Dewaele Vastgoeddiensten © 2024

Algemene gebruiksvoorwaarden

1. OVERWEGINGEN

 1. Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna: “Algemene Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van het platform (hierna: “Platform”) dat ter beschikking wordt gesteld door Dewaele Vastgoeddiensten NV, 8870 Izegem, Ambachtenstraat 33 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0679.481.139 (hierna: “Dewaele”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”).
 2. Via dit Platform biedt Dewaele de mogelijkheid aan (kandidaat) huurders- en kopers en (kandidaat) verhuurders- en verkopers (hierna: “Eindgebruiker(s)”) om een profiel of een gebruikersaccount (“Account”) aan te maken. Via het Account kan de Eindgebruiker zijn/haar voorkeuren instellen en een persoonlijk profiel aanmaken.

 3. De Eindgebruiker aanvaardt dat deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op de toegang en het gebruik van het Platform. Voordat de Eindklant zich kan registreren op het Platform, wordt de tekst van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aan de Eindgebruiker beschikbaar gesteld.

 4. De Eindgebruiker verklaart expliciet akkoord te gaan met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en bevestigt daarnaast zijn/haar volledig begrip hiervan. Door te registreren op het Platform en het gebruik ervan gaat u een overeenkomst aan met Dewaele.

 5. Naar de Algemene Gebruiksvoorwaarden en eventuele andere voorwaarden waarmee u instemt, wordt gezamenlijk verwezen als de “overeenkomsten”. U erkent dat u de overeenkomsten gelezen en begrepen heeft, dat u deze overeenkomsten aanvaardt, en dat u instemt erdoor gebonden te zijn. Als u niet instemt met de overeenkomsten (of ze niet kan naleven), dan kan u het Platform niet gebruiken. Indien u dus niet akkoord gaat, gelieve het Platform dan niet te gebruiken of u erop te registreren.

 6. Dewaele hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens op de wijze die beschreven staat in onze privacy policy. U verklaart hierbij dat u kennis heeft genomen van onze privacy policy en deze ook begrijpt.

2. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 1. Om het Platform te gebruiken en toegang te krijgen tot de inhoud, moet u: (1) bekwaam zijn om een overeenkomst met ons aan te gaan en (2) woonachtig zijn in een land waar het Platform beschikbaar is. U verzekert tevens dat alle registratie-informatie die u op het Platform indient juist, nauwkeurig en volledig is, en dat u zich ertoe verbindt om deze informatie steeds up-to-date te houden.
 2. Met inachtneming van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt de Eindgebruiker toegestaan om het Platform te gebruiken. U mag het Platform gebruiken op een mobiele telefoon, tablet, computer of ander toestel dat u bezit. Het is uw verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat het toestel geschikt is om voor het gebruik van het Platform. Het betreft hier een persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om het Platform te gebruiken.

 3. Dewaele is gemachtigd om u berichten te sturen via GSM, e-mail of per post, met betrekking tot het gebruik van het Platform. Indien u feedback of suggesties heeft met betrekking tot het Platform, mag Dewaele deze informatie gebruiken zonder enige verplichting naar u toe.

 4. Elke Eindgebruiker dient over een bestaand en actueel Account te beschikken om het Platform te kunnen gebruiken. De Eindgebruiker zal geen valse of foutieve informatie verstrekken aan Dewaele over zijn/haar identiteit of zijn/haar identiteit op een andere wijze verkeerdelijk voorstellen. Dewaele zal de persoonsgegevens van de Eindgebruikers enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor Dewaele deze gegevens tot haar beschikking heeft, en op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de privacy policy.

 5. Uw wachtwoord beschermt uw Account. De Eindgebruiker is als enige verantwoordelijk voor de activiteiten op diens Account en voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van diens wachtwoord en alle aanvullende identificerende informatie die nodig is voor het gebruik van het Platform. De Eindgebruiker mag zijn accountgegevens niet delen met derden of met andere Eindgebruikers. De Eindgebruiker moet Dewaele onmiddellijk informeren als hij op de hoogte is van een verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van diens wachtwoord of van enig ander ongeoorloofd gebruik van de accountinformatie van de Eindgebruiker.

 6. De Eindgebruiker is verantwoordelijk voor alle gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord op het Platform. Als uw gebruikersnaam of wachtwoord verloren raakt of gestolen wordt, of als u een vermoeden heeft of weet dat derde partijen niet gemachtigde toegang hadden op uw Account, breng ons daar dan onmiddellijk van op de hoogte en wijzig uw wachtwoord zo snel mogelijk.

