Dewaele Vastgoeddiensten © 2024

Algemene voorwaarden - Dewaele DIY (Do it yourself)

1. Definities

1.1. Dewaele Do it yourself: Dewaele Do it yourself (hierna genoemd: Dewaele DIY) is een online Biedplatform van Dewaele Vastgoedgroep dat behoort tot Dewaele Vastgoeddiensten NV, met zetel te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 33, ingeschreven in het KBO onder het nummer 0679.481.139 en met als BTW-identificatienummer BE0679.481.139. Dewaele Vastgoeddiensten NV is te contacteren via het nummer +3256 234 330 en/of per e-mail op info@dewaele.com. Dewaele DIY is een erkend BIV-vastgoedmakelaar in België (BIV-nummer 207 218) en is onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel. Voor meer info daaromtrent: +329 345 44 44, via diy@dewaele.com of via de website van het BIV (www.biv.be). De verzekeringsonderneming die instaat voor de dekking van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en borgstelling is NV AXA Belgium, polisnummer 730.390.160.

1.2. Verkoper: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die via aanvaarding van huidige algemene voorwaarden een exclusieve verkoopopdracht afsluit met Dewaele DIY.

1.3. Koper: elke kandidaat-koper (natuurlijke persoon en/of rechtspersoon) die (i) hun transparante bieding bindend maakt via een Aankoopbelofte, waarbij de Verkoper deze Aankoopbelofte heeft aanvaard, of (ii) van wie de privé bieding door de Verkoper wordt aanvaard of (iii) elke Geïnteresseerde die het onroerend goed aankoopt.

1.4. Geïnteresseerde: bezoeker van het Biedplatform die precieze en individuele informatie heeft opgevraagd bij Dewaele DIY (zowel via document-download op www.dewaele.com, het opvragen van de contactgegevens van de Verkoper na registratie op www.dewaele.com, het indienen van een info-aanvraag via een portaalsite of een vraag om informatie aan Dewaele DIY) met betrekking tot het onroerend goed en de woningadvertentie van de Verkoper, dan wel een transparante bieding en/of een privé bieding hebben uitgebracht.

1.5. Bieder: elke kandidaat-koper (natuurlijke persoon en/of rechtspersoon) die na registratie op het Biedplatform en aanvaarding van huidige algemene voorwaarden een transparante bieding of een privé bieding uitbrengt op een onroerend goed dat door een Verkoper in een woningadvertentie via Dewaele DIY te koop wordt aangeboden.

1.6. Klant: een klant die goederen en/of diensten aankoopt via de webshop van Dewaele DIY en daarnaast al dan niet zijn onroerend goed te koop stelt via een woningadvertentie op Dewaele DIY.

1.7. Exclusieve Verkoopopdracht: een bemiddelingsovereenkomst die wordt afgesloten tussen Dewaele DIY enerzijds en de Verkoper anderzijds.

1.8. Aankoopbelofte: een schriftelijk document waarmee een Bieder (i) ofwel bevestigt zijn transparante bieding definitief bindend te maken na afloop van een biedingsronde, (ii) ofwel bevestigt zijn privé bieding definitief bindend te maken op het moment van het uitbrengen van deze privé bieding. Middels de Aankoopbelofte belooft een Bieder zodoende eenzijdig aan de Verkoper om het onroerend goed in de woningadvertentie aan te kopen gedurende een specifieke termijn aan de door de Bieder opgegeven aankooprijs.

1.9. Biedplatform: het platform dat gekoppeld is aan Dewaele DIY en dat door Verkopers gebruikt wordt om een onroerend goed te koop te stellen en door Kopers wordt gebruikt om een onroerend goed te zoeken en desgevallend aan te kopen.

1.10. Veilingfee/Servicekosten: het bedrag dat door de Koper wordt betaald aan Dewaele DIY op het moment dat een onderhandse verkoopovereenkomst of een andere overeenkomst tot overdracht van eigendom wordt afgesloten met betrekking tot een onroerend goed dat op Dewaele DIY gepubliceerd werd en verkocht werd aan de Koper. Dit bedrag wordt afgehouden van de Waarborg die door de Koper wordt gestort op de Derdenrekening van Dewaele DIY.

1.11. Waarborg: het bedrag dat door de Koper wordt betaald op de Derdenrekening van Dewaele DIY binnen een periode van 5 (vijf) werkdagen na het ondertekenen van de onderhandse verkoopovereenkomst door de Verkoper en de Koper. Deze Waarborg betreft een percentage van de prijs van het betreffende onroerend goed onder aftrek van de Veilingfee/Servicekosten.

1.12. Syndicusinlichtingen: de Verkoopdocumenten specifiek verbonden aan de verkoop van een privatief kavel die deel uitmaakt van een gedwongen mede-eigendom. Deze inlichtingen omvatten niet-limitatief: de basisakte, het reglement van mede-eigendom, het reglement van inwendige orde, inlichtingen omtrent het werk- en reservekapitaal, inlichtingen omtrent eventuele door de Verkoper verschuldigde achterstallen, inlichtingen omtrent eventuele gerechtelijke procedures waarbij de Vereniging van Mede-eigenaars betrokken is, alsmede een uittreksel van de notulen van de laatste drie Algemene Vergaderingen van de Vereniging van Mede-eigenaars.

1.13. Derdenrekening: een afzonderlijke bankrekening waarop Dewaele DIY gelden ten behoeve van derden ontvangt, zodat deze gelden niet vermengd worden met het eigen vermogen van Dewaele DIY. Op deze Derdenrekening wordt bv. door een Koper de Waarborg op de verkoopprijs van een Onroerend goed die als waarborg geldt voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst gestort en geparkeerd.

1.14. Verkoopdocumenten: alle wettelijke documenten met betrekking tot het Onroerend goed die noodzakelijk zijn om een geldige koop-verkoop te kunnen afsluiten. Hieronder wordt niet-limitatief begrepen: het energieprestatiecertificaat, de elektrische keuring, het postinterventiedossier, de stedenbouwkundige inlichtingen, de kadastrale stukken, het bodemattest, het asbestattest, Syndicusinlichtingen... De kosten van het bekomen van deze Verkoopdocumenten vallen ten laste van de Verkoper.

2. Bemiddelingsovereenkomst

2.1. Toepassingsgebied

2.1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op bemiddelingsovereenkomst die wordt aangegaan tussen Dewaele DIY en de Verkoper voor de verkoop van een onroerend goed via een woningadvertentie op het Biedplatform. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden komt er een Exclusieve Verkoopopdracht tot stand tussen Dewaele DIY en de Verkoper.

2.1.2. Deze overeenkomst is ten aanzien van consumenten onderhevig aan het Koninklijk besluit betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars van 12 januari 2007 (‘KB Freya’) en dient te allen tijde geïnterpreteerd te worden met inachtneming van deze regelgeving.

2.1.3. Dewaele DIY behoudt zich het recht voor om op ieder moment de algemene voorwaarden aan te passen of te wijzigen, met dien verstande dat de toepasselijke algemene voorwaarden diegene zijn die van kracht zijn op de dag dat de Exclusieve Verkoopopdracht tot stand komt.

2.1.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.

2.2. De Exclusieve Verkoopopdracht

2.2.1. De Verkoper geeft aan Dewaele DIY de opdracht om ten exclusieve titel op zoek te gaan naar een Koper voor het onroerend goed dat nader gespecificeerd wordt in de woningadvertentie die door de Verkoper wordt aangemaakt op het Biedplatform.

2.2.2. De Verkoper verklaart dat hij bij het aanmaken van de woningadvertentie handelt in hoedanigheid van eigenaar of lasthebber en maakt zich sterk voor alle eigenaar(s) van het onroerend goed.

2.2.3 De Verkoper heeft de keuze tussen twee publiciteitspakketten die het volgende omvatten:

Het betalende EHBO (Eerste Hulp Bij Opstart) - pakket kost 599,00 EUR incl. BTW (495,04 EUR + 21% BTW).

2.2.4. De Exclusieve Verkoopopdracht omvat:

 • het verschaffen van de toegang aan de Verkoper tot een persoonlijke backoffice op het Biedplatform met het oog op de creatie van de woningadvertentie, waaronder maar niet beperkt tot het opladen van foto’s en het invullen van pandbeschrijving, en de mogelijkheid tot het volgen van de verkoopstatistieken (i.e. biedingen, contactgegevens van kandidaat-kopers…) van betreffende woningadvertentie.
 • het aanvragen van de Verkoopdocumenten van het onroerend goed in naam en voor rekening van de Verkoper, waaronder maar niet beperkt tot het energieprestatiecertificaat, de elektrische keuring, het postinterventiedossier, de stedenbouwkundige inlichtingen, de kadastrale stukken, het bodemattest, het asbestattest en Syndicusinlichtingen, voor zover de Verkoper hiervoor uitdrukkelijk en voorafgaand zijn toestemming verleent;
 • het verrichten van een aantal wettelijke opzoekingsverplichtingen met betrekking tot het onroerend goed, waaronder maar niet beperkt tot de watertoets, het onroerend erfgoed, de aanwezigheid van wettelijke voorkooprechten en dergelijke meer;
 • het leveren van redelijke inspanningen door Dewaele DIY met oog op de verkoop van het onroerend goed via de woningadvertentie op het Biedplatform van dewaele.com;
 • het verlenen van toegang voor de Verkoper tot het Biedplatform van Dewaele DIY;
 • het maken van de nodige publiciteit via één of meerdere van de volgende publiciteitskanalen:
  • via de eigen website van Dewaele DIY
  • de volgende portaalsites.: Immoscoop.be, Immoweb.be, Zimmo.be, Immovlan.be.
  • social media, zoals facebook/Instagram (bij aankoop EHBO-pakket (zie hierboven)
  • Google advertenties (bij aankoop EHBO-pakket (zie hierboven))
 • het versturen van een immobord, met aanduiding van de tekoopstelling, naar de Verkoper.
 • het verlenen van toegang voor de Verkoper tot het Biedplatform van Dewaele DIY;
 • het faciliteren van de transparantie biedingen en privé biedingen en de afhandeling hiervan (zie hieromtrent ook artikel 2.6);
 • begeleiding bij de opmaak en ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper, al dan niet na overleg met de notarissen van de betrokken partijen;
 • de online en telefonische begeleiding via de helpdesk van Dewaele DIY;
 • de periodieke rapportering door Dewaele DIY;
 • indien het EHBO-pakket (zie hierboven) werd aangekocht door de Verkoper: het laten nemen van foto’s en ander beeldmateriaal aan de hand waarvan publiciteit kan worden gemaakt.

