Disclaimer

1. Definities en opmaakgebied

Elk bezoek aan en elk gebruik van de websites www.dewaele.comwww.turner.immowww.desyndic.be en www.vanderbuild.be, alsook één van de smartphone Apps van de Dewaele Vastgoeddiensten nv, is onderworpen aan deze Wettelijke Vermeldingen Dewaele Groep (naar voormelde websites en Apps wordt hierna gezamenlijk verwezen met de term ‘Website’). Het bezoek en gebruik van de Website houdt automatisch in dat U deze Wettelijke Vermeldingen aanvaardt. Indien U deze vermeldingen en voorwaarden niet aanvaardt, dient u de website onmiddellijk te verlaten.

Voor de verdere toepassing van deze Wettelijke Vermeldingen zal naar u worden verwezen met de termen ‘U’, ‘Uw’ of ‘Bezoeker’.
Dewaele Vastgoeddiensten behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde voorwaarden, waaronder deze Wettelijke Vermeldingen, op elk ogenblik wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze Wettelijke Vermeldingen regelmatig te consulteren.

2. Informatie omtrent Dewaele Vastgoeddiensten

De website wordt beheerd en uitgebaat door Dewaele Vastgoeddiensten nv, met maatschappelijke zetel aan de Ambachtenstraat 33 8870 Izegem, België. Dewaele Vastgoeddiensten nv is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0679.481.139 en draagt als BTW-identificatienummer BE0679.481.139.

3. Contactname

Voor specifieke, vastgoedgebonden vragen – bijv. informatie over een bepaald pand – kan u steeds terecht bij één van volgende kantoren. Bij ieder vastgoedaanbod op de site staat vermeld welke het beherend kantoor is.

Dewaele Vastgoed met Advies NV | KBO 0679.481.337

Dewaele Vastgoed Veurne CVBA | KBO 0811.838.431

Dewaele Vastgoed Oostende CVBA | KBO 0877.288.190

Dewaele Vastgoed Brugge CVBA | KBO 0840.913.190

Dewaele Vastgoed Ieper CVBA | KBO 0831.264.264

Turner nv | KBO 0436.538.008

 • Turner Gent | Kortrijksesteenweg 1121 / 0003 | 9051 Gent | gent@turner.immo | 09 245 35 35
 • Turner Brugge | Vlamingstraat 62 | 8000 Brugge | brugge@turner.immo | 050 33 33 00
 • Turner Roeselare | Grote Markt 13 | 8800 Roeselare | roeselare@turner.immo | 051 21 22 23
 • Turner Kortrijk | Doorniksestraat 22 | 8500 Kortrijk | kortrijk@turner.immo | 056 21 11 11

De Syndic CVBA | KBO 0824.763.878

 • De Syndic Brugge | Hendrik Brugmansstraat 2 / 0001 | 8000 Brugge | info@desyndic.be | 078 051 050
 • De Syndic Gent | Kortrijksesteenweg 1121 / 0003 | 9051 Gent | info@desyndic.be | 09 282 88 88
 • De Syndic De Panne | Dynastielaan 34 b | 8660 De Panne | info@desyndic.be | 058 41 07 41
 • De Syndic Dendermonde| Ridderstraat 5 | 9200 Dendermonde | info@desyndic.be | 052 22 25 22
 • De Syndic Oostende | Monacoplein 5b 15 | 8400 Oostende | info@desyndic.be | 059 30 11 14
 • De Syndic Brussel | Tour & Taxis Havenlaan 86/c 106c | 1000 Brussel | info@desyndic.be | 02 280 68 68
 • De Syndic Kortrijk | Sint-Jorisstraat 21 / 0101 | 8500 Kortrijk | info@desyndic.be | 056 25 22 29

Voor algemene of niet-vastgoedgebonden inlichtingen kunt u Dewaele | vastgoed met advies, Turner of De Syndic snel en gemakkelijk bereiken via volgende kanalen: Fax: +32 (0) 56 23 43 30 E-mail: info@dewaele.com

4. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt Dewaele Vastgoeddiensten U in hoofdzaak volgende diensten aan:

 • het verschaffen van vrijblijvende informatie omtrent de digitale dienstverlening die via de Website worden aangeboden, de door haar aangeboden diensten (in het bijzonder doch niet beperkt tot advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van onroerende goed, de huur en verhuur van onroerende goederen, beheer van (appartements)mede-eigendommen, enz.) en haar kantoren.
 • een overzicht van alle panden (verkoop of verhuur) die de diverse vennootschappen die de Dewaele Groep vormen in portefeuille hebben, samen met een detail van elk pand en een mogelijkheid tot contactname van het beherende kantoor;
 • een communicatieplatform tussen U en Dewaele Vastgoeddiensten, waar u gebruik van kan maken voor alle informatieverzoeken en elke soort communicatie tussen U en Dewaele Vastgoeddiensten; - een aantal interactieve diensten, o.m. met als doel u maximaal op de hoogte te brengen en te houden van haar vastgoedaanbod.

5. Gebruik

Indien U deze voorwaarden schendt of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kan Dewaele Vastgoeddiensten U de toegang ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging. 

6. Talen

Deze website kan U raadplegen in het Nederlands, Frans en Engels. Elke via deze site eventueel gesloten overeenkomst kan u sluiten in het Nederlands, Frans en Engels.

7. De technische stappen om tot de sluiting van een contract te komen

Via de sites uitgebaat door Dewaele Vastgoeddiensten kunnen geen bestellingen worden geplaatst of contracten worden gesloten, met uitzondering van de Count-Down!-verkopen. De specifieke technische stappen die dienen te worden genomen in het kader van de Count-Down!-verkopen vindt u terug in het Count Down!-reglement; dit kan u consulteren op deze pagina of kan u bekomen in één van de kantoren van Dewaele Groep.

