Vind advies over...

Mijn huis staat op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Heeft dit gevolgen voor de verkoop?

Bij de verkoop van een woning moet worden nagegaan of het pand is opgenomen in de inventaris van onroerend erfgoed. Stel dat dit het geval is, welke verplichtingen moet je dan naleven bij de verkoop?

Wat is de inventaris voor bouwkundig erfgoed?

Alle waardevolle onroerende goederen worden geïnventariseerd door het agentschap Onroerend Erfgoed. Op die manier creëren we een overzicht van al het erfgoed in Vlaanderen, maar daarnaast heeft de inventaris ook als doel het beheer ervan te garanderen. Immers, als een pand is opgenomen in de inventaris worden er automatisch een aantal rechtsgevolgen aan gekoppeld op vlak van behoud, onderhoud, enz.

Een pand kan opgenomen worden in één van volgende vastgestelde inventarissen:

 1. De inventaris van het bouwkundig erfgoed
 2. De landschapsatlas
 3. De inventaris van de archeologische zones
 4. De inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde
 5. De inventaris van historische tuinen en parken

Wat bij verkoop?

Bij de verkoop van een woning moet men steeds controleren of het pand is opgenomen in de inventaris. Indien blijkt dat het een geïnventariseerd onroerend erfgoed betreft, dan moet dit duidelijk opgenomen worden in de onderhandse verkoopovereenkomst (of compromis). Daarnaast moet de koper geïnformeerd worden over de juridische gevolgen die gekoppeld zijn aan deze kwalificatie.

De rechtsgevolgen

Er zijn twee soorten gevolgen gekoppeld aan een geïnventariseerd pand, nl. algemene rechtsgevolgen en specifieke rechtsgevolgen.

De algemene rechtsgevolgen zijn van toepassing op alle vastgestelde inventarissen en zijn onder andere de volgende:

 • de zorgplicht: gemeenten, OCMW’s, overheidsdiensten, provincies, enz. moeten altijd zoveel mogelijk zorg dragen voor de inventarisitems. Voor alle eigen werken of activiteiten moeten ze onderzoeken of deze een directe impact hebben op geïnventariseerd erfgoed.
   
 • de motiveringsplicht: als blijkt dat eigen werken of activiteiten een directe impact hebben op het geïnventariseerd erfgoed, dan moeten ze motiveren welke maatregelen ze hebben genomen om aan de zorgplicht te voldoen.
   
 • informatieplicht bij eigendomsoverdracht: iedereen die een vastgoedtransactie onderneemt moet de koper inlichten over de vaststelling van een goed.

Er zijn ook nog een aantal specifieke rechtsgevolgen verbonden aan het feit dat een goed deel uitmaakt van een inventaris. Ze zijn uitsluitend van toepassing op bepaalde vastgestelde inventarissen. Zo kun je voor panden opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed bijvoorbeeld een afwijking vragen van de normen voor energieprestatie.

Meer informatie hieromtrent kun je terugvinden op www.onroerenderfgoed.be/.

Gerelateerde artikels