Vind advies over...

Opzeg huurcontract wegens verbouwingswerken: wat zijn de regels?

De opzegmogelijkheden van de verhuurder (in geval van woninghuur) zijn wettelijk gelimiteerd.  Als verhuurder heb je de mogelijkheid om de huurovereenkomst voortijdig op te zeggen als je verbouwingswerken wil uitvoeren aan de woning. Wij lichten jou toe welke regels van toepassing zijn.

 

Voorwaarden

Als verhuurder kun je een huurcontract niet zomaar voortijdig opzeggen. Je moet voldoen aan de voorwaarden die in de wet bepaald zijn. De verhuurder kan de overeenkomst opzeggen indien hij van plan is het onroerend goed of een gedeelte ervan weder op te bouwen, te verbouwen of te renoveren, op voorwaarde dat die werkzaamheden:

  • worden uitgevoerd met eerbiediging van de bestemming van het goed die voortvloeit uit stedenbouwkundige voorschriften;
  • worden uitgevoerd aan het door de huurder bewoonde gedeelte en;
  • meer kosten dan drie jaar huur van het verhuurde goed ofwel, indien het gebouw waarin dit goed gelegen is uit verscheidene verhuurde woningen bestaat die aan dezelfde verhuurder toebehoren en die van de werkzaamheden ongerief hebben, meer kosten dan twee jaar huur voor al die woningen samen.

Tijdstip en duur van de opzegging

De verhuurder kan enkel toepassing maken van dit recht om het huurcontract voortijdig op te zeggen bij het verstrijken van de eerste en de tweede driejarige periode.

Daarnaast moet de verhuurder een opzeggingstermijn van minstens zes maanden in acht nemen. Een opzegging die laattijdig is (bijv. vijf maanden voor het verstrijken van de eerste driejarige periode) is nietig: ze zal geen enkel gevolg hebben.

Motivering en kennisgeving bewijsstukken

Bij de opzegging moet de verhuurder de huurder in kennis stellen van zijn motief, namelijk het voornemen om werkzaamheden uit te voeren.

De wet bepaalt tevens dat de verhuurder aan de huurder kennis moet geven van, ofwel de hem verleende bouwvergunning, of een omstandig bestek, of een beschrijving van de werkzaamheden samen met een gedetailleerde kostenraming, of een aannemingsovereenkomst. Wanneer de verhuurder dit aan de huurder ter kennis moet brengen, wordt door de wet niet bepaald. Het is aan te raden om de bewijsstukken reeds bij de opzegging te voegen.

Aanvang van de werken en sanctie

De werken moeten worden aangevat binnen de 6 maanden en worden beëindigd binnen de 24 maanden na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder of, in geval van verlenging, na de teruggave van het goed door de huurder.  

Indien de verhuurder, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, binnen de gestelde termijn en voorwaarden de werken niet uitvoert, heeft de huurder recht op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.

Afwijkingen mogelijk

Deze regeling is niet van dwingend recht. De wet bepaalt dat de partijen kunnen overeenkomen om de mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.

Handige badkamerrenovatie-checklist

Download checklist gratis

Gerelateerde artikels