Vind advies over...

Wat gebeurt er met de tijdens de huurovereenkomst door de huurder uitgevoerde verbouwingswerken?

Een huurder wil aanpassings- of verbouwingswerken uitvoeren in het huis of het appartement dat hij huurt. Mag hij dit zomaar doen? En wat is het lot van deze aanpassings- en verbouwingswerken bij het einde van de huurovereenkomst?

schilderwerken huurder

Mag de huurder werken uitvoeren?

In eerste instantie moet nagezien worden of er in de huurovereenkomst bepalingen zijn opgenomen omtrent het uitvoeren van verbouwingswerken.  Als dit het geval is, dan dienen deze bepalingen uiteraard nageleefd te worden.  Als de huurder van bij de aanvang weet dat hij werken wil uitvoeren, laat hij dit best opnemen in de overeenkomst.  Om discussies achteraf te vermijden, dienen partijen er zorg voor te dragen dat de afspraken klaar en duidelijk zijn.

Als er niets voorzien is in de huurovereenkomst, dan mag de huurder werken uitvoeren mits hij volgende voorwaarden naleeft:

  • hij moet de bestemming van de woning / het appartement handhaven, en hij mag de structuur zelf van het gebouw niet wijzigen;
  • hij moet de woning / het appartement bij het einde van de huurovereenkomst herstellen in de staat waarin hij het heeft ontvangen.

Zo kan de huurder in principe zonder toestemming van de verhuurder (behoudens andersluidende bepaling) verf - en behangwerken uitvoeren, elektriciteitswerken uitvoeren, een nieuwe badkamer plaatsen, etc…

Wat is het lot van de werken na beëindiging van de overeenkomst?

Als er niet specifiek in de overeenkomst is opgenomen wat er met de werken moet gebeuren na de beëindiging van de huurovereenkomst, dan dient een onderscheid gemaakt te worden naargelang de werken al dan niet wegneembaar zijn:

  • wegneembare werken:

    De huurder heeft de mogelijkheid om de uitgevoerde werken effectief weg te nemen.  Eventuele schade moet hersteld / vergoed worden door de huurder.  Als de huurder de werken niet wegneemt, kan de verhuurder de huurder verplichten om de werken weg te nemen of af te breken. Als de verhuurder de werken behoudt, dan moet hij wel de kosten van materiaal en arbeidsloon vergoeden.
     
  • niet-wegneembare werken:

    Deze uitgevoerde aanpassingen behoren toe aan de verhuurder.  Over de vraag of de verhuurder deze werken moet vergoeden, bestaat geregeld discussie, gezien dit niet wettelijk is geregeld. Het overgrote deel van de rechtbanken oordeelt dat de verhuurder de nuttige en noodzakelijke werken moet betalen aan de huurder. De luxewerken daarentegen moeten niet vergoed worden.

Contractuele regeling is aanbevolen

Gezien de discussies die hieruit kunnen voortvloeien, verdient het ten zeerste aanbeveling om duidelijke afspraken op te nemen in de huurovereenkomst.  Natuurlijk is het steeds mogelijk dat de huurder bij aanvang van de huurovereenkomst niet voornemens is om werken uit te voeren, maar zich slechts lopende de huurovereenkomst realiseert dat hij aanpassingswerken wil uitvoeren. Een dergelijke situatie kan steeds ondervangen worden via een addendum aan de huurovereenkomst, waarin de tussen huurder en verhuurder overeengekomen regeling wordt opgenomen.  

Gerelateerde artikels