Deze opsomming is indicatief, niet-exhaustief en te allen tijde onderhevig aan wijzigingen.

2.2.5. De Exclusieve Verkoopopdracht omvat niet een bezoek van (een vertegenwoordiger of aangestelde van) Dewaele DIY aan het onroerend goed van de Verkoper, noch in het kader van een bezichtiging vooraf, noch in het kader van een plaatsbezoek met potentiële Kopers.

2.3. Herroepingstermijn

2.3.1. Binnen 14 (veertien) kalenderdagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag dat de Exclusieve Verkoopopdracht wordt aangegaan, heeft de Verkoper het recht om zijn opdracht te herroepen (Modelformulier voor herroeping, zie bijlage 1), op voorwaarde dat hij Dewaele DIY hiervan schriftelijk op de hoogte brengt. Wat betreft het in acht nemen van deze termijn, is het voldoende dat deze schriftelijke kennisgeving verstuurd wordt vóór het verstrijken van de termijn via e-mail naar diy@dewaele.com en/of via brief naar Dewaele DIY, Kouter 98, 9000 Gent. Elk beding waarbij de Verkoper aan dit recht zou verzaken, is nietig.

2.3.2. De Verkoper gaat uitdrukkelijk akkoord dat in het geval de bemiddelingsopdracht verwezenlijkt wordt via Dewaele DIY binnen de 14 (veertien) kalenderdagen en voordat de Verkoper van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, hij zich niet zal kunnen beroepen op het herroepingsbeding in het vorige lid.

2.3.3. De Verkoper bevestigt dat Dewaele DIY de Exclusieve Verkoopopdracht aanvangt tijdens de herroepingstermijn en gaat akkoord dat hij bij de uitoefening van het herroepingsrecht de door Dewaele DIY reeds gemaakte kosten, waaronder maar niet beperkt tot de kosten van aanvraag, de Verkoopdocumenten en kosten van publiciteit (publiciteit ter waarde van € 400 incl. BTW), dient te vergoeden.

2.4. Recht tot weigering van de Exclusieve Verkoopopdracht

2.4.1. Dewaele DIY behoudt zich het recht voor om een Exclusieve Verkoopopdracht te weigeren. Zij zal dit schriftelijk (per e-mail dan wel per (aangetekend) schrijven) meedelen aan de Verkoper binnen een termijn van 7 (zeven) werkdagen nadat de Verkoper het Onroerend goed heeft toegevoegd aan Dewaele DIY en hierbij bevestigd heeft dat de verkoop mag gestart worden.

2.5. Woningadvertentie

2.5.1. De woningadvertentie van de Verkoper kan slechts daadwerkelijk online geplaatst worden op het Biedplatform nadat Dewaele DIY in het bezit is (gesteld) van:

 • de kadastrale legger;
 • een geldig energieprestatiecertificaat (desgevallend een proefcertificaat);
 • de stedenbouwkundige inlichtingen met betrekking tot het onroerend goed.

2.5.2. Voormelde zaken worden ofwel afgeleverd door de Verkoper aan Dewaele DIY ofwel op vraag van en met toestemming van de Verkoper voor diens rekening aangevraagd door Dewaele DIY bij de bevoegde diensten. De Verkoper licht Dewaele DIY in over zijn keuze uiterlijk bij de aanmaak van de woningadvertentie.

2.6. Biedingen

2.6.1. Dewaele DIY verbindt zich ertoe om binnen de Exclusieve Verkoopdracht zowel transparantie biedingen als privé biedingen te faciliteren en desgevallend verder af te handelen.

2.6.2. Transparante biedingen zijn biedingen waarbij de Verkoper het onroerend goed aanbiedt en kandidaat-kopers gedurende een biedingsronde een niet-bindend bod kunnen uitbrengen op het onroerend goed. Deze biedingen maken geen openbare verkoop uit in de zin van artikel 1, lid 2 Wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt omdat (i) de uitgebrachte biedingen niet-bindend zijn in hoofde van de Bieders en (ii) er geen verplichting bestaat voor de Verkoper om ofwel het onroerend goed in te houden ofwel het onroerend goed toe te wijzen aan de hoogste Bieder. Het staat de Verkoper aldus vrij om het onroerend goed te verkopen aan een andere Bieder dan de hoogste Bieder. Het organiseren van openbare verkopen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Belgische notarissen. Het Biedplatform van Dewaele DIY heeft geenszins de bedoeling om enige openbare verkoop te organiseren.

2.6.3. Privé biedingen zijn biedingen waarbij de Verkoper het onroerend goed aanbiedt en kandidaat-kopers een bindend bod kunnen uitbrengen op het onroerend goed.

2.7. Rapportering

2.7.1. Dewaele DIY licht uiterlijk 4 weken nadat de woningadvertentie werd gepubliceerd, de Verkoper in over het verloop van de opdracht.

2.8. Exclusiviteit

2.8.1. Het is Dewaele DIY niet toegelaten om een koop-verkoop overeenkomst te sluiten in naam en voor rekening van de Verkoper.

2.8.2. De Verkoper zal alle kandidaat-kopers met betrekking tot het onroerend goed doorverwijzen naar Dewaele DIY. Tijdens de duurtijd van de Exclusieve Verkoopopdracht dient elk bod op het onroerend goed via de vastgoedbemiddeling van Dewaele DIY te verlopen.

2.8.3. De Verkoper verklaart dat er geen gelijkaardige overeenkomst wordt aangegaan bij een andere vastgoedmakelaar of notaris en ziet ervan af om dit tijdens de duur van deze Exclusieve Verkoopopdracht te doen.

2.8.4. In het kader van deze Exclusieve Verkoopopdracht is het de Verkoper tevens verboden het Onroerend goed zelf of met tussenkomst van een derde, andere dan Dewaele DIY, over te dragen, tenzij mits betaling van de schadevergoeding zoals voorzien in artikel 2.12.

2.9. De prijs van het onroerend goed

2.9.1. De Verkoper bepaalt zelf de richtprijs/vraagprijs waaraan hij het onroerend goed te koop wenst te zetten in zijn woningadvertentie op het Biedplatform en de publiciteitskanalen zoals ter beschikking gesteld door Dewaele DIY.

2.9.2. Alle prijzen worden door Dewaele DIY met de meeste zorg opgegeven via het Biedplatform, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen worden daarom meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.

2.10. Ereloon en kosten

2.10.1. De Verkoper is geen ereloon aan Dewaele DIY verschuldigd op de bekomen verkoopprijs binnen het kader van huidige Exclusieve Verkoopopdracht.

2.10.2. Op voorwaarde dat de Verkoper hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat, zal Dewaele DIY in naam en voor rekening van de Verkoper de stedenbouwkundige inlichtingen en de kadastrale legger aanvragen. De kostprijs die hiermee gepaard gaat, zal door Dewaele DIY doorgerekend worden aan de Verkoper, ongeacht of de Exclusieve Verkoopopdracht uiteindelijk al dan niet gerealiseerd wordt.

2.10.3. De Verkoper erkent dat de Koper, in ruil voor de vastgoedbemiddeling van Dewaele DIY ten voordele van de Verkoper, een Veilingfee/Servicekosten dient te betalen aan Dewaele DIY gelijk aan 2.499,00 EUR incl. BTW (2.065,29 EUR + 21% BTW), behoudens indien uitdrukkelijk anders bepaald. Deze Veilingfee/Servicekosten maakt/maken deel uit van de Waarborg die door de Koper wordt gestort op de Derdenrekening van Dewaele DIY. De Verkoper gaat uitdrukkelijk akkoord dat Dewaele DIY het bedrag van de Veilingfee/Servicekosten afhoudt van de door de Koper gestorte Waarborg, waarbij het saldo van deze Waarborg vervolgens wordt overgemaakt op de Derdenrekening van de instrumenterende notaris.

2.11. Duur en beëindiging

2.11.1. De Exclusieve Verkoopopdracht vangt aan op het ogenblik dat de Verkoper huidige algemene voorwaarden uitdrukkelijk heeft aanvaard.

2.11.2. De Exclusieve Verkoopopdracht wordt beëindigd 6 (zes) weken na de plaatsing van de woningadvertentie op het Biedplatform. De Verkoper heeft het recht de overeenkomst op ieder ogenblik en zonder motivering te beëindigen mits betaling van een opzeggingsvergoeding van 50% van de Veilingfee, zijnde 1.250,00 EUR. Indien het goed vervolgens binnen de zes maanden na de opzegging verkocht wordt aan een persoon die niet voorkomt op de lijst (zie hierna onder punt 2.11.4), is een vergoeding verschuldigd van 75% van de Veilingfee, zijnde 1874,25 EUR.

