Vind advies over...

Wat is abattement?

Ben je van plan een woning aan te kopen, dan is het belangrijk om je goed te informeren over eventuele voordelen of kortingen. Deze voordelen hebben als doel zoveel mogelijk mensen de kans te geven een eigen woning te verwerven. Een belangrijke vermindering is het zgn. ‘abattement’ of ‘voetvrijstelling’.

Sinds de hervorming van de verkooprechten op 01/06/2018 is deze regeling betreffende abattement niet langer van toepassing. 

Wat is abattement? 

Op de aankoop van een woning kun je in sommige gevallen genieten van het abattement. Dit betekent dat je geen verkooprechten zal moeten betalen op de eerste schijf van 15.000 euro van de aankoopsom. Dit komt neer op een vermindering van 1.500 euro als je 10% verkooprechten moet betalen, of een vermindering van 750 euro als je kan genieten van klein beschrijf en dus 5% verkooprechten moet betalen.

Wanneer kan ik abattement genieten? 

Het abattement zal enkel op jou van toepassing zijn als volgende voorwaarden tegelijk zijn vervuld:

 1. De koper mag op het moment van de aankoop geen ander onroerend goed bestemd tot bewoning bezitten. Zijn er meerdere kopers, dan mogen zij samen geen ander onroerend goed in volle eigendom bezitten. Dit neemt niet weg dat je meerdere keren het abattement kan genieten. Beslis je om een nieuwe woning te kopen nadat de vorige is verkocht, dan zul je twee keer het abattement ontvangen als je telkens aan alle voorwaarden voldoet.
 2. De koper moet binnen de twee jaar na de aankoop zijn hoofdverblijfplaats vestigen in de woning of binnen de vijf jaar ingeval van een stuk bouwgrond. Hoe lang je het pand moet aanwenden als hoofdverblijfplaats is niet bepaald, dit zal geval per geval bekeken worden.
 3. Je bezit het onroerend goed in volle eigendom. Ben je slechts eigenaar van de blote eigendom of het vruchtgebruik, dan zal het abattement nooit toepasselijk zijn.
 4. De koper is een natuurlijk persoon. Vennootschappen zijn dus steeds uitgesloten van het abattement.
 5. Daarnaast moet de aankoop zuiver zijn, dit betekent dat er een echte prijs moet betaald worden.
 6. Het abattement geldt enkel in het Vlaamse Gewest. Woning gelegen in Brussel of Wallonië zijn dus eveneens uitgesloten van de toepassing.

Houd er rekening mee dat alle kopers aan bovenvermelde voorwaarden moeten voldoen. Vanaf het moment dat één van de kopers aan een voorwaarde niet voldoet, zal niemand van het abattement kunnen genieten.

Het is de taak van de notaris om na te gaan of alle voorwaarden vervuld zijn en in de onderhandse verkoopovereenkomst de toepassing van het abattement aan te vragen. Indien dit niet is opgenomen in de compromis of notariële akte heb je na datum van registratie nog 6 maanden tijd om een verzoekschrift in te dienen en zodoende toch nog de toepassing van het abattement te bekomen.

Het bij-abattement

Indien je bij de aankoop van je woning onder het toepassingsgebied van het abattement valt én je sluit een hypothecaire lening af voor deze aankoop, dan kun je eveneens genieten van het bij-abattement. Dit is een extra vermindering op een bijkomende schijf van 10.000 euro op de aankoopprijs, hetgeen je dus een bijkomend voordeel van 1.000 EUR oplevert. Valt je woning onder het klein beschrijf, dan zal de verkoopprijs zelfs verminderd worden met een bedrag van 20.000 euro.

Hou er wel rekening mee dat je de hypothecaire lening moet afsluiten binnen de 2 jaar (bij aankoop van een woning) of binnen de 5 jaar (bij aankoop van een bouwgrond) na de aankoop.

Concreet betekent dit dat er op de eerste schijf van 25.000 euro (15.000 EUR abbattement + 10.000 EUR bij-abbattement) (of 35.000 euro igv klein beschrijf: 15.000 EUR abbattement + 20.000 EUR bij-abbattement) geen verkooprechten moeten betaald worden, wat neer komt op een netto vermindering van 2.500 euro (of 1.750 euro igv klein beschrijf).

Het renovatie-abattement 

In sommige gevallen kan je daarenboven nog een extra vermindering genieten, namelijk het renovatie-abattement. Om deze vermindering te ontvangen moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • het onroerend goed moet binnen een periode van 2 jaar of 5 jaar na registratie aangewend worden als hoofdverblijfplaats.
 • het onroerend goed is maximaal vier opeenvolgende jaren in één of meer van onderstaande registers, inventarissen of lijsten opgenomen, gelijktijdig of opeenvolgend:
  • het leegstandsregister;
  • de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten;
  • de lijsten van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en verwaarloosde gebouwen en/of woningen;
  • het onroerend goed moet gerenoveerd worden

Als je onder het toepassingsgebied van het renovatie-abattement valt krijg je een vermindering van 30.000 euro op de eerste schijf van de aankoopsom. Concreet betekent dit een korting van 3.000 euro (of 1.500 euro ingeval van klein beschrijf).


Het renovatie-abattement wijkt op enkele vlakken af van de overige abattementen. Een eerste verschil is dat het renovatie-abattement niet alleen van toepassing is op natuurlijk personen, maar ook vennootschappen kunnen hier aanspraak op maken. Ten tweede is het renovatie-abattement cumuleerbaar met meeneembaarheid, terwijl dit bij de andere abattementen niet mogelijk is.

Heb je nog vragen?

Nog vragen over de aankoop van een pand? Of wil je graag een pand van Dewaele bezichtigen? Onze makelaars helpen je graag verder.

Contacteer onze kantoren Bekijk ons aanbod panden

Gerelateerde artikels