Privacybeleid


Privacy en cookie policy Dewaele Vastgoedgroep

Deze verklaring is als volgt opgebouwd:

I.    Inleiding    

II.    Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking ?    

III.    Welke categorieën van persoonsgegevens worden door de Dewaele Vastgoedgroep verwerkt ?    

IV.    Voor welke doeleinden verwerkt Dewaele Vastgoedgroep uw persoonsgegevens ?   

1.    Wettelijke verplichtingen    

2.    Contractuele relaties tussen Dewaele Vastgoedgroep en u als klant    

3.    Gerechtvaardigde belangen van Dewaele Vastgoedgroep    

4.    Specifiek gerechtvaardigd belang van Dewaele Vastgoedgroep : direct marketing doeleinde    

5.    Uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie    

6.    Uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens bij sollicitatieprocedure

7.    Categorieën en verwerkingdoelen opgelijst    

V.    Met wie deelt Dewaele Vastgoedgroep uw persoonsgegevens ?    

1.    Persoonsgegevens binnen Dewaele Vastgoedgroep    

2.    Persoonsgegevens buiten Dewaele Vastgoedgroep    

3.    Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)    

VI.    Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ?    

VII.    Beveiliging van uw persoonsgegevens    

VIII.    Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens ?    

1.    Recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar    

2.    Specifieke rechten van de sollicitant     

3.    Recht van bezwaar tegen direct marketing    

4.    Recht om een klacht in te dienen    

IX.    Cookies    

I. Inleiding

1. In deze policy wordt uitgelegd hoe Dewaele Vastgoedgroep (met inbegrip van haar dochterondernemingen die hier kunnen worden teruggevonden) persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart die betrekking hebben op haar klanten en alle personen die met Dewaele Vastgoedgroep in contact staan (bvb. door het bezoeken van onze website of door het stellen van vragen via e-mail of telefoon of door gebruik te maken van ons soldandset.be Platform) (hierna ‘u’ of ‘de Gebruiker’).

2. Onder Dewaele Vastgoedgroep worden, naast de dochterondernemingen, eveneens de volgende merken begrepen: Dewaele, Turner, De Syndic, Van der Build, soldandset.be, alsook enige nieuwe merken die Dewaele Vastgoedgroep op de markt zou brengen.

3. Onder persoonsgegevens (hierna: ‘Persoonsgegevens’) wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.

4. Onder sollicitanten (hierna: ‘u’ of ‘Sollicitanten’) wordt elke persoon verstaan die via een  sollicitatieformulier op de jobsite van Dewaele Vastgoedgroep of via e-mail een verzoek naar Dewaele Vastgoedgroep heeft gestuurd om te solliciteren voor een functie binnen Dewaele Vastgoedgroep.

5. Dewaele Vastgoedgroep hecht veel belang aan de bescherming van uw Persoonsgegevens en respecteert uw persoonlijke levenssfeer. Dewaele Vastgoedgroep behandelt en beschermt uw Persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.

Bij de verwerking van uw Persoonsgegevens leeft Dewaele Vastgoedgroep evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

Meer informatie over gegevensbescherming kunt u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.

6. Dewaele Vastgoedgroep nodigt u uit om deze policy zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van Dewaele Vastgoedgroep op dit gebied kent en begrijpt.

Deze policy wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de policy is beschikbaar op onze website. Dewaele Vastgoedgroep zal u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

II. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking ?

7. De immobiliën groep Dewaele Vastgoedgroep is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

8. Dewaele Vastgoedgroep is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de regelgevende instanties verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw Persoonsgegevens. Dewaele Vastgoedgroep bepaalt de doeleinden waarvoor uw Persoonsgegevens worden verwerkt alsook de rechten die u heeft m.b.t. uw Persoonsgegevens.

9. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (‘DPO’) door hem aan te schrijven op het volgend adres : dhr Michael Anckaert, Ambachtenstraat 33 8870 Izegem, of door een e-mail te sturen naar : privacy@dewaele.com .

10. Dewaele Vastgoedgroep kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw Persoonsgegevens namens Dewaele Vastgoedgroep en volgens de instructies van Dewaele Vastgoedgroep te verwerken in overeenstemming met deze policy. Enkel de strikt noodzakelijke gegevens zullen aan deze ondernemingen worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van Dewaele Vastgoedgroep’ genoemd).