 7. Indien u het Platform gebruikt vanop een toestel en/of platform van een derde, bent u eveneens gebonden door de algemene gebruiksvoorwaarden van die derde bij het gebruik van het Platform. U bevestigt dat u kennisgenomen hebt van dergelijke algemene gebruiksvoorwaarden en dat u deze eveneens aanvaardt. Indien zulks niet het geval is, wordt u niet toegestaan het Platform te gebruiken.

 8. Het Platform kan geïntegreerd zijn met toepassingen, websites en diensten van derden (‘toepassingen van derden’) om inhoud, producten en/of diensten voor u beschikbaar te maken. Het Platform laat u toe om inhoud afkomstig van derde partijen te zien, er toegang tot te krijgen en deze te gebruiken. Deze toepassingen van derde partijen hebben mogelijk hun eigen algemene gebruiksvoorwaarden en privacy- en cookie policies en uw gebruik van deze toepassingen van derden wordt beheerd door en valt onder dergelijke algemene voorwaarden en privacy- en cookie policies. U begrijpt en stemt ermee in dat Dewaele het gedrag, de kenmerken of de inhoud van om het even welke toepassing van derden niet onderschrijft of er niet verantwoordelijk voor is, noch voor om het even welke transactie die u mogelijk aangaat met de provider van dergelijke toepassingen van derden. Dewaele is verder niet verantwoordelijk voor de accuraatheid, veiligheid, bruikbaarheid of geschiktheid van inhoud afkomstig van derde partijen, noch met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten die daarmee verbonden zijn. Dewaele is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor reclame, promoties, producten, diensten of andere elementen die inbegrepen zijn in inhoud afkomstig van derde partijen. Interactie met derde partijen en inhoud die daarvan afkomstig is, gebeurt op eigen initiatief, risico en verantwoordelijkheid. Eventuele klachten met betrekking tot de inhoud afkomstig van derde partijen, wordt rechtsreeks aan de betrokken derde partij(en) gericht.

3. VERBODEN GEBRUIK VAN HET PLATFORM

 1. Bij het gebruik van het Platform gelden de volgende verbodsbepalingen (op niet-exhaustieve wijze):

  1. Het is de Eindgebruiker verboden het Platform of een onderdeel hiervan, op welke wijze dan ook, te kopiëren, herverdelen, verhuren, leasen, verkopen, overdragen, toewijzen, in sublicentie geven, deassembleren, reverse-engineeren of decompileren of op andere manier om het even welk gebruik te maken van het Platform of de inhoud die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de overeenkomsten of onder toepasselijke wetgeving, of die op andere manier een inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten (zoals copyright) m.bt. het Platform of de inhoud of om het even welk deel ervan;

  2. De Eindgebruiker zal geen handeling uitvoeren met de bedoeling om het Platform te schaden door middel van virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden, malware of items van destructieve aard;

  3. De Eindgebruiker zal het Platform niet gebruiken op een wijze die schade zou kunnen berokkenen aan een persoon of anderszins een persoon kan schaden, belasteren, misbruiken, lastigvallen of bedreigen of derden aanmoedigen om dit te doen;

  4. De Eindgebruiker zal het Platform niet gebruiken op een wijze of voor enig doel dat indruist tegen een wet of andere regelgeving, of voor een doorgifte van gegevens dat onwettig, lasterlijk, intimiderend, invasief of schadelijk is of kan zijn voor de privacy van derden, of virussen bevat, of indruist of kan indruisen tegen de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van Dewaele, haar licentiegevers of andere individuen of entiteiten.

 2. De Eindgebruiker zal geen toegang proberen te verkrijgen tot voorbehouden of afgeschermde onderdelen van het Platform, waartoe zij geen uitdrukkelijke toegang verkreeg.

4. GARANTIE, VRIJWARING EN VERPLICHTINGEN

 1. Dewaele zal redelijke inspanningen leveren om het Platform operationeel te houden. Bepaalde technische moeilijkheden of onderhoud kunnen echter van tijd tot tijd resulteren in tijdelijke onderbrekingen. Dewaele behoudt zich het recht voor om periodiek en om het even wanneer, met of zonder kennisgeving, functies en kenmerken van het Platform tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, en dit alles zonder aansprakelijkheid naar u toe, voor enige onderbreking, wijziging of stopzetting van het Platform of van om het even welke functie of kenmerk daarvan.