2.11.3. Indien het onroerend goed op het einde van de duurtijd niet zou verkocht zijn en de Exclusieve Verkoopopdracht niet stilzwijgend verlengd werd overeenkomstig het vorige lid, staat het de Verkoper vrij om (i) het onroerend goed zelf of via bemiddeling van een andere tussenpersoon te koop aan te bieden of (ii) het onroerend goed niet langer te verkopen. De Verkoper dient Dewaele DIY hiervan onverwijld en schriftelijk in kennis te stellen.

2.11.4. Binnen de 7 (zeven) werkdagen na beëindiging van de Exclusieve Verkoopopdracht maakt Dewaele DIY aan de Verkoper schriftelijk (per e-mail dan wel per (aangetekend) schrijven) een lijst over met de namen van Geïnteresseerden met wie Dewaele DIY in contact is geweest en aan wie zodoende via Dewaele DIY precieze en individuele informatie omtrent het onroerend goed werd verschaft.

2.11.5. Indien het onroerend goed van de Verkoper binnen een termijn van 6 (zes) maanden te rekenen vanaf het einde van de Exclusieve Verkoopopdracht zou verkocht worden aan één van de Geïnteresseerden op de lijst (of aan personen die met deze Geïnteresseerden in zodanige verhouding staan dat het redelijkerwijze aan te nemen valt dat zij ten gevolge van die verhouding over de verschafte informatie beschikken), zal de Verkoper de Veilingfee zoals voorzien in artikel 2.10.3 aan Dewaele DIY verschuldigd zijn. De Verkoper en de betreffende Geïnteresseerde zijn in dat geval hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk tot betaling van de Veilingfee aan Dewaele DIY.

2.12. Schadevergoeding

2.12.1. Indien de Verkoper een contractuele wanprestatie begaat die de ontbinding van de Exclusieve Verkoopopdracht in zijn nadeel verantwoordt, dan is hij een schadevergoeding verschuldigd aan Dewaele DIY die gelijk is aan 75% van de Veilingfee, zijnde 1545,00 EUR.

Worden onder meer, doch niet-limitatief als een contractuele wanprestatie in hoofde van de Verkoper beschouwd die de ontbinding van de Exclusieve Verkoopopdracht lastens de Verkoper met recht op schadevergoeding rechtvaardigen:

 • het miskennen van de exclusiviteit doordat de Verkoper tijdens de duurtijd van de Exclusieve Verkoopopdracht het onroerend goed zelf verkoopt of doordat een andere tussenpersoon belast wordt met de vastgoedbemiddeling van het onroerend goed;
 • het miskennen van de verplichting van de Verkoper om tijdens de duurtijd van de Exclusieve Verkoopopdracht alle Geïnteresseerde en/of kandidaat-kopers met de intentie om een bod uit te brengen door te verwijzen naar Dewaele DIY;

2.12.2. Dewaele DIY behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij kan aantonen dat de schade die zij heeft geleden het bedrag van 2.499,00 EUR overstijgt.

2.13. Betalingsmodaliteiten

2.13.1. De schadevergoeding zoals bedoeld in artikel 2.12 of de kosten zoals bedoeld in artikel 2.10.2 door Dewaele DIY aan de Verkoper, dienen door de Verkoper vereffend te worden binnen de 8 (acht) dagen na factuurdatum of datum van het betaalverzoek.

2.13.2. Indien de Verkoper in gebreke is tot betaling over te gaan binnen de vervaltermijn van de factuur, zal er - indien deze Verkoper geen consument is in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht - van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 10% per jaar op het factuurbedrag. Bovendien zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 125,00 EUR.

Wanneer een factuur niet op de vervaldag werd vereffend en de Verkoper een consument is in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht, zal de makelaar een ingebrekestelling versturen overeenkomstig artikel XIX.2 Wetboek Economisch Recht. Indien er geen (volledige) betaling volgt binnen de veertien kalenderdagen na voormelde ingebrekestelling (waarbij deze termijn een aanvang neemt op de derde werkdag na de verzending, dan wel de eerste kalenderdag na de verzending ingeval van een elektronische ingebrekestelling), dan is de opdrachtgever verschuldigd: 1) een nalatigheidsinterest aan de interestvoet uit de Wet op de Betalingsachterstand in Handelstransacties (2 augustus 2002), verhoogd met 8%, berekend op de nog te betalen som, alsook 2) een forfaitaire vergoeding die als volgt wordt begroot: € 20 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € 150 is, € 30 vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500 is en € 65 vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van € 2000 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500 is.

2.14. Overige bepalingen

2.14.1. Wijzigende omstandigheden: de Verkoper(s) verbinden zich ertoe, bij wijzigende omstandigheden of belangrijke nieuwe informatie betreffende het onroerend goed, Dewaele DIY onmiddellijk schriftelijk (per e-mail dan wel per (aangetekend) schrijven) in te lichten.

2.14.2. Ondeelbaarheid: alle verbintenissen die het gevolg zijn van deze Exclusieve Verkoopopdracht zijn hoofdelijk en ondeelbaar tegenover de Verkoper, diens erfgenamen of rechthebbenden, uit welke hoofde dan ook.

2.14.3. Verwerking van persoonsgegevens: Dewaele DIY gebruikt de persoonsgegevens van de Verkoper uitsluitend in overeenstemming met haar privacy policy op haar website.

2.14.4. Forumkeuze: De rechtbanken bepaald door artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek zijn bevoegd om geschillen te behandelen die voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van de Exclusieve Verkoopopdracht, onverminderd de toepassing van Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Deze bevoegdheidsregeling geldt eveneens voor vorderingen in kort geding of met het oog op het bekomen van een voorlopige maatregel.

2.14.5. Toepasselijk recht: De Exclusieve Verkoopopdracht wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

3. Algemene voorwaarden van toepassing op (kandidaat-)kopers

3.1. Toepassingsgebied

3.1.1. Door de aanmaak van een account op Dewaele DIY en/of door het uitbrengen van een bieding via het Biedplatform van Dewaele DIY op een onroerend goed in een woningadvertentie van de Verkoper, komt er een overeenkomst tot stand tussen de Bieder/Koper en Dewaele DIY en verklaart de Bieder/Koper zich uitdrukkelijk akkoord met onderhavige algemene voorwaarden.

3.1.2. Huidige algemene voorwaarden dienen, indien nodig, geïnterpreteerd te worden in overeenstemming met hetgeen bepaald wordt in de bemiddelingsovereenkomst (onder titel 2, artikel ‎2.1 e.v. van deze algemene voorwaarden) ten aanzien van de Verkoper.

3.2. Verplichtingen van Dewaele DIY

3.2.1. Dewaele DIY verschaft de Bieder/Koper:

 • toegang tot het Biedplatform van Dewaele DIY teneinde een account aan te maken en desgevallend een bieding te kunnen uitbrengen op een onroerend goed op het Biedplatform van Dewaele DIY gedurende de termijn zoals bepaald in de woningadvertentie, op voorwaarde dat de Bieder/Koper zich op waarheidsgetrouwe wijze geregistreerd en geïdentificeerd heeft;
 • toegang tot de pandinformatie en de Verkoopdocumenten van een onroerend goed in een woningadvertentie van de Verkoper;
 • begeleiding bij de onderhandelingen en het invullen van een bindende Aankoopbelofte;
 • begeleiding bij de opmaak en ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper, al dan niet na overleg met de notarissen van de betrokken partijen;
 • online en telefonische begeleiding via de helpdesk van Dewaele DIY op werkdagen tussen 9u en 18u.

3.2.2. Alle prijzen worden door Dewaele DIY met de meeste zorg opgegeven via het Biedplatform, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen worden daarom meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.

3.3. Verplichting tot registratie en identificatie

3.3.1. De Bieder/Koper verbindt zich ertoe een account aan te maken op het Biedplatform en zich op correcte en waarheidsgetrouwe wijze te identificeren bij de aanmaak van dit account.

3.4. Biedingen

3.4.1. De Bieder/Koper kan een transparante bieding (zie 2.6.2) dan wel een privé bieding (zie 2.6.3) uitbrengen tijdens een biedingsronde, afhankelijk van de keuze van de Verkoper in zijn woningadvertentie.

3.4.2. Alvorens de Bieder/Koper een bieding kan plaatsen, dient hij kennis te nemen van deze algemene voorwaarden en ze uitdrukkelijk te aanvaarden.

3.4.3. Het bedrag van de bieding dient steeds in EUR te worden vermeld en is exclusief belastingen, kosten en andere heffingen, waaronder maar niet beperkt tot registratierechten, kosten en erelonen van de instrumenterende notaris en BTW. De Bieder/Koper kan desgevallend ook aangeven dat de bieding werd aangegaan onder opschortende voorwaarde van lening.

3.4.4. In het geval de Bieder/Koper een transparante bieding uitbrengt, bevestigt hij uitdrukkelijk dat dit geen openbare verkoop uitmaakt, zijn bieding bijgevolg niet-bindend is en de Verkoper over een keuzerecht beschikt om het onroerend goed in de woningadvertentie te verkopen aan een andere Bieder dan de hoogste Bieder (zie 2.6.2). Indien een transparante bieding door de Verkoper wordt aanvaard, dan is dit bindend voor de Bieder/Koper.

3.4.5. De Bieder/Koper wordt in kennis gesteld door Dewaele DIY van het feit dat hij een bod heeft uitgebracht.

3.4.6. Indien de bieding van de Bieder/Koper in overweging wordt genomen en de Bieder/Koper hiervan op de hoogte wordt gesteld door Dewaele DIY, dan verbindt de Bieder/Koper zich ertoe om een Aankoopbelofte aan te gaan met betrekking tot het betrokken onroerend goed van de Verkoper. Dewaele DIY stelt de Bieder/Koper in kennis in het geval zijn Aankoopbelofte wordt aanvaard door de Verkoper.

3.4.7. Hogervermeld artikel 2.6 is mutatis mutandis van toepassing op de overeenkomst tussen Dewaele DIY en de Bieder/Koper.

