Vind advies over...

Kan de huurprijs aangepast worden tijdens de (woning)huurovereenkomst?

Bij het sluiten van een huurovereenkomst spreken verhuurder en huurder een huurprijs af, die (behoudens indexatie) vastgesteld wordt voor de duur van de overeenkomst. Kan deze huurprijs aangepast worden bij een woninghuur?  

huurprijs stijgt

Wettelijke regeling

Partijen zijn niet vrij om de huurprijs zomaar aan te passen. Zo kan de eigenaar niet van vandaag op morgen een verhoging van de huurprijs eisen.  Omgekeerd kan de huurder niet verwachten dat de huurprijs in bepaalde omstandigheden zomaar wordt verlaagd.  De Woninghuurwet, het Vlaams Woninghuurdecreet, de Brusselse Huurordonnantie en het Waals Woninghuurdecreet voorzien in een strikte regeling hieromtrent, waarvan niet kan afgeweken worden.

Situatie 1: verhuurder en huurder komen overeen

Volgens de bovenstaande regelgeving, kunnen verhuurder en huurder tussen de negende en de zesde maand voorafgaandelijk aan het verstrijken van elke driejarige periode overeenkomen dat de huurprijs wordt herzien. Als partijen tot een vergelijk komen in deze periode, dan leggen zij hun akkoord best vast in een addendum aan de huurovereenkomst.  

Situatie 2: naar de vrederechter

Het kan natuurlijk voorkomen dat verhuurder en huurder het niet eens geraken over de vraag of de huurprijs moet worden herzien en in welke mate deze moet worden herzien.  In dat geval zal de partij die een aanpassing wil bekomen, een vordering moeten instellen bij de vrederechter.  Deze vordering moet verplicht ingesteld worden tussen de zesde en derde maand voorafgaandelijk aan het verstrijken van een driejarige periode.  

De Vrederechter kan een herziening van de huurprijs toestaan indien de normale huurwaarde ten gevolge van nieuwe omstandigheden minstens 20 % hoger of lager is dan de geldende huurprijs.   Tevens kan de Vrederechter een verhoging van de huurprijs toestaan aan de verhuurder die bewijst dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed met ten minste 10 % gestegen is ten gevolge van werken die op zijn kosten in het gehuurde goed zijn uitgevoerd.

Wees alert!

Wil je als verhuurder een verhoging van de huurprijs bekomen of als huurder een verlaging van de huurprijs, dan heb je er alle belang bij om de termijnen in de gaten te houden.  Enkel in de wettelijke bepaalde termijnen kun je immers een herziening van de huurprijs overeenkomen of een vordering instellen bij de Vrederechter!

Handige verhuischecklist

Download checklist

Gerelateerde artikels