III. Welke categorieën van persoonsgegevens worden door dewaele vastgoedgroep verwerkt?

11. Dewaele Vastgoedgroep kan gegevens en informatie verwerken die door u of door derden worden verstrekt, voor zover dit nodig of nuttig is voor de werking van Dewaele Vastgoedgroep.

Om u hierover het best mogelijk te informeren, geeft deze policy eerst een overzicht van de categorieën van Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt (dit overzicht is niet-limitatief en er kunnen dus andere Persoonsgegevens worden verwerkt indien hiertoe de noodzaak blijkt). Hierbij wordt de context aangegeven waarin Dewaele Vastgoedgroep deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor Dewaele Vastgoedgroep de Persoonsgegevens verwerkt.

1/ Identiteitsgegevens

1a/ Identiteitsgegevens van de klant /opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

1b/ Identiteitsgegevens van de kandidaat - koper of huurder, beleggers

1c/ Identiteitsgegevens van de Gebruiker die een pand aanbiedt op het soldandset.be Platform (verkoper)

1d/ Identiteitsgegevens van de bezoeker van het soldandset.be Platform en (mogelijke) bieder/koper

Voorbeelden: Identiteitsgegevens van de kandidaat - koper of huurder, beleggers

Context: deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, klant wordt, een bemiddelingsopdracht sluit of u zich registreert om de diensten van Dewaele Vastgoedgroep (online) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Deze gegevens kunnen onder meer door het inlezen van uw identiteitskaart worden verkregen.

2/ Gegevens over het onroerend goed

2a/ Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever  (verkoper of verhuurder)

2b/ Gegevens over het onroerend goed van de Gebruiker die het pand aanbiedt (verkoper) op het soldandset.be Platform

Voorbeelden:

- Eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringsattest van de elektrische installatie, EPC attest, informatie over de overstromingsgevoeligheid, postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaarde. 

- Soldandset.be: richtprijs, termijn, adresgegevens van het pand (dit door enkel de gemeente mee te delen of een volledig adres).

Context: Deze gegevens worden door u verstrekt, dan wel in uw opdracht door Dewaele Vastgoedgroep opgevraagd bij de overheid of technische experten.

3/ Gegevens van Sollicitant in het kader van een sollicitatieprocedure

Voorbeelden: Contactgegevens (naam en adresgegevens, e-mailadres, geslacht, taal), opleiding (scholing, cursussen, etc.), arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, etc.), gezinssituatie.

Context:

- Deze gegevens worden door u verstrekt en worden rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s via de jobsite van Dewaele Vastgoedgroep met URL www.dewaelevastgoedgroep.be/jobs verzameld.  

- Dewaele Vastgoedgroep verzamelt deze gegevens ook door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail.

4/ Gegevens van kandidaat - huurder die verband houden met een (mogelijk) voorstel van verhuurcontract.

Voorbeelden: Informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc.

Context: Deze gegevens worden verzameld met behulp van formulieren en contracten die u op uw verzoek invult.

5/ Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst.

Voorbeelden: Rijksregisternummer.

Context: Deze gegevens worden door u verstrekt. Het nationaal rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin de wet voorziet of vereist.

6/ Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders).

Voorbeelden: Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

Context: Deze gegevens worden door u als mede-eigenaar verstrekt aan Dewaele Vastgoedgroep wanneer Dewaele Vastgoedgroep de functie van syndicus uitoefent

7/ Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van syndicus.

Voorbeelden: Betalingsverrichtingen, inclusief namen en rekeningnummers, communicatie en referenties, kaartnummers, etc.

Context: Deze gegevens hebben betrekking op uw verrichtingen als mede-eigenaar die door de syndicus worden gecoördineerd.

8/ Gegevens over de verrichtingen van Dewaele Vastgoedgroep met u.

Voorbeelden: De informatie in verband met uw contacten met Dewaele Vastgoedgroep, per telefoon, e-mail, fax enz. en uw interacties op de webpagina’s aangaande Dewaele Vastgoedgroep, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz.

Context: Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en Dewaele Vastgoedgroep (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.).