3.5. Veilingfee

3.5.1. In het geval de Koper een bieding uitbrengt en deze bieding wordt door de Verkoper aanvaard, dan verbindt de Koper zich ertoe om een Veilingfee/Servicekosten te betalen aan Dewaele DIY die gelijk is aan 2.499,00 EUR (incl. BTW). Deze Veilingfee/Servicekosten maakt/maken deel uit van de Waarborg die door de Koper wordt gestort op de Derdenrekening van Dewaele DIY en is aldus betaalbaar op de Derdenrekening van Dewaele DIY met als nummer IBAN BE74 0018 4760 8207 binnen de 5 (vijf) werkdagen na ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst. De Koper gaat uitdrukkelijk akkoord dat Dewaele DIY het bedrag van de Veilingfee/Servicekosten afhoudt van de door de Koper gestorte Waarborg, waarbij het saldo van deze Waarborg vervolgens wordt overgemaakt op de Derdenrekening van de instrumenterende notaris.

3.5.2. In uitzondering op het vorige lid, is de Koper geen Veilingfee/Servicekosten verschuldigd in het geval de verkoop van het onroerend goed afhankelijk wordt gemaakt van een opschortende voorwaarde en deze voorwaarde niet gerealiseerd wordt buiten de wil van de Koper.

3.5.3. Indien de Koper - indien deze Koper geen consument is in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht - in gebreke is tot betaling over te gaan binnen de 5 (vijf) werkdagen na ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst, zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 10% per jaar op het verschuldigde bedrag. Bovendien zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 125,00 EUR.

Wanneer een factuur niet op de vervaldag werd vereffend en de Koper een consument is in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht, zal de makelaar een ingebrekestelling versturen overeenkomstig artikel XIX.2 Wetboek Economisch Recht. Indien er geen (volledige) betaling volgt binnen de veertien kalenderdagen na voormelde ingebrekestelling (waarbij deze termijn een aanvang neemt op de derde werkdag na de verzending, dan wel de eerste kalenderdag na de verzending ingeval van een elektronische ingebrekestelling), dan is de Koper verschuldigd: 1) een nalatigheidsinterest aan de interestvoet uit de Wet op de Betalingsachterstand in Handelstransacties (2 augustus 2002), verhoogd met 8%, berekend op de nog te betalen som, alsook 2) een forfaitaire vergoeding die als volgt wordt begroot: € 20 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € 150 is, € 30 vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500 is en € 65 vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van € 2000 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500 is.

3.6. Schadevergoeding

3.6.1. Indien de Bieder/Koper een contractuele wanprestatie begaat die de ontbinding van de overeenkomst in zijn nadeel verantwoordt, dan is hij een schadevergoeding verschuldigd aan Dewaele DIY ten belope van 75% van de Veilingfee, zijnde 1545,00 EUR. Worden onder meer, doch niet-limitatief als een contractuele wanprestatie in hoofde van de Bieder/Koper beschouwd die de ontbinding van de overeenkomst lastens de Bieder/Koper met recht op schadevergoeding rechtvaardigen:

 • het verbreken van de Aankoopbelofte;
 • het niet-correct identificeren van de Bieder/Koper op het Biedplatform;
 • tijdens de duurtijd van de Exclusieve Verkoopopdracht tussen Dewaele DIY en de Verkoper en tot 6 (zes) maanden na de beëindiging van de opdracht met betrekking tot een bepaald onroerend goed, de Verkoper te benaderen, onderhandelingen op te starten met de Verkoper met betrekking tot het onroerend goed en/of een bod uit te brengen op het onroerend goed, zonder Dewaele DIY hiervan op de hoogte te brengen;
 • zich schuldig te maken aan een andere vorm van derde-medeplichtigheid aan contractbreuk ten aanzien van de Exclusieve Verkoopopdracht tussen Dewaele DIY en de Verkoper.

3.6.2. Dewaele DIY behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij kan aantonen dat de schade die zij heeft geleden het bedrag van 2.499,00 EUR overstijgt.

3.7. Overige bepalingen

3.7.1. Hogervermeld artikel 2.14 van de bemiddelingsovereenkomst is mutatis mutandis van toepassing op de overeenkomst tussen Dewaele DIY en de Bieder/Koper.

4. Algemene gebruiksvoorwaarden Biedplatform

4.1. Overwegingen

4.1.1. Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna: “Algemene Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van het Biedplatform dat ter beschikking wordt gesteld door Dewaele DIY (hierna: “Dewaele DIY”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”).

4.1.2. Via dit Biedplatform biedt Dewaele DIY de mogelijkheid aan Verkopers, Kopers, Geïnteresseerden, Bieders en Klanten (hierna: “Eindgebruiker(s)”) om een profiel of een gebruikersaccount (“Account”) aan te maken. Via het Account kan de Eindgebruiker zijn/haar voorkeuren instellen en een persoonlijk profiel aanmaken

4.1.3. Indien de Eindgebruiker een Account aanmaakt op het Biedplatform, kan hij verschillende handelingen stellen, waaronder doch niet beperkt tot

 • ingevulde gegevens bewaren en bewerken;
 • een woningadvertentie aanmaken en een verkoop opstarten;
 • de contactgegevens van een Verkoper bekijken
 • een Bieding uitbrengen;
 • het dashboard van de Eindgebruiker bekijken;
 • documenten downloaden;

4.1.4. Indien de Eindgebruiker geen Account heeft aangemaakt op het Biedplatform, kan hij slechts een beperkt gebruik maken van het Biedplatform. Dit beperkt gebruik bestaat uit het verkennen van het Biedplatform, woningadvertenties bekijken en bepaalde gegevens invoeren.

4.1.5. De Eindgebruiker aanvaardt dat deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op de toegang en het gebruik van het Biedplatform. Voordat de Eindgebruiker zich kan registreren op het Biedplatform, wordt de tekst van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aan de Eindgebruiker beschikbaar gesteld.

4.1.6. De Eindgebruiker verklaart expliciet akkoord te gaan met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en bevestigt daarnaast zijn/haar volledig begrip hiervan. Door te registreren op het Biedplatform en het gebruik ervan gaat u een overeenkomst aan met Dewaele DIY.

4.1.7. Naar de Algemene Gebruiksvoorwaarden en eventuele andere voorwaarden waarmee u instemt, wordt gezamenlijk verwezen als de “overeenkomsten”. U erkent dat u de overeenkomsten gelezen en begrepen heeft, dat u deze overeenkomsten aanvaardt, en dat u instemt erdoor gebonden te zijn. Als u niet instemt met de overeenkomsten (of ze niet kan naleven), dan kan u het Biedplatform niet gebruiken. Indien u dus niet akkoord gaat, gelieve het Biedplatform dan niet te gebruiken of u erop te registreren.

4.1.8. Dewaele DIY hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens op de wijze die beschreven staat in onze privacy policy. U verklaart hierbij dat u kennis heeft genomen van onze privacy policy en deze ook begrijpt.

4.2. Algemene Gebruiksvoorwaarden

4.2.1. Om het Biedplatform te gebruiken en toegang te krijgen tot de inhoud, moet u: (1) bekwaam zijn om een overeenkomst met ons aan te gaan en (2) woonachtig zijn in een land waar het Biedplatform beschikbaar is. U verzekert tevens dat alle registratie-informatie die u op het Biedplatform indient juist, nauwkeurig en volledig is, en dat u zich ertoe verbindt om deze informatie steeds up-to-date te houden.

4.2.2. Na registratie via het Biedplatform, ontvangt de Eindgebruiker een e-mail van Dewaele DIY met de vraag om zijn e-mailadres te bevestigen. De registratie van een Account van de Eindgebruiker op het Biedplatform is pas voltooid na verzending van deze bevestiging door Dewaele DIY.

4.2.3. Met inachtneming van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt de Eindgebruiker toegestaan om het Biedplatform te gebruiken. U mag het Biedplatform gebruiken op een mobiele telefoon, tablet, computer of ander toestel dat u bezit. Het is uw verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat het toestel geschikt is om voor het gebruik van het Biedplatform. Het betreft hier een persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om het Biedplatform te gebruiken.

4.2.4. Dewaele DIY is gemachtigd om u berichten te sturen via GSM, e-mail of per post, met betrekking tot het gebruik van het Biedplatform. Indien u feedback of suggesties heeft met betrekking tot het Biedplatform, mag Dewaele DIY deze informatie gebruiken zonder enige verplichting naar u toe.

4.2.5. Elke Eindgebruiker dient over een bestaand en actueel Account te beschikken om het Biedplatform te kunnen gebruiken, behoudens voor het gebruik zoals omschreven in artikel ‎5.1.4. De Eindgebruiker zal geen valse of foutieve informatie verstrekken aan Dewaele DIY over zijn/haar identiteit of zijn/haar identiteit op een andere wijze verkeerdelijk voorstellen. Dewaele DIY zal de persoonsgegevens van de Eindgebruikers enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor Dewaele DIY deze gegevens tot haar beschikking heeft, en op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de privacy policy.

4.2.6. Uw wachtwoord beschermt uw Account. De Eindgebruiker is als enige verantwoordelijk voor de activiteiten op diens Account en voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van diens wachtwoord en alle aanvullende identificerende informatie die nodig is voor het gebruik van het Biedplatform. De Eindgebruiker mag zijn accountgegevens niet delen met derden of met andere Eindgebruikers. De Eindgebruiker moet Dewaele DIY onmiddellijk informeren als hij op de hoogte is van een verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van diens wachtwoord of van enig ander ongeoorloofd gebruik van de accountinformatie van de Eindgebruiker.

