Advies

 • Home
 • Advies
 • De mogelijkheden van de huurder om een huurcontract voortijdig op te zeggen.

De mogelijkheden van de huurder om een huurcontract voortijdig op te zeggen.

Je hebt als huurder een woninghuurovereenkomst afgesloten, maar na enige tijd beslis je om het contract toch vroegtijdig op te zeggen. Kan dit zomaar? Of en hoe je als huurder tot voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst van je woning of appartement kan overgaan, hangt in principe af van de duurtijd die in het contract is overeengekomen en van het moment waarop de huurovereenkomst is afgesloten.

Verschillende mogelijkheden naargelang de duur van een huurovereenkomst:

Huurovereenkomsten met een normale duur van negen jaar

Huurovereenkomsten die onder de Woninghuurwet of het Vlaams Woninghuurdecreet vallen, worden geacht automatisch voor negen jaar te zijn afgesloten:

 • indien er in het huurcontract geen specifieke huurtermijn is opgenomen
 • indien er in het huurcontract een bepaalde huurtermijn voorzien is van meer dan drie jaar maar minder dan negen jaar (bijvoorbeeld: een woninghuurovereenkomst afgesloten voor een bepaalde duur van vijf jaar is geldig, maar zal als een huurovereenkomst van negen jaar worden beschouwd)

Als huurder kan je dit soort huurovereenkomst op elk ogenblik stopzetten, om gelijk welke reden. Je hoeft hiervoor dus geen verantwoording af te leggen aan de verhuurder. Wel is het zo dat je slechts kan opzeggen met inachtname van een opzegtermijn van drie maanden. Deze opzeg wordt ook best via een aangetekende brief aan de verhuurder bezorgd.

Opgelet! Als huurder moet je er wel rekening mee houden dat indien je een huurovereenkomst van negen jaar opzegt om te eindigen tijdens het eerste, tweede of derde jaar, je naast de opzegtermijn van drie maanden tevens een bijkomende schadevergoeding verschuldigd bent aan de verhuurder:

 • een vergoeding gelijk aan drie maanden huurprijs als je opzegt en de huurovereenkomst vervolgens eindigt tijdens het eerste jaar van het contract;
 • een vergoeding gelijk aan twee maanden huurprijs als je opzegt en de huurovereenkomst vervolgens eindig tijdens het tweede jaar van het contract;
 • een vergoeding gelijk aan één maand huurprijs als je opzegt en de huurovereenkomst vervolgens eindigt tijdens het derde jaar van het contract.

Als huurder kan je je dus aan een gepeperde rekening verwachten als je tijdens de eerste driejarige periode van de overeenkomst zou vertrekken!

Opgelet! Als de huurovereenkomst niet tijdig - d.i. binnen een termijn van twee maanden - geregistreerd is én deze overeenkomst werd ondertekend voor 01.01.2019, dan kan je als huurder de huurovereenkomst beëindigen zonder dat er een opzegtermijn moet nageleefd worden of enige vorm van vergoeding moet worden betaald aan de verhuurder. Werd de huurovereenkomst afgesloten na 31.12.2018 en werd deze niet tijdig geregistreerd, dan geniet je als huurder ook van deze gunst, al zal je de verhuurder dan wél moeten informeren van jouw vertrek en bovendien de lopende maand huur nog moeten betalen.

Huurovereenkomsten met een korte duur (drie jaar of minder)

Hierbij geldt een verschillende regeling afhankelijk van het moment waarop de huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats werd afgesloten:

 • Huurovereenkomsten ondertekend voor 01.01.2019: regeling Woninghuurwet

  De Woninghuurwet laat toe dat partijen een huurovereenkomst afsluiten met een bepaalde duur van drie jaar of korter; dan wel twee opeenvolgende huurovereenkomsten waarvan de totale duur niet meer dan drie jaar mag zijn.

  In tegenstelling tot de huurovereenkomsten van negen jaar, kan een huurovereenkomst van korte duur niet voortijdig worden beëindigd: noch door de huurder, noch door de verhuurder. Deze huurovereenkomsten eindigen dus doordat de huurder of de verhuurder drie maand voor het einde van de contractueel bepaalde duurtijd een opzegbrief verstuurt.