9/ Gegevens over de verrichtingen door u op het soldandset.be Platform.

Voorbeelden: Informatie over uw gedrag en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en relatiekanalen, informatie over uw persoonlijke keuzes en levensstijl, privé of professioneel projecten, hobby’s etc.

Context: Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door Dewaele Vastgoedgroep zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen.

10/ Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant.

Voorbeelden: Informatie over uw gedrag en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en relatiekanalen, informatie over uw persoonlijke keuzes en levensstijl, privé of professioneel projecten, hobby’s etc.

Context: Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door Dewaele Vastgoedgroep zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze policy en haar wettelijke verplichtingen.

11/ Cookies en sociale media pixels

Voorbeelden: Gegevens over klik-en kijkgedrag van de gebruiker, devices van de gebruiker, IP-adres, type internet-browser, type operating system of voorkeuren.

Context: Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies en/of pixels. Meer hierover in artikel IX.

12. Dewaele Vastgoedgroep verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

IV. Voor welke doeleinden verwerkt dewaele vastgoedgroep uw persoonsgegevens ?

13. Dewaele Vastgoedgroep verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens enkel en alleen voor de hieronder beschreven doeleinden. Dewaele Vastgoedgroep zorgt ervoor dat alleen de benodigde en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt. De Persoonsgegevens die Dewaele Vastgoedgroep verzamelt en verwerkt in het kader van sollicitaties zullen vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Dewaele Vastgoedgroep.

In het algemeen verwerkt Dewaele Vastgoedgroep uw Persoonsgegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Dewaele Vastgoedgroep (12.1).
 • Om een contract te kunnen sluiten en dit contract uit te voeren (12.2).
 • Voor de verwezenlijking van het gerechtvaardigd belang van Dewaele Vastgoedgroep zoals het uitsturen van gepersonaliseerde communicatie of enige andere vorm van direct marketing binnen Dewaele Vastgoedgroep naar u, met inachtneming van een billijke afweging tussen deze belangen en uw rechten en vrijheden (12.3).
 • In specifieke gevallen, mits uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie, die u op elk moment in overeenstemming met de wet kunt terugtrekken (12.4).

13.1.    Wettelijke verplichtingen

Dewaele Vastgoedgroep dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden oplegt om uw Persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen inhouden dat Dewaele Vastgoedgroep samenwerkt met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw Persoonsgegevens aan hen overmaakt.

Deze verplichtingen vallen onder meer binnen de volgende domeinen:

 • De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
 • De verplichting die aan een syndicus worden opgelegd aangaande het beheer van mede-eigendommen. 
 • De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten.

De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor Dewaele Vastgoedgroep uw Persoonsgegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

13.2.    Contractuele relaties tussen dewaele vastgoedgroep en u als klant

Alvorens contracten te sluiten dient Dewaele Vastgoedgroep soms bepaalde gegevens te verkrijgen en te verwerken, met name om onder andere:

 • Te reageren op uw verzoek.
 • De diensten via het soldandset.be Platform te vervullen.
 • Uw bemiddelingsopdracht te vervullen.
 • U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract.
 • Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten.
 • De voorwaarden te bepalen en te waarborgen tegen welke voorwaarden het contract wordt afgesloten.

In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient Dewaele Vastgoedgroep een aantal gegevens te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

In dit kader kunnen uw Persoonsgegevens intern binnen Dewaele Vastgoedgroep worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract.

Meer bepaald verwerkt Dewaele Vastgoedgroep uw Persoonsgegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:

 • Beheer van lopende contracten / bestelde diensten.
 • Centraal management en algemeen beeld van de klanten en de Gebruikers.
 • Het beheer van uw vastgoed.
 • Het beheer van de mede-eigendom waarin u mede-eigenaar bent.

Dewaele Vastgoedgroep kan uw Persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.

13.3.    Gerechtvaardigde belangen van dewaele vastgoedgroep

Dewaele Vastgoedgroep verwerkt uw Persoonsgegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft Dewaele Vastgoedgroep ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.

Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:

 • Het personaliseren van de diensten van Dewaele Vastgoedgroep, met inbegrip van de diensten die via het soldandset.be Platform worden aangeboden.
 • Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij gebruik wordt gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de gegevens.
 • Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven), voor de in artikel VI vermelde retentieperiode.
 • De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken.
 • Toezicht op de activiteiten van Dewaele Vastgoedgroep, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van Dewaele Vastgoedgroep, de aard van de gestelde vragen van klanten etc.
 • De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:
  • Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes.
  • Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van Dewaele Vastgoedgroep, op basis van enquêtes bij klanten van Dewaele Vastgoedgroep, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Twitter, facebook) gekoppeld aan Dewaele Vastgoedgroep.
 • Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website en het soldandset.be Platform te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u onder artikel IX: Cookies.
 • De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van Dewaele Vastgoedgroep of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

13.4.    Specifiek gerechtvaardigd belang van dewaele vastgoedgroep: direct marketing doeleinde

Dewaele Vastgoedgroep voert een klanten- en Gebruikerssegmentatie uit – in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld geschikte panden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan Dewaele Vastgoedgroep onder meer:

 • De diensten die u reeds gebruikt en uw sociodemografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz.).
 • Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website of het soldandset.be Platform, berichten via onze website of het soldandset.be Platform), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren.
 • De advertenties op de webpagina’s en het soldandset.be Platform aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, het soldandset.be Platform, sociale netwerken, in een kantoor of elders (bvb. bij gebeurtenissen waar Dewaele Vastgoedgroep aanwezig was).
 • Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken.
 • De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen.
 • U gepersonaliseerde advertenties versturen per post, of telefoon.

Dewaele Vastgoedgroep analyseert ook de resultaten van haar marketing- en campagneactiviteiten om de effectiviteit van deze activiteiten te meten en om u relevante oplossingen aan te bieden.

13.5.    Uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie

Dewaele Vastgoedgroep kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval vraagt Dewaele Vastgoedgroep eerst uw specifieke toestemming.

Door deze privacy en cookie policy te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw Persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden én het versturen van elektronische reclame.

13.6.  Uw Toestemming Voor Het Verwerken Van Persoonsgegevens Bij Sollicitatieprocedure

Door het invullen van en/of versturen van het sollicitatieformulier of e-mail gaat u ermee akkoord dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt door Dewaele Vastgoedgroep en worden opgenomen in de database van Dewaele Vastgoedgroep.

13.7.    Categorieën en verwerkingsdoelen opgelijst

Hier volgt een niet-exhaustief doch gedetailleerd overzicht van de verschillende verwerkingen en de respectievelijke doeleinden.

1/ Identiteitsgegevens

1a/ Identiteitsgegevens van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

1b/ Identiteitsgegevens van de kandidaat - koper of huurder, beleggers

1c/ Identiteitsgegevens van de Gebruiker die een pand aanbiedt op het soldandset.be Platform (verkoper)

1d/ Identiteitsgegevens van de bezoeker van het soldandset.be Platform en (mogelijke) bieder/koper

Verwerkingsdoel: Met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het leveren van de diensten van het soldandset.be Platform, het nagaan van uw identiteit en/of het onderhouden van het klantenbestand. De Persoonsgegevens worden onder andere voor de volgende doeleinden gebruikt zonder dat deze opsomming limitatief is:

 • Het versturen van de nieuwsbrief, indien de klant daarvoor zijn toestemming heeft gegeven.
 • Het versturen via e-mail van de  gedownloade documenten op de website of het soldandset.be Platform.  
 • Het versturen van een bevestigingsmail voor de goede ontvangst van een bepaalde aanvraag (zoals een info-aanvraag van een pand, project, bezoekaanvraag verhuur…)
 • Het versturen van een e-mail met bijlage waarbij de volledige rondleiding van een pand mogelijk wordt gemaakt
 • Het versturen van hou-mij-op-de-hoogte e-mails
 • Versturen van gepersonaliseerde emails
 • Tell a friend doeleinden

Indien toestemming is gegeven betreffende direct marketing kunnen de Persoonsgegevens ook gebruikt worden om u per e-mail informatie te geven over Dewaele Vastgoedgroep haar aanbiedingen.  

Daarnaast kunnen naam en adresgegevens gebruikt worden om u per post informatie over Dewaele Vastgoedgroep haar aanbiedingen toe te sturen.