4.2.7. De Eindgebruiker is verantwoordelijk voor alle gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord op het Biedplatform. Als uw gebruikersnaam of wachtwoord verloren raakt of gestolen wordt, of als u een vermoeden heeft of weet dat derde partijen niet gemachtigde toegang hadden op uw Account, breng ons daar dan onmiddellijk van op de hoogte en wijzig uw wachtwoord zo snel mogelijk.

4.2.8. Indien u het Biedplatform gebruikt vanop een toestel en/of Biedplatform van een derde, bent u eveneens gebonden door de algemene gebruiksvoorwaarden van die derde bij het gebruik van het Biedplatform. U bevestigt dat u kennisgenomen hebt van dergelijke algemene gebruiksvoorwaarden en dat u deze eveneens aanvaardt. Indien zulks niet het geval is, wordt u niet toegestaan het Biedplatform te gebruiken.

4.2.9. Het Biedplatform kan geïntegreerd zijn met toepassingen, websites en diensten van derden (‘toepassingen van derden’) om inhoud, producten en/of diensten voor u beschikbaar te maken. Het Biedplatform laat u toe om inhoud afkomstig van derde partijen te zien, er toegang tot te krijgen en deze te gebruiken. Deze toepassingen van derde partijen hebben mogelijk hun eigen algemene gebruiksvoorwaarden en privacy- en cookie policies en uw gebruik van deze toepassingen van derden wordt beheerd door en valt onder dergelijke algemene voorwaarden en privacy- en cookie policies. U begrijpt en stemt ermee in dat Dewaele DIY het gedrag, de kenmerken of de inhoud van om het even welke toepassing van derden niet onderschrijft of er niet verantwoordelijk voor is, noch voor om het even welke transactie die u mogelijk aangaat met de provider van dergelijke toepassingen van derden. Dewaele DIY is verder niet verantwoordelijk voor de accuraatheid, veiligheid, bruikbaarheid of geschiktheid van inhoud afkomstig van derde partijen, noch met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten die daarmee verbonden zijn. Dewaele DIY is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor reclame, promoties, producten, diensten of andere elementen die inbegrepen zijn in inhoud afkomstig van derde partijen. Interactie met derde partijen en inhoud die daarvan afkomstig is, gebeurt op eigen initiatief, risico en verantwoordelijkheid. Eventuele klachten met betrekking tot de inhoud afkomstig van derde partijen, wordt rechtsreeks aan de betrokken derde partij(en) gericht.

4.3. Verboden gebruik van het Biedplatform

4.3.1. Bij het gebruik van het Biedplatform gelden de volgende verbodsbepalingen (op niet-exhaustieve wijze):

a) Het is de Eindgebruiker verboden het Biedplatform of een onderdeel hiervan, op welke wijze dan ook, te kopiëren, herverdelen, verhuren, leasen, verkopen, overdragen, toewijzen, in sublicentie geven, deassembleren, reverse-engineeren of decompileren of op andere manier om het even welk gebruik te maken van het Biedplatform of de inhoud die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de overeenkomsten of onder toepasselijke wetgeving, of die op andere manier een inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten (zoals copyright) m.bt. het Biedplatform of de inhoud of om het even welk deel ervan;

b) De Eindgebruiker zal geen handeling uitvoeren met de bedoeling om het Biedplatform te schaden door middel van virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden, malware of items van destructieve aard;

c) De Eindgebruiker zal het Biedplatform niet gebruiken op een wijze die schade zou kunnen berokkenen aan een persoon of anderszins een persoon kan schaden, belasteren, misbruiken, lastigvallen of bedreigen of derden aanmoedigen om dit te doen;

d) De Eindgebruiker zal het Biedplatform niet gebruiken op een wijze of voor enig doel dat indruist tegen een wet of andere regelgeving, of voor een doorgifte van gegevens dat onwettig, lasterlijk, intimiderend, invasief of schadelijk is of kan zijn voor de privacy van derden, of virussen bevat, of indruist of kan indruisen tegen de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van Dewaele DIY, haar licentiegevers of andere individuen of entiteiten.

4.3.2. De Eindgebruiker zal geen toegang proberen te verkrijgen tot voorbehouden of afgeschermde onderdelen van het Biedplatform, waartoe zij geen uitdrukkelijke toegang verkreeg.

4.4. Garantie, vrijwaring en verplichtingen

4.4.1. Dewaele DIY zal redelijke inspanningen leveren om het Biedplatform operationeel te houden. Bepaalde technische moeilijkheden of onderhoud kunnen echter van tijd tot tijd resulteren in tijdelijke onderbrekingen. Dewaele DIY behoudt zich het recht voor om periodiek en om het even wanneer, met of zonder kennisgeving, functies en kenmerken van het Biedplatform tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, en dit alles zonder aansprakelijkheid naar u toe, voor enige onderbreking, wijziging of stopzetting van het Biedplatform of van om het even welke functie of kenmerk daarvan.

4.4.2. Dewaele DIY streeft ernaar de best mogelijke service aan te bieden, maar u begrijpt en stemt ermee in dat het Biedplatform ‘as is’ en ‘zoals beschikbaar’ wordt aangeboden, zonder uitdrukkelijke of veronderstelde garantie of voorwaarde van om het even welke aard. U gebruikt het Biedplatform op eigen risico.

4.4.3. Dewaele DIY beheert het Biedplatform en haar websites als een goede huisvader en levert alle mogelijke inspanningen die redelijkerwijs van haar kunnen verwacht worden teneinde de online voorstelling van haar (vastgoed)aanbod naadloos te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare panden en producten. Evenwel valt het nooit uit te sluiten dat er op haar websites panden en/of producten als beschikbaar worden aangeduid, die op het ogenblik van het bezoek van het Biedplatform, het uitbrengen van een Bieding, de aankoop van een product via haar webshop… niet langer beschikbaar zijn. Vandaar ook dat de online voorstelling van het (vastgoed)aanbod van Dewaele DIY als louter indicatief en contractueel niet-bindend moet worden beschouwd. Dewaele DIY kan in elk geval niet aansprakelijk gesteld worden in geval van onbeschikbaarheid van een pand in een woningadvertentie of een product in de webshop.

4.4.4. Dewaele DIY verbindt zich ertoe om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en te presenteren het Biedplatform en haar websites. Dewaele DIY kan evenwel niet garanderen dat bepaalde gegevens van haar aanbod na verloop van tijd niet wijzigen. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welk geval Dewaele DIY geenszins aansprakelijk kan gesteld worden. Evenzo zijn de foto’s en technische gegevens (zoals aangeduide afmeting, eigenschappen, enz.) die op de website staan slechts indicatief, en brengen ze in hoofde van Dewaele DIY geen contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kan Dewaele DIY aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de op haar websites opgenomen foto’s.

4.4.5. Daarnaast geeft Dewaele DIY geen garanties voor toepassingen van derden (of voor de inhoud daarvan), gebruikersinhoud of om het even welk ander product of service die wordt aangeprezen of aangeboden door een derde partij op of door het Biedplatform of om het even welke gelinkte website. Dewaele DIY verbindt zich op geen enkele manier met betrekking tot de juistheid, accuraatheid en waarachtigheid van de afbeeldingen en informatie afkomstig van derde partijen die weergegeven wordt op het Biedplatform.

4.4.6. U begrijpt, gaat ermee akkoord en aanvaardt dat Dewaele DIY geen verplichting heeft om het Biedplatform te behouden, te ondersteunen, te upgraden of te updaten, of om alle of om het even welke specifieke inhoud te leveren door het Biedplatform. Dewaele DIY en/of de eigenaars van om het even welke inhoud kunnen van tijd tot tijd dergelijke inhoud verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving, in de mate dat dit door toepasselijke wetgeving is toegestaan. Dit onderdeel zal worden afgedwongen in de mate die door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

4.4.7. Voor zover maximaal toegestaan door toepasselijke regelgeving, wijst Dewaele DIY alle garanties (zowel expliciet als impliciet) met betrekking tot producten van derde partijen, waaronder, maar niet beperkt tot, garanties van geschiktheid voor een welbepaald doel, af. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, geeft Dewaele DIY geen enkele vrijwaring of garantie:

 1. met betrekking tot de betrouwbaarheid, tijdigheid, kwaliteit, geschiktheid, waarheid, beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van het Biedplatform en de daarmee verweven content; en
 2. dat
  1. het gebruik van het Biedplatform ononderbroken of foutloos is of werkt in combinatie met andere hardware, software, systemen of gegevens,
  2. het Biedplatform voldoet aan de eisen of verwachtingen van de Eindgebruiker,
  3. opgeslagen gegevens accuraat of betrouwbaar zijn of dat opgeslagen gegevens niet verloren (kunnen) gaan of beschadigd geraken,
  4. fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd, en
  5. het Biedplatform vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

4.4.8. Zonder het voorgaande te beperken, en voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Dewaele DIY niet aansprakelijk voor vertragingen, onderbrekingen, servicestoringen en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van het internet en elektronische communicatie of andere systemen buiten de redelijke controle van Dewaele DIY.

4.5. Aansprakelijkheid en beperkingen

4.5.1. Voor zover en in de mate toegestaan door toepasselijke wetgeving, is de maximale aansprakelijkheid van Dewaele DIY voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van het Biedplatform of verband houdt met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, hetzij contractueel of buitencontractueel, beperkt tot de werkelijk geleden directe schade. Dewaele DIY is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, verlies van data, gemiste besparingen, schade aan derden, etc.

4.5.2. Ingeval wij aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade, is onze aansprakelijkheid maximaal beperkt tot een bedrag van 2.500 EUR.