  Wat wél mogelijk is, is dat de partijen in het huurcontract toch voorzien in een (wederzijds) vroegtijdig opzegbeding, al kan de geldigheid daarvan achteraf altijd door de Vrederechter worden afgetoetst. Wie zo'n beding in zijn huurovereenkomst wenst op te nemen, zorgt er best voor dat het evenwichtig is opgesteld zodat huurder en verhuurder gelijkaardige opzegmogelijkheid krijgen.
 • Huurovereenkomsten ondertekend vanaf 01.01.2019: regeling Vlaams Woninghuurdecreet

  Ook het Vlaams Woninghuurdecreet voorziet dat partijen een huurovereenkomst kunnen afsluiten met een bepaalde duur van drie jaar of korter. Ook hier kan de huurovereenkomst éénmaal verlengd worden, op voorwaarde dat de totale duur van de huurovereenkomst vervolgens niet meer dan drie jaar bedraagt.

  Nieuw is dat het Vlaams Woninghuurdecreet voorziet dat de huurder voortaan ook bij een woninghuurovereenkomst van korte duur de mogelijkheid heeft om deze overeenkomst vroegtijdig op te zeggen. Hieraan hangt evenwel een prijskaartje vast voor de huurder, deze zal immers - afhankelijk van het feit of de huurovereenkomst vervolgens een einde neemt tijdens het eerste, tweede of derde jaar - een vergoeding ten bedrage van anderhalve maand, één maand of een halve maand huur verschuldigd zijn aan de verhuurder. Bovendien dient de huurder in dat geval ook een opzegtermijn van drie maanden na te leven.

  Bovendien voorziet het Vlaams Woninghuurdecreet - in tegenstelling tot de Woninghuurwet - een sanctie indien de huurovereenkomst van korte duur niet tijdig werd geregistreerd. In dat geval kan de huurder immers op elk ogenblik vertrekken zonder enige opzegtermijn te moeten vervullen en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn aan de verhuurder. Let wel: de huurder moet - net zoals bij de huurovereenkomst van negen jaar die na 31.12.2018 werden afgesloten - de verhuurder wel informeren over zijn vertrek, waarbij de lopende maand huur nog betaald moet worden.

Huurovereenkomsten met een lange duur (meer dan negen jaar)

Indien partijen dit wensen, kunnen zij meteen ook een woninghuurovereenkomst afsluiten voor een periode langer dan negen jaar. Van zodra een huurovereenkomst een looptijd heeft van meer dan negen jaar, moet zij door de notaris notarieel worden verleden. Ook deze overeenkomsten kunnen door de huurder voortijdig worden beëindigd. In dat geval zijn dezelfde regels van toepassing als deze van de huurovereenkomsten van negen jaar.

Andere mogelijkheden voor de huurder om voortijdig te beëindigen?

Indien de huurder vaststelt dat de verhuurder de verplichtingen die volgen uit de huurovereenkomst en/of de Woninghuurwet en/of het Vlaams Woninghuurdecreet niet naleeft, kan hij (voor zover de inbreuken ernstig zijn) het dossier overmaken aan de Vrederechter met het oog op de gerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst. Hierbij kan dan eveneens een vordering tot vergoeding van eventueel geleden schade worden ingesteld.

Daarnaast is het de huurder en verhuurder uiteraard altijd toegestaan om in onderling overleg een einde te maken aan de huurovereenkomst - een zogenaamde minnelijke ontbinding -, waarbij van bovenstaande regels kan worden afgeweken voor zover partijen dit wensen. In dat geval raden wij zeker aan om dit minnelijk akkoord met betrekking tot voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst op papier te zetten, dit om discussies nadien te vermijden!

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Gerelateerde artikels

Je hebt als huurder een huurcontract voor hoofdverblijfplaats afgesloten. Na enige tijd wens je dit contract te beëindigen, wat zijn de opties?

Goede vraag ...wat is mijn huis waard?

Vraag nu een gratis schatting aan

Blijf op de hoogte

Onze tips gratis in je mailbox!

Schrijf je in voor de tweewekelijkse e-mail en ontvang gratis nuttige tips en advies om zowel je huis te verkopen of verhuren.

Schrijf me in
deel van
site by

Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij tracking- en advertentiecookies te gebruiken om jouw websitebezoek persoonlijker te maken. Ben je benieuwd naar deze gepersonaliseerde advertenties? Klik dan op “Akkoord”(met ons privacybeleid). Lees meer

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.