 2. Dewaele streeft ernaar de best mogelijke service aan te bieden, maar u begrijpt en stemt ermee in dat het Platform ‘as is’ en ‘zoals beschikbaar’ wordt aangeboden, zonder uitdrukkelijke of veronderstelde garantie of voorwaarde van om het even welke aard. U gebruikt het Platform op eigen risico.

 3. Daarnaast geeft Dewaele geen garanties voor toepassingen van derden (of voor de inhoud daarvan), gebruikersinhoud of om het even welk ander product of service die wordt aangeprezen of aangeboden door een derde partij op of door het Platform of om het even welke gelinkte website. Dewaele verbindt zich op geen enkele manier met betrekking tot de juistheid, accuraatheid en waarachtigheid van de afbeeldingen en informatie afkomstig van derde partijen die weergegeven wordt op het Platform.

 4. U begrijpt, gaat ermee akkoord en aanvaardt dat Dewaele geen verplichting heeft om het Platform te behouden, te ondersteunen, te upgraden of te updaten, of om alle of om het even welke specifieke inhoud te leveren door het Platform. Dewaele en/of de eigenaars van om het even welke inhoud kunnen van tijd tot tijd dergelijke inhoud verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving, in de mate dat dit door toepasselijke wetgeving is toegestaan. Dit onderdeel zal worden afgedwongen in de mate die door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

 5. Voor zover maximaal toegestaan door toepasselijke regelgeving, wijst Dewaele alle garanties (zowel expliciet als impliciet) met betrekking tot producten van derde partijen, waaronder, maar niet beperkt tot, garanties van geschiktheid voor een welbepaald doel, af. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, geeft Dewaele geen enkele vrijwaring of garantie:

  1. met betrekking tot de betrouwbaarheid, tijdigheid, kwaliteit, geschiktheid, waarheid, beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van het Platform en de daarmee verweven content; en

  2. dat

   1. het gebruik van het Platform ononderbroken of foutloos is of werkt in combinatie met andere hardware, software, systemen of gegevens,

   2. het Platform voldoet aan de eisen of verwachtingen van de Eindgebruiker,

   3. opgeslagen gegevens accuraat of betrouwbaar zijn of dat opgeslagen gegevens niet verloren (kunnen) gaan of beschadigd geraken,

   4. fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd, en

   5. het Platform vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

 6. Zonder het voorgaande te beperken, en voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Dewaele niet aansprakelijk voor vertragingen, onderbrekingen, servicestoringen en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van het internet en elektronische communicatie of andere systemen buiten de redelijke controle van Dewaele.

5. AANSPRAKELIJKHEID EN BEPERKINGEN

 1. Voor zover en in de mate toegestaan door toepasselijke wetgeving, is de maximale aansprakelijkheid van Dewaele voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van het Platform of verband houdt met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, hetzij contractueel of buitencontractueel, beperkt tot de werkelijk geleden directe schade. Dewaele is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, verlies van data, gemiste besparingen, schade aan derden, etc.
 2. Ingeval wij aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade, is onze aansprakelijkheid maximaal beperkt tot een bedrag van € 2.500.
 3. De Eindgebruiker aanvaardt dat als één van haar handelingen, met opzet verricht en in strijd met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, de werking van het Platform verstoren of het Platform beschadigen, zij Dewaele integraal dient te vergoeden voor alle kosten om de getroffen systemen te herstellen, alsook voor alle geleden schade, zowel direct als indirect (met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, omzet, verlies van klanten en goodwill) die Dewaele heeft geleden als gevolg van dergelijke handelingen, minstens dient zij Dewaele te vrijwaren voor en tegen alle verliezen, onkosten en alle mogelijke schadevergoedingen van om het even welke aard, die voortvloeien uit dergelijke handelingen.

 4. Dewaele is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming of een vertraging bij de nakoming van haar verbintenissen jegens de Eindgebruiker in geval dit direct of indirect te wijten is aan omstandigheden buiten haar wil en waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft (“Overmacht”), waaronder begrepen, maar niet beperkt tot stakingen, stroomstoringen of stroomuitval of downtime die wordt veroorzaakt door de energieleverancier of het energienetwerk of de externe infrastructuur, aanvallen van hackers, rellen, opstanden, terroristische aanslagen, oorlog, branden, overstroming, storm, explosies, aardbevingen, natuurrampen, regeringsmaatregelen, arbeidsomstandigheden of enige andere oorzaak waarover Dewaele redelijkerwijs geen controle heeft.