4.5.3. De Eindgebruiker aanvaardt dat als één van haar handelingen, met opzet verricht en in strijd met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, de werking van het Biedplatform verstoren of het Biedplatform beschadigen, zij Dewaele DIY integraal dient te vergoeden voor alle kosten om de getroffen systemen te herstellen, alsook voor alle geleden schade, zowel direct als indirect (met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, omzet, verlies van klanten en goodwill) die Dewaele DIY heeft geleden als gevolg van dergelijke handelingen, minstens dient zij Dewaele DIY te vrijwaren voor en tegen alle verliezen, onkosten en alle mogelijke schadevergoedingen van om het even welke aard, die voortvloeien uit dergelijke handelingen.

4.5.4. Dewaele DIY is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming of een vertraging bij de nakoming van haar verbintenissen jegens de Eindgebruiker in geval dit direct of indirect te wijten is aan omstandigheden buiten haar wil en waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft (“Overmacht”), waaronder begrepen, maar niet beperkt tot stakingen, stroomstoringen of stroomuitval of downtime die wordt veroorzaakt door de energieleverancier of het energienetwerk of de externe infrastructuur, aanvallen van hackers, rellen, opstanden, terroristische aanslagen, oorlog, branden, overstroming, storm, explosies, aardbevingen, natuurrampen, regeringsmaatregelen, arbeidsomstandigheden of enige andere oorzaak waarover Dewaele DIY redelijkerwijs geen controle heeft.

4.5.5. U stemt ermee in dat, in de mate zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving, uw enige en exclusieve middel voor om het even welk probleem of ontevredenheid met het Biedplatform bestaat uit het verwijderen van uw Account en om te stoppen met het gebruik van het Biedplatform.

4.6. Persoonsgegevens

4.6.1. Dewaele DIY leeft de geldende wet- en regelgeving na met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘AVG’).

4.6.2. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze privacy policy.

4.7. Wijziging aan de algemene gebruiksvoorwaarden

5.7.1. Dewaele DIY kan naargelang het geval en naar eigen goeddunken wijzigingen aanbrengen aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Wanneer we evenwel materiële wijzigingen aanbrengen, zullen wij u een duidelijke kennisgeving zenden, zoals naargelang de omstandigheden gepast is. In sommige gevallen zullen wij u vooraf op de hoogte brengen, en zal uw voortgezette gebruik van het Biedplatform nadat de wijzigingen zijn aangebracht gelden als uw aanvaarding van de wijzigingen. Zorg er daarom voor dat u al dergelijke kennisgevingen nauwkeurig leest. Als u onder de nieuwe versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden niet verder gebruik wilt maken van het Biedplatform, dan raden wij u aan om uw Account te verwijderen.

4.8. Deelbaarheid

4.8.1. De nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, of van een onderdeel van enige bepaling, zal niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele Algemene Gebruiksvoorwaarden met zich mee brengen. In geval van nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal de betrokken bepaling van rechtswege vervangen (i) door een geldige bepaling of een geldig onderdeel (ii) of door een interpretatie die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van Dewaele DIY benadert. De onmogelijkheid om tot dergelijke gewenste vervanging over te gaan zal geenszins de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aantasten. Als een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-tegenstelbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden onverminderd gelden en afdwingbaar.

4.9. Duur en beëindiging

4.9.1. De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van onbepaalde duur en blijven van toepassing totdat deze door u of Dewaele DIY beëindigd worden. Elke partij kan de overeenkomst opzeggen via schriftelijke kennisgeving, mits inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Dewaele DIY kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen of uw toegang tot het Biedplatform geheel of tijdelijk opschorten, in het geval van uw feitelijk dan wel vermeend niet-gemachtigd gebruik van de het Biedplatform en/of inhoud, een grove fout of bij niet-naleving van de overeenkomst. Indien uw Account verwijderd is, is de inhoud mogelijks niet meer beschikbaar. Dewaele DIY is er niet toe gehouden om de accountinhoud gedurende een bepaalde periode gegarandeerd te bewaren. U dient zelf in te staan voor de opslag en bewaring van uw data. Als u of Dewaele DIY de overeenkomst beëindigt, of als Dewaele DIY uw toegang tot het Biedplatform opschort, stemt u ermee in dat Dewaele DIY geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid zal hebben naar u toe, in de ruimste mate zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

4.10. Overige bepalingen

4.10.1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Dewaele DIY van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

4.10.2. Het is de Eindgebruiker verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Dewaele DIY afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dewaele DIY. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

4.10.3. Een eventueel in gebreke blijven van Dewaele DIY om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

4.10.4. De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Dewaele DIY en de Eindgebruiker zullen zich inzetten om geschillen, dit voortvloeien uit de Algemene voorwaarden, in der minne te regelen. Indien er geen minnelijke schikking kan worden getroffen, dan zijn de rechtbanken van Gent, afdeling Kortrijk bevoegd. Indien u echter een ‘consument’ bent in de zin van artikel I,1,2° Wetboek Economisch Recht, dan is de rechtbank van uw woonplaats bevoegd.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

5. Algemene verkoopvoorwaarden webshop

5.1. Toepassingsgebied

5.1.1. Dewaele DIY biedt naast haar diensten van vastgoedbemiddeling middels hogervermelde bemiddelingsovereenkomst ook andere diensten en goederen (hierna gezamenlijk ‘producten’ genoemd) te koop aan op haar website. Deze producten worden aangeboden aan de Klant via de webshop van Dewaele DIY ofwel in aanvulling op ofwel geheel afzonderlijk van voormelde diensten van vastgoedbemiddeling. De koop-verkoop van deze producten op afstand veronderstelt met andere woorden geen bemiddelingsovereenkomst tussen Dewaele DIY en de Klant en wordt daarom louter beheerst door de algemene verkoopvoorwaarden webshop in dit hoofdstuk 4.

5.1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen, offertes, bestellingen en op elke verkoop- en koopovereenkomst op afstand die tot stand komt tussen Dewaele DIY en de Klant via de webshop van Dewaele.

5.1.3. Deze algemene voorwaarden zullen, minstens voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, ter beschikking gesteld worden van de Klant op een wijze die de Klant in staat zal stellen de algemene voorwaarden op eenvoudige wijze te bewaren op een duurzame gegevensdrager.

5.1.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

5.1.5. De webshop van Dewaele DIY draait op het e-commerce platform “Shopify”. Bij een gebruik van dit e-commerceplatform worden door Shopify cookies geplaatst en persoonsgegevens verzameld. Gelieve dus de cookie- en privacyverklaring van Shopify te lezen om te begrijpen welke cookies en persoonsgegevens Shopify gebruikt en voor welke doeleinden verwerkt: https://www.shopify.com/be/juridisch/privacy en https://www.shopify.com/legal/cookies.

5.2. Aanbod

5.2.1. De producten die in de webshop worden aangeboden, zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.

5.2.2. Het aanbod is vrijblijvend. Dewaele DIY behoudt zich het recht voor het aanbod te allen tijde te wijzigen doch uiterlijk tot op het ogenblik van bestelling door de Klant.

5.2.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Dewaele DIY gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave van de aangeboden producten. Kennelijke materiële vergissingen of kennelijke materiële fouten in het aanbod binden Dewaele DIY niet.

5.2.4. De in het aanbod getoonde afbeeldingen, voorbeelden, modellen en/of monsters dienen louter ter illustratie en binden Dewaele DIY niet.

5.3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

5.3.1. De overeenkomst tussen Dewaele DIY en de Klant komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en deze algemene voorwaarden. Dewaele DIY bevestigt langs elektronische weg de ontvangst van aanvaarding van het aanbod.

5.3.2. De Klant bevestigt dat de plaatsing van een bestelling een betalingsverplichting inhoudt ten aanzien van Dewaele DIY.

5.3.3. Binnen de wettelijke kaders kan Dewaele DIY zich op de hoogte stellen van het feit of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van de feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Dewaele DIY op grond van dit onderzoek een gegronde reden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering ervan bijzondere voorwaarden te verbinden. Dewaele DIY behoudt zich in elk geval het recht voor om bestellingen te weigeren bij uitputting van de voorraad.

5.3.4. Dewaele DIY zal, binnen een redelijke termijn na sluiting van de overeenkomst met de Klant, aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen (artikel VI.46, §7 Wetboek Economisch Recht):

 • de gegevens van Dewaele DIY waar de Klant met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over het bestaan van de wettelijke garantie van conformiteit.

5.3.5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

5.4. Herroepingsrecht

5.4.1. Wat betreft de levering van goederen: de Klant heeft het wettelijke recht om de overeenkomst te herroepen gedurende een termijn van 14 (veertien) kalenderdagen. Het beginpunt van de termijn om het herroepingsrecht uit te oefenen kan variëren. Volgende regels zijn van toepassing:

 • indien de levering betrekking heeft op één enkel goed, begint de termijn de dag na ontvangst van het goed door de Klant (of een door hem aangewezen derde);
 • indien de levering betrekking heeft op meerdere goederen die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn de dag nadat de Klant (of een door hem aangewezen derde) het laatste bestelde goed heeft ontvangen;
 • indien de levering van het goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, begint de termijn te lopen de dag nadat de Klant (of een door hem aangewezen derde) de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • indien het een regelmatige levering van goederen betreft gedurende een bepaalde periode, begint de termijn te lopen de dag volgend op de dag waarop de Klant de eerste levering van de goederen heeft ontvangen.

5.4.2. Wat betreft de levering van diensten en digitale inhoud (die niet op een materiële drager is geleverd): de Klant heeft het wettelijk recht om de overeenkomst te herroepen gedurende een termijn van 14 (veertien) kalenderdagen. De termijn om het herroepingsrecht uit te oefenen gaat van start op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. De Klant gaat uitdrukkelijk akkoord dat de dienst desgevallend kan uitgevoerd worden van zodra de Klant zijn aankoop heeft bevestigd. Wanneer de dienst volledig is uitgevoerd, erkent de Klant – door aanvaarding van deze algemene voorwaarden – dat hij zijn herroepingsrecht verliest.

