Vind advies over...

Opzeg huurovereenkomst wegens eigen gebruik: wat zijn de regels?

De opzegmogelijkheden van de verhuurder (in geval van woninghuur) zijn wettelijk gelimiteerd.  Als verhuurder heb je wel de mogelijkheid om de huurovereenkomst voortijdig op te zeggen als je de intentie hebt om de woning zelf te bewonen. Wij lichten jou toe welke regels van toepassing zijn.

Eigen gebruik

De verhuurder heeft de mogelijkheid om een lopende woninghuurovereenkomst voortijdig te beëindigen wegens eigen gebruik. Deze mogelijkheid werd in de woninghuurwet voorzien aangezien het bewoningsrecht van de verhuurder primeert op dat van de huurder. Het begrip ‘eigen gebruik’ wordt in de wet ruim gedefinieerd. De huurovereenkomst mag worden opgezegd indien de huurwoning zal worden aangewend door:

  • de verhuurder zelf en/of diens echtgeno(o)t(e)
  • navolgende verwanten van de verhuurder en/of diens echtgeno(o)t(e)
    • afstammelingen
    • aangenomen kinderen
    • bloedverwanten in opgaande lijn (vb.: (schoon)vader of (schoon)moeder)
    • bloedverwanten in de zijlijn tot in de derde graad (vb.: (schoon)broer)

De opzegging

Indien de verhuurder de huurovereenkomst wenst op te zeggen wegens eigen gebruik, dan kan hij dit in principe op ieder moment, mits het naleven van een opzegtermijn van zes maanden. Hierop geldt één uitzondering: nl. als het huurcontract wordt opgezegd omdat een bloedverwant uit de derde graad er zijn intrek wenst te nemen, dan kan de verhuurder enkel zijn opzeg geven bij het verstrijken van elke driejarige periode.

Opdat de opzeg geldig zou zijn, moet de identiteit van de persoon die het pand zal betrekken én de familieband met de verhuurder expliciet vermeld worden in de opzegbrief. Laat de verhuurder na deze vermeldingen op te nemen in zijn opzegging, dan is de opzegging nietig. De huurder heeft het recht om de verhuurder te verzoeken eventuele bewijsstukken van deze familieband voor te leggen.

Voorwaarden

Wordt de huurwoning opgezegd wegens eigen gebruik, dan moet men een aantal bepalingen naleven.

Ten eerste moet degene die in de opzegbrief werd vermeld - nl.: de verhuurder, diens echtgeno(o)t(e) of één van hun bloedverwanten - de huurwoning effectief betrekken binnen het jaar na het verstrijken van het opzegtermijn. Indien de huurder om bepaalde redenen toch langer in de huurwoning blijft, dan geldt de betrekkingsvereiste binnen het jaar na de teruggave van het pand. 

Daarnaast moet degene die in de opzegbrief werd vermeld - nl.: de verhuurder, diens echtgeno(o)t(e) of één van hun bloedverwanten - het pand vervolgens minstens twee ononderbroken jaren in gebruik nemen.

Leeft de verhuurder deze voorwaarden niet na, dan kan de huurder aanspraak maken op een schadevergoeding.   

Let op!

Een belangrijk aandachtspunt is dat het enkel mogelijk is om een huurovereenkomst op te zeggen wegens eigen gebruik in geval van een huurovereenkomst van lange duur (negen jaar). Deze mogelijkheid werd niet voorzien voor een huurovereenkomst van korte duur (= duur gelijk aan of korter dan drie jaar).

Tenslotte kunnen partijen steeds overeenkomen om deze mogelijkheid van voortijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.

Gerelateerde artikels