8. Het vastgoedaanbod

Dewaele Vastgoeddiensten levert omvangrijke inspanningen om de online voorstelling van haar vastgoedaanbod naadloos te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare panden. Evenwel valt het nooit uit te sluiten dat er op de site panden als beschikbaar worden aangeduid, die op het ogenblik van het bezoek van de website niet langer beschikbaar zouden zijn. Vandaar ook dat de online voorstelling van het vastgoedaanbod van Dewaele Vastgoeddiensten op de website als louter indicatief en contractueel niet-bindend moet worden beschouwd. De Dewaele Vastgoeddiensten nv kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij onbeschikbaarheid van één of meerdere producten. Dewaele Vastgoeddiensten verbindt zich ertoe om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en te presenteren op haar sites. Dewaele Vastgoeddiensten kan evenwel niet garanderen dat bepaalde gegevens van haar aanbod na verloop van tijd niet wijzigen. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welk geval Dewaele Vastgoeddiensten geenszins aansprakelijk kan gesteld worden. Evenzo zijn de foto’s en technische gegevens (zoals aangeduide afmeting, eigenschappen, enz.) die op de website staan slechts indicatief, en brengen ze in hoofde van Dewaele Vastgoeddiensten geen contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kan Dewaele Vastgoeddiensten aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de op haar sites opgenomen foto’s.

9. Prijzen

De prijzen op de site worden weergegeven in euro en zijn exclusief eventuele kosten, belastingen, toeslagen of rechten die van toepassing zijn in België, in het bijzonder doch niet beperkt tot notariskosten, eventuele BTW en registratierechten. Deze op de websites van Dewaele Vastgoeddiensten aangehaalde prijzen betreffen voorstellen tot onderhandeling met de opdrachtgever van Dewaele Vastgoeddiensten. Deze binden de opdrachtgever van Dewaele Vastgoeddiensten slechts voor zover een eventueel door U gedaan bod door deze opdrachtgever expliciet en schriftelijk wordt aanvaard. Alle prijzen worden door Dewaele Vastgoeddiensten met de meeste zorg opgegeven, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen op deze website worden U bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.

10. Beroepsinstituut voor makelaars

De vastgoedmakelaars verbonden aan de kantoren vermeld onder art. 3 (kantoren Dewaele Vastgoed met Advies en Turner en De Syndic) zijn allen onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel, België. Voor meer info daaromtrent kan u terecht in één van de kantoren van Dewaele Vastgoed met advies of Turner (zie art. 3), alsook op de website van het BIV: www.biv.be. Op de websiteswww.dewaele.com en www.turner-dewaele.be en www.desyndic.be vindt u overigens per kantoor de BIV-nummers van de lokale medewerkers terug (zie sectie “Onze kantoren” ).

11. Intellectuele eigendomsrechten

Door gebruik te maken van deze site erkent U uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Dewaele Vastgoeddiensten. Deze website, alsook de lay-out, teksten, logo’s, afbeeldingen, foto's en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht inzake softwareprogramma’s en het databankenrecht beschermd. Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Dewaele Vastgoeddiensten. De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden op deze website zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en de eigendom zijn van Dewaele Vastgoeddiensten. De toelating om gebruik te maken van deze website impliceert geen enkele toelating in om gebruik te maken van de daarop vermelde merken en namen. Elk gebruik daarvan alsook van gelijkaardige merken of namen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Dewaele Vastgoeddiensten. In geval van inbreuk op bovenvermelde rechten heeft Dewaele Vastgoeddiensten het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

12. Privacy

Dewaele Vastgoeddiensten hecht zeer veel belang aan uw privacy en de correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de richtlijnen en gedragscodes die Dewaele Vastgoeddiensten daarbij in acht neemt, verwijzen wij U graag naar onze Privacyverklaring

Dewaele Vastgoeddiensten staat tevens in voor de privacy van de eigenaars wat betreft de publicatie van de documentatie verbonden aan op de site te koop / te huur gestelde panden. De specifieke documentatie verbonden aan een te koop of te huur aangeboden pand wordt in overeenstemming met de privacy-regelgeving geanonimiseerd, en kan door de bezoekers van de site pas geraadpleegd worden mits voorafgaande registratie. Het gebruik van deze documentatie is beperkt tot louter specifiek intern gebruik in het kader van interesse in het pand als kandidaat-koper en/of -huurder, en mag door de geregistreerde geenszins gekopieerd, verspreid of op enige andere manier aangewend worden.  

Op de website www.dewaele.com wordt gestreefd naar de best mogelijke gebruikerservaring voor de surfer. Om dit te verwezenlijken worden anonieme gegevens bijgehouden over het gebruikersgedrag. Het gaat hier over muisbewegingen. Op basis van deze bewegingen worden heatmaps gegenereerd die de marketing afdeling gaat gebruiken om een betere beleving voor de bezoeker van www.dewaele.com te creëren. We willen benadrukken dat geen enkele sessie van muisbewegingen te identificeren is met persoonsgegevens. 

13. Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van Dewaele Vastgoeddiensten beperkt zich uitsluitend tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade moet o.m. worden begrepen winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade (niet-exhaustieve opsomming). In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor Dewaele Vastgoeddiensten aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot € 1.000,- Evenmin kan Dewaele Vastgoeddiensten aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade inherent aan het gebruik van internet (onderbreking, virus, ...).