5.4.3. De Klant dient Dewaele DIY op de hoogte te brengen van zijn beslissing om het herroepingsrecht uit te oefenen zonder dat een opgave van de redenen van herroeping vereist is.

5.4.4. Indien Dewaele DIY de Klant niet de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant, zal de Klant 12 (twaalf) maanden de tijd hebben om de overeenkomst te herroepen vanaf de dag na het einde van de bovenvermelde eerste termijn van 14 (veertien) kalenderdagen.

5.4.5. Indien Dewaele DIY de Klant de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant binnen de bovenvermelde termijn van 12 (twaalf) maanden, heeft de Klant 14 (veertien) kalenderdagen de tijd om alsnog de overeenkomst te herroepen vanaf de dag nadat de Klant de betreffende informatie van Dewaele DIY heeft ontvangen.

5.5. Verplichtingen van de Klant tijdens de herroepingstermijn

5.5.1. Tijdens de herroepingstermijn zal de Klant uiterst zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking ervan. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De Klant mag het product slechts hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

5.5.2. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van gebruik die verder reikt dan toegestaan overeenkomstig het vorige lid.

5.5.3. Indien de Klant na afloop van de in artikel 4.4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt aan Dewaele DIY dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht dan wel het product niet aan Dewaele DIY heeft teruggezonden, is de koop definitief en vervalt het recht op herroeping onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging.

5.6. Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant en de kosten daarvan

5.6.1. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen de bedenktermijn schriftelijk te melden aan Dewaele DIY, door middel van het Modelformulier voor herroeping (Bijlage 1) of op een andere wijze, op voorwaarde dat ondubbelzinnig wordt verklaard dat hij de overeenkomst wenst te herroepen.

5.6.2. Nadat de Klant heeft gemeld aan Dewaele DIY dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht dient hij het product, zo snel mogelijk, zonder onnodige vertraging, op eigen risico en uiterlijk binnen 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de dag volgend op de in het vorige lid genoemde kennisgeving, terug te sturen. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen indien hij kan aantonen dat hij het product teruggezonden heeft voordat de bedenktijd was verstreken.

5.6.3. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in de originele staat van het product en in de oorspronkelijke verpakking én desgevallend conform de door Dewaele DIY verstrekte instructies.

5.6.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht rusten bij de Klant.

5.6.5. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van terugzending van het product, behoudens in het geval Dewaele DIY uitdrukkelijk en schriftelijk zou aangeven dat zij deze kosten zelf draagt.

5.7. Verplichtingen van Dewaele DIY bij herroeping door de Klant

5.7.1. In geval van herroeping zal Dewaele DIY de reeds door de Klant betaalde bedragen voor het product terugbetalen na ontvangst van het product. Dewaele DIY kan deze terugbetaling echter verminderen teneinde rekening te houden met een eventuele waardevermindering van het product, op voorwaarde dat deze waardevermindering werd veroorzaakt door het feit dat de Klant het product heeft behandeld op een manier die niet is toegestaan in een winkel.

5.7.2. In geval van herroeping zal Dewaele DIY alle terugbetalingen uitvoeren binnen een redelijke termijn na ontvangst van het Product.

5.7.3. In geval van herroeping zal Dewaele DIY de Klant terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Klant gebruikt heeft om te betalen. Dewaele DIY heeft het recht om de Klant terug te betalen met vouchers in het geval de Klant vouchers heeft gebruikt om de het product te betalen.

5.8. Uitzonderingen op het herroepingsrecht (artikel VI.53 Wetboek Economisch Recht)

5.8.1. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot:

 • dienstenovereenkomsten nadat de dienst volledig is uitgevoerd, op voorwaarde dat de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en met de erkenning dat hij het herroepingsrecht zal verliezen nadat de dienst volledig is uitgevoerd door Dewaele DIY;
 • de levering van producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • de levering van producten die door Dewaele DIY zijn tot stand gebracht of vervaardigd volgends de specificaties van de Klant of die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • de levering van producten die snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn;
 • de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die na de levering geopend zijn;
 • de levering van goederen die na levering, volgens hun aard, onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
 • de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware die na levering verbroken werden;
 • de levering van een krant, tijdschrift of magazine met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement voor het leveren van dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten waarbij de Klant Dewaele DIY specifiek heeft verzocht om hem te bezoeken met het oog op het uitvoeren van dringende herstellingen of onderhoud;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd indien de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Klant en zijn erkenning dat hij daarbij zijn herroepingsrecht verliest;
 • overeenkomsten voor diensten voor wedstrijden en loterijen.

5.9. De prijs

5.9.1. De prijzen van de producten zijn de prijzen die vermeld zijn (in het aanbod) op de webshop van Dewaele DIY op het moment dat de Klant een bestelling plaatst. De prijzen vermeld (in het aanbod) op de webshop zijn inclusief BTW en in EUR. Alle prijzen gelden per stuk, behoudens indien uitdrukkelijk anders aangegeven.

5.9.2. In afwijking van het vorige lid kan Dewaele DIY producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Dewaele DIY geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

5.9.3. De prijzen van de producten zijn exclusief leveringskosten. Deze worden afzonderlijk vermeld en aangerekend bij het afronden van de bestelling.

5.9.4. De prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele materiële vergissingen. Dewaele DIY is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke materiële vergissing en is niet gebonden door prijsvermeldingen die per vergissing foutief zijn. Behoudens in geval van een materiële vergissing, is de prijs op het moment van bestelling de juiste prijs.

5.10. Wettelijke garantie en klachtenregeling

5.10.1. Als de Klant een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die niet binnen het kader van zijn beroeps- of handelsactiviteit vallen, verlenen de artikelen 1649bis en volgende van het Oud Burgerlijk Wetboek hem specifieke wettelijke rechten die hem beschermen tegen een gebrek aan overeenstemming. Deze wettelijke garantie is van toepassing op de verkoop van zowel roerende lichamelijke zaken, als van goederen met digitale elementen (gezamenlijk ‘consumptiegoederen’), als van digitale inhoud of digitale diensten die zijn verwerkt in of onderling verbonden met voormelde consumptiegoederen en die worden meegeleverd met deze consumptiegoederen op grond van de koop-verkoopovereenkomst, ongeacht of deze digitale inhoud of digitale diensten tegen betaling dan wel kosteloos worden aangeboden aan de Klant.

5.10.2. Dewaele DIY garandeert dat het product in overeenstemming is met de koop-verkoopovereenkomst aangegaan met de Klant. In geval van goederen met digitale elementen garandeert Dewaele DIY dat zij het product van de updates zal voorzien die nodig zijn om de conformiteit van het product te behouden. Dewaele DIY is niet aansprakelijk voor een gebrek in het product indien de Klant verzuimt de verstrekte updates binnen een redelijke termijn van 1 (één) maand te installeren.

5.10.3. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de tussenkomst van Dewaele DIY in het kader van deze garantie beperkt is tot elk gebrek aan conformiteit dat bestaat bij de levering van het product en zich manifesteert binnen een termijn van 2 (twee) jaar te rekenen vanaf de levering, behoudens in het geval partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een langere termijn zijn overeengekomen.

5.10.4. De Klant die een beroep wenst te doen op de wettelijke garantie moet Dewaele DIY hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen. Deze kennisgeving dient uiterlijk te gebeuren binnen een termijn van 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft vastgesteld. De rechtsvordering van de Klant verjaart in elk geval na verloop van 1 (één) jaar vanaf de dag waarop de Klant het gebrek heeft vastgesteld.

5.10.5. Voor elk gebrek dat zich manifesteert gedurende de termijn van toepassing voor de wettelijke garantie wordt de herstelling of de vervanging van het product als volgt gedekt: de Klant heeft het recht van Dewaele DIY de herstelling of de vervanging van het product te eisen, in beide gevallen kosteloos, tenzij de gekozen remedie onmogelijk is of in vergelijking met de andere remedies voor Dewaele DIY onevenredige kosten met zich mee zou brengen, rekening houdend met alle omstandigheden, met name (i) de waarde van het product wanneer het niet door het gebrek zou zijn aangetast, (ii) de omvang van het gebrek of (iii) de mogelijkheid om te kiezen voor de andere remedie zonder ernstige overlast voor de Klant.

5.10.6. De Klant kan een evenredige vermindering van de prijs of een ontbinding van de verkoop vorderen:

 • indien hij geen herstelling of vervanging van het product kan verkrijgen, of;
 • indien de ernst van het gebrek zulks rechtvaardigt, of;
 • indien Dewaele DIY de reparatie of vervanging niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de Klant kan uitvoeren,
 • indien het gebrek aan overeenstemming blijft ondanks de poging van Dewaele DIY om het in overeenstemming te brengen.

De Klant kan echter niet om de ontbinding van de verkoop verzoeken indien het gebrek gering is.

5.10.7. Elke herstelling of vervanging moet kosteloos verricht worden binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor Klant. In alle gevallen zal elke terugbetaling aan de Klant worden verminderd teneinde rekening te houden met het gebruik dat deze van het product heeft gehad sinds de levering ervan.

5.10.8. Elk gebrek dat tijdens de periode van toepassing van de wettelijke garantie aan het licht komt, wordt geacht reeds op het tijdstip van levering te hebben bestaan. Dewaele DIY behoudt zich het recht voor om te bewijzen dat het gebrek niet reeds bestond op het ogenblik van levering, in welk geval de Klant zich niet zal kunnen beroepen op de wettelijke garantie.

