Vind advies over...

Wat te doen als er dringende herstellingswerken aan je huurwoning zijn?

Zowel huurder als verhuurder hebben een aantal verplichtingen waaraan ze zich moeten houden. Een belangrijke plicht in hoofde van de huurder is de meldingsplicht in geval van schade in de huurwoning. Wij geven je een woordje uitleg. 

Wanneer heeft de huurder een meldingsplicht?

De huurder moet het huurhuis onderhouden als een ‘goede huisvader’. Dit is in principe een dubbele opdracht:

  • enerzijds moet hij de woning in een goede staat onderhouden en zelf alle huurherstellingen uitvoeren. Dit zijn de minder grote, vaak voorkomende herstellingen die verbonden zijn aan het gebruik van het huis en die niet te wijten zijn aan overmacht, slijtage of ouderdom.
  • anderzijds is hij verplicht om de verhuurder te verwittigen indien er bepaalde (dringende) herstellingswerken noodzakelijk zijn die geen huurherstellingen zijn en heeft hij een schadebeperkingsplicht zodat hij zelf de nodige stappen moet ondernemen om uitbreiding van de schade te beperken.

Na de kennisgeving van deze schade, is het aan de verhuurder om de nodige stappen te zetten om de schade te herstellen. In geval van hoogdringendheid en/of in afwezigheid van de verhuurder mag de huurder deze werken (laten) uitvoeren voor rekening van de verhuurder. Evenwel raden wij toch aan om eerst contact op te nemen met de verhuurder alvorens op eigen initiatief werken uit te voeren.

dringende herstellingen

Aansprakelijkheid van de huurder

Laat de huurder na om belangrijke schade tijdig te melden aan de verhuurder, dan kan de verhuurder de huurder hiervoor aansprakelijk stellen. In dat geval zal de huurder aangesproken kunnen worden voor het nadeel dat de verhuurder lijdt doordat de herstellingswerken niet sneller konden worden uitgevoerd, nl.: de extra schade die zo ontstond aan het huis.

Tip voor de huurder!

Merk je bepaalde schade op in de huurwoning, dan raden wij je ten stelligste aan om de verhuurder hierover onmiddellijk te informeren. Zorg ervoor dat je een schriftelijke bewijs hebt dat je de verhuurder hebt geïnformeerd, en bewaar eventueel enkele foto’s ter verduidelijking.

Gerelateerde artikels