 5. U stemt ermee in dat, in de mate zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving, uw enige en exclusieve middel voor om het even welk probleem of ontevredenheid met het Platform bestaat uit het verwijderen van uw Account en om te stoppen met het gebruik van het Platform.

6. PERSOONSGEGEVENS

 1. Dewaele leeft de geldende wet- en regelgeving na met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘AVG’).

 2. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze privacy policy.

7. WIJZIGING AAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 1. Dewaele kan naargelang het geval en naar eigen goeddunken wijzigingen aanbrengen aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Wanneer we evenwel materiële wijzigingen aanbrengen, zullen wij u een duidelijke kennisgeving zenden, zoals naargelang de omstandigheden gepast is. In sommige gevallen zullen wij u vooraf op de hoogte brengen, en zal uw voortgezette gebruik van het Platform nadat de wijzigingen zijn aangebracht gelden als uw aanvaarding van de wijzigingen. Zorg er daarom voor dat u al dergelijke kennisgevingen nauwkeurig leest. Als u onder de nieuwe versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden niet verder gebruik wilt maken van het Platform, dan raden wij u aan om uw Account te verwijderen.

8. DEELBAARHEID

 1. De nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, of van een onderdeel van enige bepaling, zal niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele Algemene Gebruiksvoorwaarden met zich mee brengen. In geval van nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal de betrokken bepaling van rechtswege vervangen (i) door een geldige bepaling of een geldig onderdeel (ii) of door een interpretatie die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van Dewaele benadert. De onmogelijkheid om tot dergelijke gewenste vervanging over te gaan zal geenszins de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aantasten. Als een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-tegenstelbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden onverminderd gelden en afdwingbaar.

DUUR EN BEËINDIGING

 1. De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van onbepaalde duur en blijven van toepassing totdat deze door u of Dewaele beëindigd worden. Elke partij kan de overeenkomst opzeggen via schriftelijke kennisgeving, mits inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Dewaele kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen of uw toegang tot het Platform geheel of tijdelijk opschorten, in het geval van uw feitelijk dan wel vermeend niet-gemachtigd gebruik van de het Platform en/of inhoud, een grove fout of bij niet-naleving van de overeenkomst. Indien uw Account verwijderd is, is de inhoud mogelijks niet meer beschikbaar. Dewaele is er niet toe gehouden om de accountinhoud gedurende een bepaalde periode gegarandeerd te bewaren. U dient zelf in te staan voor de opslag en bewaring van uw data. Als u of Dewaele de overeenkomst beëindigt, of als Dewaele uw toegang tot het Platform opschort, stemt u ermee in dat Dewaele geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid zal hebben naar u toe, in de ruimste mate zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

SLOTBEPALINGEN

 1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Dewaele van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

 2. Het is de Eindgebruiker verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Dewaele afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dewaele. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

 3. Een eventueel in gebreke blijven van Dewaele om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

 4. De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Dewaele en de Eindgebruiker zullen zich inzetten om geschillen, dit voortvloeien uit de Algemene voorwaarden, in der minne te regelen. Indien er geen minnelijke schikking kan worden getroffen, dan zijn de rechtbanken van Gent, afdeling Kortrijk bevoegd. Indien u echter een ‘consument’ bent in de zin van artikel I,1,2° Wetboek Economisch Recht, dan is de rechtbank van uw woonplaats bevoegd.

Zoekopdracht

Dewaele zoekt voor jou

Een ruim bedrijfspand, een villa in 't groen of een appartement aan zee. Laat ons weten wat je precies zoekt en ontvang als eerste het meest recente (en discrete) aanbod in je mailbox. En dit nog voor het op de vastgoedwebsites wordt gepubliceerd!

Zoekopdracht opslaan Bekijk het aanbod

Wij maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij tracking- en advertentiecookies te gebruiken om jouw websitebezoek persoonlijker te maken. Ben je benieuwd naar deze gepersonaliseerde advertenties? Klik dan op “Akkoord”(met ons privacybeleid). Lees meer

Je browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.