5.10.9. De wettelijke garantie dekt niet de normale slijtage van het product. De garantie kan niet door de Klant worden ingeroepen indien het gebrek te wijten is aan een abnormaal gebruik van het product, aan nalatigheid of een gebrek aan (of slecht) onderhoud, noch wanneer het product bewerkt werd. De Klant verbindt zich ertoe het nodige te doen om de schade niet te verergeren, desgevallend door het product niet te gebruiken.

5.10.10. Na het verstrijken van de wettelijke garantie volgens artikelen 1649bis en volgende van het Oud Burgerlijk Wetboek geniet de Klant nog steeds bescherming door de vrijwaring voor verborgen gebreken van de artikelen 1641 en volgende van het Oud Burgerlijk Wetboek.

5.10.11. Onverminderd de toepassing van de bepalingen aangaande de wettelijke garantie volgens artikelen 1649bis en volgende van het Oud Burgerlijk Wetboek, geldt de klachtenregeling volgens hetgeen hierna bepaald. Indien een klacht tijdig en correct aan Dewaele DIY wordt overgemaakt en Dewaele DIY aanvaardt de klacht, zal de Klant het product terugzenden aan Dewaele DIY op dezelfde wijze als de levering. De kosten van de terugzending zijn ten laste van Dewaele DIY. Desgevallend heeft de Klant recht op een kosteloze vervanging van het gebrekkige product door een product van hetzelfde type, zolang de voorraad strekt. Indien hetzelfde type product niet langer beschikbaar is, heeft de Klant recht op integrale terugbetaling. Terugzending van het product zonder voorafgaande schriftelijke aanvaarding van Dewaele DIY van de klacht, gebeurt op risico en voor rekening van de Klant.

5.10.12. Bij klachten dient de Klant zich in de eerste plaats te richten tot Dewaele DIY. De Klant kan ook een klacht indienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde onlineplatform voor geschillenbeslechting, http://ec.europa.eu/odr. Voor België is dit het Europees Centrum voor de Klant, gelegen te 1060 Brussel, Hollandstraat 13 odr@eccbelgium.be, tel. +3228923712).

5.11. Levering en verzending

5.11.1. Dewaele DIY dient de uiterste leveringsdatum te vermelden bij de bevestiging van de bestelling van de Klant. Bij afwezigheid van een leveringsdatum, verbindt Dewaele DIY zich ertoe om de goederen te leveren of de diensten uit te voeren binnen een termijn van 30 (dertig) werkdagen na de ontvangst van de betaling van de Klant, behoudens in het geval een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen partijen.

5.11.2. Indien Dewaele DIY niet in staat is om de goederen te leveren of de diensten uit te voeren binnen de in het vorige lid vermelde termijnen, zal zij de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De Klant gaat ermee akkoord dat Dewaele DIY in dat geval een nieuwe, redelijke leveringstermijn krijgt en zal slechts het recht hebben om de bestelling te annuleren indien Dewaele DIY deze nieuwe termijn overschrijdt. In geval van annulering van de bestelling zal Dewaele DIY het bedrag dat de Klant heeft betaald onverwijld en uiterlijk binnen 14 (veertien) werkdagen na ontbinding van de overeenkomst terugbetalen.

5.11.3. Goederen worden enkel geleverd en diensten worden enkel uitgevoerd in de landen waarvoor de webshop de levering toestaat. Dit wordt aangegeven tijdens het bestelproces.

5.11.4. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om het correcte leveringsadres in te geven. Dewaele DIY zal de bestelling leveren of uitvoeren op het adres dat de Klant heeft aangegeven tijdens het aankoopproces. De kosten die gepaard gaan met de opgave van een foutief leveringsadres door de Klant, kunnen niet verhaald worden op Dewaele DIY.

5.11.5. Dewaele DIY behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen van de bestelde producten te verrichten. In geval van gedeeltelijke levering zal Dewaele DIY de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

5.11.6. Bij levering van goederen dient de Klant de verpakking te controleren op eventuele schade. Indien de goederen beschadigd zijn, mag de Klant de levering niet aanvaarden en moet hij Dewaele DIY onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen. Na deze kennisgeving zal Dewaele DIY de Klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde goederen.

5.11.7. Vanaf levering van de goederen berust het risico van beschadiging van de goederen op de Klant.

5.12. Betaling

5.12.1. De producten kunnen uitsluitend online betaald worden en dienen altijd betaald te worden op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling, behoudens indien uitdrukkelijk anders vermeld.

5.12.2. De Klant is verplicht om onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk schriftelijk mee te delen aan Dewaele DIY

5.12.3. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Dewaele gerechtigd om minstens 7 (zeven) dagen na het plaatsen van de bestelling ofwel (i) de bestelling automatisch te annuleren ofwel (ii) over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente op dat bedrag te vorderen en is Dewaele DIY gerechtigd om de door haar gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten in rekening te brengen.

5.12.4. De eigendomsoverdracht vindt plaats op het ogenblik van de integrale betaling van de prijs.

5.13. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

5.13.1. De rechtbanken bepaald door artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek zijn bevoegd om geschillen te behandelen die voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze koop-verkoop overeenkomst, onverminderd de toepassing van Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

5.13.2. Het Belgische recht is uitsluitend van toepassing.

5.14. Hoedanigheid van de Klant

5.14.1. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing wanneer de Klant een consument is in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht of in de zin van artikel 1649bis, §2, 1° Oud Burgerlijk Wetboek, d.w.z. wanneer hij een product dat het voorwerp is van deze koop-verkoopovereenkomst aanschaft of gebruikt voor niet-beroepsmatige of niet-commerciële doeleinden.

5.14.2. Wanneer de Klant geen consument is in de zin van het vorige lid, zijn onderhavige algemene voorwaarden eveneens van toepassing met uitzondering van die artikelen die louter opgenomen zijn ter bescherming van de consument ingevolge bijzondere wetgeving, zoals doch niet beperkt tot de artikelen die betrekking hebben op (de uitvoering van) het herroepingsrecht en de (precontractuele) informatieverplichtingen. In dat geval:

 • worden artikelen 4.11.1 en 4.11.2 vervangen als volgt: “De opgegeven leveringsdatum of leveringstermijn zijn altijd louter indicatief en zonder vaste verbintenis vanwege Dewaele DIY.”
 • wordt artikel 4.9.1 vervangen als volgt: “De prijzen van de producten zijn vatbaar voor verhoging indien de door de leverancier aanbevolen prijs stijgt.”
 • worden artikel 4.10.1 tot en met 4.10.9 vervangen als volgt: “Indien het product bij levering een zichtbaar gebrek zou vertonen dient de Klant Dewaele DIY daarvan, op straffe van verval, op de hoogte te brengen binnen de 5 (vijf) kalenderdagen na levering via diy@dewaele.com. De Klant geniet van de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 Oud Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het product ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert. Elk verborgen gebrek moet aan Dewaele DIY per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van 2 (twee) maanden vanaf het ogenblik waarop de Klant het heeft vastgesteld of het redelijkerwijs had kunnen vaststellen. De garantie geldt niet indien:
  • de Klant het geleverde product zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • het geleverde product aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig werd behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Dewaele DIY en/of op de verpakking behandeld is;
  • de ondeugdelijkheid van het product geheel of gedeeltelijk het gevolg is van oorzaken die inherent zijn aan de aard van het product en/of van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.”
 • worden artikel 2.14.4 en artikel 4.13.1 vervangen als volgt: “Voor elk geschil met betrekking tot de overeenkomst, haar uitvoering, interpretatie en beëindiging, zullen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Dewaele Vastgoeddiensten NV bevoegd zijn. Deze bevoegdheidsregeling geldt eveneens voor vorderingen in kort geding of met het oog op het bekomen van een voorlopige maatregel.”

5.15. Overige bepalingen

5.15.1. Overdracht: Dewaele DIY heeft het recht om haar rechten en verplichtingen krachtens deze overeenkomst over te dragen aan een derde.

5.15.2. Overmacht: Dewaele DIY is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verbintenissen krachtens deze overeenkomst die te wijten is aan overmacht. Onder overmacht dient verstaan te worden iedere gebeurtenis waar Dewaele DIY redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lock-out, pandemie, epidemie, onderbrekingen in het transport en de distributie, oorlogsdaden, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van aardgas en/of andere brandstoffen of leveringen, uitval van systemen, enzovoort. In geval van overmacht zal Dewaele DIY de Klant hiervan op de hoogte brengen en zullen de verplichtingen van Dewaele DIY krachtens de overeenkomst worden opgeschort en zal de termijn voor uitvoering van de verbintenissen verlengd worden voor de duur van de situatie van overmacht.

5.15.3. Aansprakelijkheid: onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die door de toepasselijke wetgeving of huidige algemene voorwaarden aan de Klant toegekend worden, zal de aansprakelijkheid van Dewaele DIY voor directe schade beperkt zijn tot de waarde van de bestelde producten.

5.15.4. Intellectuele eigendom: Dewaele DIY is de exclusieve eigenaar en/of rechtmatige licentiehouder van de intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de (inhoud van de) webshop, met uitzondering van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten die aan een derde zouden toebehoren.

Zoekopdracht

Dewaele zoekt voor jou

Een ruim bedrijfspand, een villa in 't groen of een appartement aan zee. Laat ons weten wat je precies zoekt en ontvang als eerste het meest recente (en discrete) aanbod in je mailbox. En dit nog voor het op de vastgoedwebsites wordt gepubliceerd!

Zoekopdracht bewaren Bekijk het aanbod

Wij maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij tracking- en advertentiecookies te gebruiken om jouw websitebezoek persoonlijker te maken. Ben je benieuwd naar deze gepersonaliseerde advertenties? Klik dan op “Akkoord”(met ons privacybeleid). Lees meer

Je browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.