2/ Gegevens over het onroerend 

2a/ Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

2b/ Gegevens over het onroerend goed van de Gebruiker die het pand aanbiedt (verkoper) op het soldandset.be Platform

Verwerkingsdoel: Noodzakelijk voor de vastgoeddiensten in het algemeen en voor de goede uitvoering van de verschillende overeenkomsten in dit kader.

3/ Gegevens van Sollicitant in het kader van een sollicitatieprocedure

Verwerkingsdoel: Noodzakelijk voor het aanwervingsbeleid van Dewaele Vastgoedgroep.

4/ Gegevens van kandidaat huurder die verband houden met een (mogelijk) voorstel van verhuurcontract.

Verwerkingsdoel: Noodzakelijk voor de vastgoeddiensten in het algemeen en voor de goede uitvoering van de verschillende overeenkomsten in dit kader.

5/ Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst.

Verwerkingsdoel: Noodzakelijk voor de vastgoeddiensten in het algemeen en voor de goede uitvoering van de verschillende overeenkomsten in dit kader.

6/ Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders).

Verwerkingsdoel: Noodzakelijk voor de vastgoeddiensten in het algemeen en voor de goede uitvoering van de verschillende overeenkomsten in dit kader.

7/ Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van syndicus.

Verwerkingsdoel: Noodzakelijk voor de vastgoeddiensten in het algemeen en voor de goede uitvoering van de verschillende overeenkomsten in dit kader.

8/ Gegevens over de verrichtingen van Dewaele Vastgoedgroep met u.

Verwerkingsdoel: Noodzakelijk voor de relatie tussen U en Dewaele Vastgoedgroep te onderhouden en te optimaliseren.

9/ Gegevens over de verrichtingen door u op het soldandset.be Platform.

Verwerkingsdoel: Noodzakelijk om de relatie tussen u en Dewaele Vastgoedgroep te onderhouden en te optimaliseren.

10/ Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant.

Verwerkingsdoel: Noodzakelijk voor de relatie tussen U en Dewaele Vastgoedgroep te onderhouden en te optimaliseren.

11/ Cookies en sociale media pixels

Verwerkingsdoel: Uitleg is te vinden in artikel IX

V. Met wie deelt dewaele vastgoedgroep uw persoonsgegevens ?

Voor bovengenoemde doeleinden kan Dewaele Vastgoedgroep uw persoonsgegevens aan de volgende ontvangers bekendmaken:

13.1.    Persoonsgegevens binnen dewaele vastgoedgroep

Dewaele Vastgoedgroep behandelt uw Persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw Persoonsgegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.

Dewaele Vastgoedgroep kan uw Persoonsgegevens toezenden aan andere entiteiten gelieerd aan Dewaele Vastgoedgroep die Dewaele Vastgoedgroep bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.

13.2.    Persoonsgegevens buiten dewaele vastgoedgroep

In sommige gevallen is Dewaele Vastgoedgroep bij wet verplicht om uw Persoonsgegevens te delen met derden, waaronder:

 • Overheden, regelgevers, de instanties belast met controle en toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om te communiceren/Informatie over u door te zenden, zoals de fiscale administratie, de Gegevensbeschermingsautoriteit etc.
 • Gerechtelijke/onderzoeksinstanties zoals politie, procureurs, rechtbanken, arbitrage-/bemiddelingsorganen op hun uitdrukkelijk verzoek

Dewaele Vastgoedgroep draagt uw gegevens tevens over aan dienstverleners om te helpen met :

 • Het ontwerp en behoud van computerapparatuur en internetapplicaties (onder andere het soldandset.be Platform).
 • De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie.
 • Voorbereiding van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten.
 • Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders.

Dewaele Vastgoedgroep dient uw Persoonsgegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die Dewaele Vastgoedgroep gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten. Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van incasso of procesvoering aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.

Waar nodig zal Dewaele Vastgoedgroep de Persoonsgegevens van de Sollicitant doorgeven aan haar sociale partners (zoals het sociaal secretariaat SD Worx, en het platform van mPleo). Dit zal het geval zijn wanneer de Sollicitant een functie binnen Dewaele Vastgoedgroep wordt aangeboden.

