Advies

 • Home
 • Advies
 • Opzeg huurcontract wegens verbouwingswerken: wat zijn de regels?

Opzeg huurcontract wegens verbouwingswerken: wat zijn de regels?

De opzegmogelijkheden voor de verhuurder zijn in geval van een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats wettelijk bepaald en beperkt. Eén van de mogelijkheden als verhuurder om dergelijke huurovereenkomst vroegtijdig stop te zetten, is als je de intentie hebt om deze woning grondig te verbouwen, weder op te bouwen of te renoveren. Wij lichten jou toe welke regels in dat geval van toepassing zijn.

Voorwaarden

Als verhuurder kun je een huurcontract niet zomaar voortijdig opzeggen. Je moet immers voldoen aan de voorwaarden die in de regelgeving bepaald zijn. Zo kan de verhuurder een woninghuurovereenkomst opzeggen indien hij van plan is het onroerend goed of een gedeelte ervan weder op te bouwen, te verbouwen of te renoveren, op voorwaarde dat die werkzaamheden:

 • worden uitgevoerd met eerbiediging van de bestemming van het goed die voortvloeit uit stedenbouwkundige voorschriften;
 • worden uitgevoerd aan het door de huurder bewoonde gedeelte en;
 • meer kosten dan drie jaar huur van het verhuurde goed ofwel, indien het gebouw waarin dit goed gelegen is uit verscheidene verhuurde woningen bestaat die aan dezelfde verhuurder toebehoren en die van de werkzaamheden ongerief hebben, meer kosten dan twee jaar huur voor al die woningen samen.

Tijdstip en duur van de opzegging

Afhankelijk van het moment waarop de huurovereenkomst werd ondertekend, luidt de opzegregeling als volgt:

 • Woninghuurwet (huurovereenkomst afgesloten vóór 01.01.2019):
  De verhuurder kan enkel toepassing maken van het recht om het huurcontract vroegtijdig op te zeggen bij het verstrijken van de eerste en de tweede driejarige periode.

  Hierbij moet de verhuurder een opzeggingstermijn van minstens zes maanden in acht nemen. Een opzegging die laattijdig is (bijv. vijf maanden voor het verstrijken van de eerste driejarige periode) is nietig: ze zal geen enkel gevolg hebben.
 • Vlaams Woninghuurdecreet (huurovereenkomst afgesloten vanaf 01.01.2019):
  Hierbij kan de verhuurder de huurovereenkomst te allen tijde opzeggen, rekening houdend met een opzegtermijn van zes maanden, met dien verstande dat de huurovereenkomst in dat geval niet beëindigd mag worden voordat de eerste 3-jarige periode is verstreken.

Motivering en kennisgeving bewijsstukken

Bij de opzegging moet de verhuurder de huurder in kennis stellen van zijn motief, namelijk het voornemen om werkzaamheden uit te voeren.

De wet bepaalt tevens dat de verhuurder aan de huurder kennis moet geven van, ofwel de hem verleende bouwvergunning, of een omstandig bestek, of een beschrijving van de werkzaamheden samen met een gedetailleerde kostenraming, of een aannemingsovereenkomst. Wanneer de verhuurder dit aan de huurder ter kennis moet brengen, werd tot voor kort door de wet niet bepaald, al was het aan te raden om de bewijsstukken reeds bij de opzegging te voegen. Sinds de inwerkingtreding van het Vlaams Woninghuurdecreet is evenwel duidelijk dat voor huurovereenkomsten die werden afgesloten vanaf 01.01.2019, deze stukken verplicht bij de opzegbrief moeten worden gevoegd.

Aanvang van de werken en sanctie

De werken moeten worden aangevat binnen de 6 maanden en worden beëindigd binnen de 24 maanden na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder of, in geval van verlenging, na de teruggave van het goed door de huurder.

Indien de verhuurder, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, binnen de gestelde termijn en voorwaarden de werken niet uitvoert, heeft de huurder recht op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.

Afwijkingen mogelijk

Deze regeling is niet van dwingend recht. De wet bepaalt dat de partijen kunnen overeenkomen om de mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Gerelateerde artikels

De mogelijkheden voor de verhuurder om een huurcontract op te zeggen, zijn beperkt. Wij informeren je over de opzegging wegens verbouwingswerken.

Goede vraag ...wat is mijn huis waard?

Vraag nu een gratis schatting aan

Blijf op de hoogte

Onze tips gratis in je mailbox!

Schrijf je in voor de tweewekelijkse e-mail en ontvang gratis nuttige tips en advies om zowel je huis te verkopen of verhuren.

Schrijf me in
deel van
site by

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.