Vind advies over...

Wanneer kan bij de verkoop van een woning of grond sprake zijn van een meerwaardebelasting?

Bij de verkoop van een woning of een stuk grond kan mogelijks een mooie meerwaarde gerealiseerd worden. In dat geval, wil je als verkoper natuurlijk weten in hoeverre je belast zal worden op deze meerwaarde.  Een aantal zaken, zoals het type onroerend goed, alsook de termijn waarbinnen het onroerend goed wordt verkocht, zijn hierbij van belang.

Gebouwde onroerende goederen

Sinds 1 januari 1997 bestaat er wel degelijk een belasting op de meerwaarde die wordt gerealiseerd op in België gebouwde onroerende goederen. Meer in het bijzonder zal je, als je binnen een termijn van vijf jaar na aankoop van een pand dit terug verkoopt met winst, mogelijks belast worden op deze meerwaarde.

Als referentieperiode om deze termijn van vijf jaar te berekenen, wordt rekening gehouden met de data van de notariële aan- en verkoopakten van het desbetreffende pand. In het geval van nieuwbouw, wordt er rekening gehouden met de datum van eerste ingebruikname of verhuring van de woning.

Deze meerwaardebelasting bedraagt 16,5 % - te verhogen met de gemeentebelasting - op het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs. Hierbij wordt ter berekening van de meerwaarde,

 • de verkoopprijs verminderd met de verkoopkosten, nl.: het ereloon van de vastgoedmakelaar, de kosten van de advertenties
 • de aankoopprijs verlaagd met vergoedingen die eventueel verkregen werden ingevolge schade aan de woning
 • de aankoopprijs verhoogd met:
  • een forfaitair kostenpercentage van 25% op de aankoopprijs of met de werkelijke kosten van de aankoop (notariskosten) indien deze meer bedroegen dan 25% op de aankoopprijs
  • 5% op de aankoopprijs per verlopen jaar sinds de aankoop
  • de kosten van de werken die werden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer

Als verkoper, dien je deze meerwaarde op te nemen in de belastingaangifte voor het jaar waarin je de meerwaarde hebt opgestreken.

Gronden

Ook als je een grond verkoopt met winst binnen een bepaalde termijn, zal je mogelijks belast worden op deze meerwaarde. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen twee termijnen:

 • de grond wordt verkocht binnen de vijf jaar na aankoop, in dat geval zal de meerwaarde belast worden aan een tarief van 33%, te vermeerderen met de gemeentebelasting
 • de grond wordt verkocht tussen het vijfde en achtste jaar na aankoop, in dat geval zal de meerwaarde belast worden aan een tarief van 16,5%, te vermeerderen met de gemeentebelasting

Pas op: ook een bebouwd stuk grond kan in aanmerking komen voor dergelijke meerwaardebelasting. Indien immers de waarde van het onroerend goed dat gebouwd is op de grond minder dan 30% vertegenwoordigt van de totaal betaalde prijs, zal men dit niet als gebouw, maar als grond beschouwen.

De geschonken gebouwen en gronden

Ook de meerwaarde op de verkoop van een geschonken woning of grond kan worden belast indien deze verkoop doorgaat binnen de drie jaar na de schenking. Dit op voorwaarde dat de schenker:

 • de woning in de periode van vijf jaar voor de verkoop had aangekocht
 • de grond in de periode van acht jaar voor de verkoop had aangekocht

Het bebouwen van een geschonken grond ontsnapt daarenboven ook niet aan de meerwaardebelasting. Zo zal je in dit geval worden belast op de meerwaarde indien:

 • de bouwwerken gestart zijn binnen de vijf jaar na de verkrijging van de grond door de belastingplichtige of de schenker
 • het geheel vervreemd wordt binnen de vijf jaar na de datum van de eerste ingebruikname of verhuring van het gebouw

Als referentiepunt zal men de waarde van het goed nemen zoals opgenomen in de schenkingsakte.

Geen meerwaardebelasting

Zoals steeds, zijn er een aantal gevallen waarin deze regeling niet geldt en er dus geen meerwaardebelasting verschuldigd is. Dit is meer in het bijzonder het geval bij verkoop van:

 • de eigen gezinswoning. Voorwaarde is wel dat de verkoper de woning gedurende een periode van minstens 6 maanden - en dit binnen een periode van minstens 12 maanden voor de verkoop - effectief bewoond heeft.
 • een woning of grond die werd verworven via een erfenis. In dat geval zal je weliswaar wel bijkomende successierechten betalen als je het goed binnen de twee jaar na overlijden verkoopt aan een hogere prijs dan deze die werd opgenomen in de aangifte van de nalatenschap.
 • onroerende goederen die toebehoren aan minderjarigen en personen die onder bewindvoering staan.

dan wel als het pand wordt onteigend.

Je woning sneller verkopen via Pre-sale?

Via Pre-sale kan je met een zeer correcte en vooral aantrekkelijke prijs naar de markt en als er kopers zijn die er meer voor willen betalen, dan laat dit verkoopsconcept dit toe.

Ontdek de Pre-sale formule Bekijk ons aanbod Pre-sale

Gerelateerde artikels