In de hiervoor genoemde gevallen zorgt Dewaele Vastgoedgroep ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de Persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. Dewaele Vastgoedgroep zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de Persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van Dewaele Vastgoedgroep en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

13.3.    Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Dewaele Vastgoedgroep bewaart uw Persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen Persoonsgegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

VI. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ?

Dewaele Vastgoedgroep zal uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verzameld.

Specifiek maakt Dewaele Vastgoedgroep een onderscheid tussen de bewaringsperiode en de archiveringsperiode:

 • De bewaringsperiode is de maximale periode van gebruik van uw gegevens voor verwerking voor specifieke doeleinden. Over het algemeen worden alle gegevens bewaard betreffende uw relatie met Dewaele Vastgoedgroep. Gegevens betreffende prospects worden gedurende maximaal tien jaar na het laatste contact met een prospect bewaard. Dit met uitzondering van  gegevens van kandidaat-huurders die niet weerhouden worden: de financiële informatie van deze personen (loonfiches) worden automatisch verwijderd. 
 • De archiveringsperiode voldoet aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van Dewaele Vastgoedgroep, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:
  • 10 jaar in het kader van de anti-witwaswetgeving.
  • 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van Dewaele Vastgoedgroep.
  • 7 jaar voor de boekhouding en verantwoordingsstukken van de verenigingen van mede-eigenaars naar aanleiding van het uitoefenen van de taak van syndicus.

Buiten deze perioden van bewaring en archivering worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

1/ Identiteitsgegevens 

1a/ Identiteitsgegevens van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

1b/ Identiteitsgegevens van de kandidaat - koper / huurder of beleggers

1c/ Identiteitsgegevens van de Gebruiker die een pand aanbiedt op het soldandset.be Platform (verkoper)

1d/ Identiteitsgegevens van de bezoeker van het soldandset.be Platform en (mogelijke) bieder/koper

Duur: 10 jaar met uitzondering van gegevens van kandidaat-huurders die niet weerhouden worden: de financiële informatie van deze personen (loonfiches) worden automatisch verwijderen

2/ Gegevens over het onroerend goed 

2a/ Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

2b/ Gegevens over het onroerend goed van de Gebruiker die het pand aanbiedt (verkoper) op het soldandset.be Platform

Duur: 10 jaar

3/ Gegevens van Sollicitant in het kader van een sollicitatieprocedure

Duur: Dewaele Vastgoedgroep bewaart de Persoonsgegevens van Sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Na de wervings- en selectieprocedure worden de Persoonsgegevens bewaard, en dit voor een periode van 5 jaar.

4/ Gegevens van kandidaat huurder of koper die verband houden met een (mogelijk) voorstel van verhuurcontract of onderhandse verkoopovereenkomst.

Duur: 10 jaar met uitzondering van gegevens van kandidaat-huurders die niet weerhouden worden: de financiële informatie van deze personen (loonfiches) worden automatisch verwijderen

5/ Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst.

Duur: 10 jaar

6/ Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders).

Duur: 10 jaar

7/ Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van syndicus.

Duur: 10 jaar

8/ Gegevens over de verrichtingen van Dewaele Vastgoedgroep met u.

Duur: 10 jaar met uitzondering van gegevens van kandidaat-huurders die niet weerhouden worden: de financiële informatie van deze personen (loonfiches) worden automatisch verwijderen

9/ Gegevens over de verrichtingen door u op het soldandset.be Platform.

Duur: 10 jaar

10/ Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant.

Duur: 10 jaar met uitzondering van gegevens van kandidaat-huurders die niet weerhouden worden: de financiële informatie van deze personen (loonfiches) worden automatisch verwijderen

11/ Cookies en sociale media pixels

Duur: Eén maand

VII. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Dewaele Vastgoedgroep hanteert strikte normen om de Persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging op beschadiging.

Dewaele Vastgoedgroep neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw Persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw Persoonsgegevens onder de controle van Dewaele Vastgoedgroep gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Dewaele Vastgoedgroep onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediërende maatregelen. Indien nodig, zal Dewaele Vastgoedgroep u, evenals de Gegevensbeschermingsautoriteit, in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

VIII. Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens?

Recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar

Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

 • Het recht op inzage van uw Persoonsgegevens bij Dewaele Vastgoedgroep.  Dit houdt in dat u Dewaele Vastgoedgroep kan vragen: of zij uw Persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en  aan wie zij worden meegedeeld.
 • Een recht van rectificatie als u constateert dat uw Persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Een recht op wissing van uw Persoonsgegevens. U kan op het einde van het contract dat u met Dewaele Vastgoedgroep gesloten hebt vragen om te stoppen met het gebruik van uw Persoonsgegevens. Dewaele Vastgoedgroep kan echter, in het kader van deze policy, voorgaande Persoonsgegevens bijhouden die voor bewijsdoeleinden van transacties vereist zijn. Onder dit verwijderingsrecht heeft u ook het recht om Dewaele Vastgoedgroep te allen tijde te vragen om te stoppen met het gebruik van uw Persoonsgegevens die zijn verwerkt op basis van uw toestemming of het gerechtvaardigd belang van Dewaele Vastgoedgroep. Vanwege haar gerechtvaardigde belangen kan Dewaele Vastgoedgroep uw Persoonsgegevens alsnog blijven verwerken na een afweging van uw belangen met die van Dewaele Vastgoedgroep, tenzij u besluit om de relatie met Dewaele Vastgoedgroep te beëindigen.
 • Een recht op beperking van uw Persoonsgegevens: u mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken wanneer u meent dat uw gegevens niet correct zijn. Dit houdt in dat de verwerking wordt opgeschort totdat u meent dat de gegevens correct zijn.
 • Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan Dewaele Vastgoedgroep  heeft verstrekt indien uw Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze Persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u Dewaele Vastgoedgroep vragen uw Persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor Dewaele Vastgoedgroep.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.12.4 en IV.12.5. Dewaele Vastgoedgroep zal in dat geval het verwerken van uw Persoonsgegevens stopzetten, tenzij Dewaele Vastgoedgroep dwingende, gerechtvaardigde en zwaarder wegende gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, dan wel voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per mail te versturen met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar privacy@dewaele.com

Specifieke rechten van de Sollicitant

 • Recht van toegang en inzage: De Sollicitant heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn of haar Persoonsgegevens die door Dewaele Vastgoedgroep worden bewaard. Het recht op inzage van de Sollicitant heeft betrekking op een overzicht van de Persoonsgegevens die Dewaele Vastgoedgroep heeft verzameld door inzameling van de gegevens die door de Sollicitant zelf werden overgemaakt. Het recht op inzage geeft de Sollicitant geen inzage op enige interne nota’s gemaakt door de bevoegde personeelsleden of aangestelden binnen Dewaele Vastgoedgroep.
 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking: De Sollicitant heeft steeds het recht om ons te verzoeken de Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. De Sollicitant erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van Persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. De Sollicitant mag vragen om de verwerking van zijn of haar Persoonsgegevens te beperken tot de noodzakelijke Persoonsgegevens om de sollicitant te identificeren en te kwalificeren voor een bepaalde functie.

Recht van bezwaar tegen direct marketing

Zoals onder IV.12.4 en IV.12.5 werd aangegeven vraagt Dewaele Vastgoedgroep uw toestemming om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, indien u dergelijke mededelingen niet (meer) wilt ontvangen van Dewaele Vastgoedgroep. In dat geval zal Dewaele Vastgoedgroep uw Persoonsgegevens niet meer verwerken voor direct marketingdoeleinden. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

U kan ons uw bezwaar op de volgende wijzen kenbaar maken:

 • Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar privacy@dewaele.com.
 • Door op de link “pas uw profiel aan” te klikken onderaan een e-mail of elektronische nieuwsbrief die door Dewaele Vastgoedgroep is verzonden

De uitoefening van het recht van bezwaar kan evenwel Dewaele Vastgoedgroep niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze policy.

Recht om een klacht in te dienen

Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt: per e-mail : privacy@dewaele.com

U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit), per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.

IX. Cookies

Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Dewaele Vastgoedgroep en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

Waarom gebruiken we cookies?

