 EUR. Naast de reeds bestaande voorwaarden, geldt hierbij dat het recht op abattement vervalt zodra de som van de aankoopprijs en lasten, dan wel de verkoopwaarde van het onroerend goed 500.000 EUR overschrijdt. Bovendien mag geen enkele van de kopers voor het desbetreffend aanslagjaar een gewestelijke belastingvermindering (vb.: de woonbonus, niet: de Waalse wooncheque) genieten - indien de kopers van deze gewestelijke belastingvermindering afzien is er dus geen probleem - voor de aankoop van een andere woning. 

In Wallonië kun je geen aanspraak maken op een vermindering via abattement.

Gerelateerde artikels