Vind advies over...

Bezwaar indienen tijdens het openbaar onderzoek niet langer vereist om in beroep te kunnen gaan!

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (de zogenaamde Codex-trein) beperkte de beroepsmogelijkheden van het betrokken publiek tegen afgeleverde vergunningen. Daar bracht een arrest van het Grondwettelijk hof van 14 maart 2019 recent verandering in. Wij geven jou hier graag wat meer uitleg over.

Eén van de meest in het oog springende wijzigingen van deze Codex-trein, was ongetwijfeld het feit dat alleen diegene die een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar had ingediend tijdens het eerste openbaar onderzoek n.a.v. de aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning, nadien nog in beroep kon gaan tegen de effectief afgeleverde vergunning.

Concreet betekende dit dat er slechts 30 dagen de tijd was om te reageren op een nieuw bouwproject vanaf de bekendmaking van de aanvraag. Dit terwijl tijdens deze periode van 30 dagen vaak minder informatie beschikbaar was (bijvoorbeeld over de concrete impact van het project) dan tijdens de beroepstermijn. Omwille van die reden gebeurde het vaak dat iemand pas bezwaar wou indienen na het verkrijgen van de extra informatie. Op dat moment was de termijn van 30 dagen (nl. het openbaar onderzoek) reeds verstreken en kon - gelet op een gebrek aan bezwaar tijdens deze periode - ook geen beroep meer worden aangetekend éénmaal de beslissing m.b.t. de vergunning was genomen.

De uitzonderingsgevallen waren hierbij schaars. Zo kon er - ondanks een gebrek aan reactie tijdens het openbaar onderzoek - enkel nog beroep worden aangetekend indien:

  • dit beroep was ingegegeven door
    • een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;
    • een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
    • een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
  • diegene die beroep wenste aan te tekenen aantoonde aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek;

In een arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 maart 2019 werd komaf gemaakt met deze regeling uit de Codex-trein aangezien men stelde dat deze ongrondwettig is. Concreet betekent dit dat deze regeling automatisch verdwijnt en het dus niet langer vereist is om een bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek om beroep te kunnen instellen tegen de afgeleverde omgevingsvergunning.

Dit arrest betekent niet alleen voor toekomstige vergunningsbeslissingen een belangrijke wijziging, maar ook voor reeds bestaande beslissingen! Zo komen volgende beslissingen toch nog voor beroep in aanmerking:

  • een vergunningsbeslissing gebaseerd op een aanvraag ingediend vanaf 30.12.2017 waarvoor de beroepstermijn nog niet is verstreken;
  • beslissingen waarbij de bevoegde overheid het administratief beroep onontvankelijk verklaarde en waartegen de beroepstermijn nog niet is verstreken;

Heb je evenwel te maken met een vergunningsbeslissing die eerder al definitief werd en waartegen dus geen beroep meer kan worden aangetekend? In dat geval kan het arrest van het Grondwettelijk Hof geen soelaas brengen: tegen die beslissing kan geen beroep meer worden aangetekend.

Ontdek ons aanbod

Met vastgoedkantoren in West- en Oost-Vlaanderen en Brussel, bieden wij een gevarieerd aanbod aan bij jou in de buurt: van rijhuizen tot riante herenhuizen en villa’s, van een eenvoudig appartementje tot een heuse penthouse. 

Te koop Te huur

Gerelateerde artikels