Onze website en ons soldandset.be Platform gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om  uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere Gebruikers van onze website en ons soldandset.be Platform. Dit helpt ons om  u een betere Gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website en ons soldandset.be Platform te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites (met inbegrip van het soldandset.be Platform) die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op  uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Deze website en het soldandset.be Platform gebruiken uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies

1. Authenticatiecookies - ‘Remember me’

Functie: Identificeren de Gebruiker als hij is ingelogd op de website of het soldandset.be Platform van Dewaele Vastgoedgroep. Deze cookies worden telkens één maand na de laatste login bijgehouden.

2. User input cookies - ‘Lifestyle Identifier’

Functie: Het onthouden van handelingen van de gebruiker op een website.

3. User interface customization-cookies

Functie: Wordt gebruikt om voorkeuren van de gebruiker te onthouden.

Niet-functionele cookies

1. Trackingcookies

Functie: Worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen.

2. Social plug-in trackingcookies

Functie: Worden gebruikt om sociale-mediamodules aan te bieden op een website, zoals een Facebook like-knop, LinkedIn share-knop of de mogelijkheid een bericht te retweeten.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics, Google Plus, Maps, Hotjar, Linkedin Insight Tag, Adwords), Bing Search Marketing, Instagram en Facebook verwijzen wij u graag naar de policies die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die policies, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

 • Dewaele Vastgoedgroep gebruikt Google Adwords cookies om het surfgedrag van de bezoeker bij te houden. Aan de hand van deze gegevens wordt u dan in een groep ingedeeld zodat Dewaele Vastgoedgroep reclame op maat kan bieden.
 • Dewaele Vastgoedgroep gebruikt de Facebook en/of Instagram Pixel cookies bij het bezoek aan de site en het soldandset.be Platform. Dit stelt ons in staat om u te contacteren via Facebook en Instagram en de bezoeker in te delen in groepen. Op grond van deze pixel kan Dewaele Vastgoedgroep u terug contacteren op Facebook en/of Instagram. Indien u geen gebruik wil maken van deze functionaliteiten zal dit eveneens kunnen worden uitgeschakeld op eenvoudig verzoek.
 • Dewaele Vastgoedgroep gebruikt LinkedIn Insight Tag cookies bij het bezoek aan de site  en het soldandset.be Platform. Dit stelt ons in staat om uw surfgedrag bij te houden. Aan de hand van deze cookie kan Dewaele Vastgoedgroep reclame op maat bieden.  
 • Dewaele Vastgoedgroep maakt voorts gebruik van Google Analytics, een web analytics service van Google. Google Analytics plaatst een cookie om uw gebruik van de site en het soldandset.be Platform te evalueren en stelt ons in staat rapporten op te maken van de activiteit op onze websites en het soldandset.be Platform, dit om te analyseren hoe bezoekers onze websites en het soldandset.be Platform gebruiken. Google verzamelt deze gegevens anoniem zonder individuele Gebruikers te identificeren. Google bewaart de gegevens verzameld door de cookies op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze info ook aan derden doorgeven indien zij hier door de wet toe verplicht wordt of indien deze derde partijen de informatie voor Google behandelen. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere bij Google bewaarde gegevens. Door van deze site gebruik te maken, stemt u impliciet in met de hierboven beschreven manier waarop Google deze gegevens gebruikt. Door het installeren van de Google Analytics opt-out add-on kan u verhinderen dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt.
 • Dewaele Vastgoedgroep gebruikt Hotjar om  op de website en het soldandset.be Platform zo een best mogelijke Gebruikerservaring voor de surfer, zijnde dus u, te kunnen garanderen. Om dit te verwezenlijken worden anonieme gegevens bijgehouden over uw surfgedrag op onze website en het soldandset.be Platform. Het gaat hier over welke muisbewegingen u op onze website en het soldandset.be Platform maakt. Op basis van deze bewegingen worden heatmaps gegenereerd die de marketing afdeling gaat gebruiken om een betere beleving voor de bezoeker van de website en het soldandset.be Platform te creëren.

Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze website of ons soldandset.be Platform wordt u gevraagd om de door ons gebruikte cookies te aanvaarden.

U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze website en ons soldandset.be Platform wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en onderaan ons soldandset.be Platform.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website en het soldandset.be Platform geen gebruik kunt maken.