Reglementen

Reglement Pre-sale

Artikel 1. Algemene toelichting

DEWAELE Pre-sale is een verkoopformule waarmee een onroerend goed te koop gesteld wordt via een vrijwillige biedingsprocedure. In overleg met de eigenaar-verkoper wordt een Pre-sale moment georganiseerd waarbij de kandidaat-bieders de mogelijkheid hebben het onroerend goed te bezichtigen. Het tijdstip en de plaats van het Pre-sale moment worden bekend gemaakt bij de te koop stelling van het onroerend goed. Mits voorafgaandelijk akkoord van de eigenaar-verkoper kunnen desgevallend voorafgaand aan het Pre-sale moment bijkomende kijkmomenten georganiseerd worden. Tijdens het Pre-sale moment (in geval van nieuwbouwprojecten: uiterlijk tot het einde van het Pre-sale moment) heeft de kandidaat-bieder de mogelijkheid een bod uit te brengen onder gesloten omslag. Uiterlijk een half uur na het afsluiten van het Pre-sale moment worden de gesloten omslagen met de biedingen opengemaakt op de vooraf bekendgemaakte plaats. Elke bieder kan daarbij aanwezig zijn. De eigenaar- verkoper behoudt steeds de vrijheid om een bod al dan niet te aanvaarden.

Artikel 2. Aanvaarding van het reglement

Door het uitbrengen van een bod aanvaardt iedere bieder/koper onvoorwaardelijk de bepalingen van dit reglement zoals bekend gemaakt op www.dewaele.com.

Artikel 3. Voorwaarden voor het uitbrengen van een bod

Zowel privé-personen als rechtspersonen, rechtsgeldig vertegenwoordigd, kunnen deelnemen aan de Pre-sale. Enkel een privé-persoon die ouder is dan 18 jaar en handelingsbekwaam kan een bod uitbrengen.

Artikel 4. Richtprijs

Er wordt een richtprijs vermeld bij elke eigendom. Een bod kan uitgebracht worden onder, op of boven deze richtprijs.

Artikel 5. Uitbrengen van een bod

5.1. Biedingen dienen uitgebracht te worden door middel van het modelformulier van aankoopbelofte van DEWAELE (opvraagbaar via de dossierverantwoordelijke van het pand). Biedingen dienen onvoorwaardelijk te zijn en zonder opschortende voorwaarden uitgebracht te worden. De conventionele voorwaarden zoals opgenomen in het ontwerp van de onderhandse verkoopovereenkomst zijn van toepassing op het bod. Dit ontwerp en eventuele bijhorende documenten en/of inlichtingen met betrekking tot het pand zijn raadpleegbaar op de pandpagina op www.dewaele.com.

5.2. Elk bod dient een vast en bepaald bedrag te vermelden. Biedingen waarbij een bepaald bedrag bovenop het hoogste bod wordt geboden (bijvoorbeeld “het hoogste bod + 1 euro”), zijn nietig en worden niet in overweging genomen. Aan de bieder wordt gevraagd geen ronde bedragen te bieden, dit om te vermijden dat er twee of meer identieke hoogste biedingen zijn. Indien er meerdere identieke hoogste biedingen zijn, zal aan de betrokken bieders gevraagd worden tegen een door DEWAELE bepaald ogenblik (maximaal 48 uur) een hoger schriftelijk bod onder gesloten omslag uit te brengen. Indien de biedingen opnieuw identiek zijn, wordt de procedure hernomen tot er een uniek hoogste bod is.

5.3. Ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt geacht voor zichzelf te kopen; commandverklaring is niet toegestaan.

5.4. Door het uitbrengen van een bod én de schriftelijke aanvaarding ervan door de eigenaar-verkoper komt de verkoopovereenkomst rechtstreeks tot stand tussen de eigenaar-verkoper en de bieder.

Artikel 6. Verbintenissen van de bieder

6.1. Elk uitgebracht bod is onherroepelijk en bindend gedurende 10 dagen, te rekenen vanaf het Pre-sale moment.

Iedere bieder blijft gehouden aan zijn bod gedurende deze termijn, ook indien zijn bod wordt overtroffen en ongeacht de aanvaarding van een hoger bod door de eigenaar- verkoper.

6.2. Indien de eigenaar-verkoper het bod aanvaardt binnen deze termijn van 10 dagen, dient de onderhandse verkoopovereenkomst ondertekend te worden waarbij een voorschot van 10% van de geboden prijs wordt betaald, en dit binnen de 14 dagen na de aanvaarding van het bod.

6.3. Bij niet-betaling van het voorschot van 10% van de geboden prijs binnen de in 6.2. vermelde termijn wordt de overeenkomst tot aankoop van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden ten laste van de in gebreke blijvende bieder, onverminderd het recht van de eigenaar-verkoper om een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de geboden prijs te vorderen vanwege de in gebreke blijvende bieder.

6.4. Indien de hoogste bieder niet voldoet aan zijn verbintenis tot betaling van het voorschot bij het ondertekenen van de onderhandse verkoopovereenkomst, dan kan DEWAELE, onverminderd het recht van de eigenaar-verkoper op schadevergoeding ten aanzien van de hoogste bieder zoals in artikel 6.3 vermeld, de volgende bieder met het tweede hoogste bod contacteren en hem het onroerend goed toewijzen onder voorbehoud van het voldoen van de in 6.2. vermelde verbintenissen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. DEWAELE kan op verzoek van de eigenaar-verkoper om welke reden ook de biedingsprocedure op elk moment schorsen of stopzetten en kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk.

7.2. DEWAELE is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door de eigenaar-verkoper meegedeelde informatie omtrent de te koop aangeboden eigendom.

7.3. DEWAELE is niet aansprakelijk voor enige wanprestatie vanwege de kandidaat-bieder en/of eigenaar-verkoper.

Artikel 8. Diverse bepalingen

Een kandidaat-bieder mag geen handelingen ondernemen die de goede werking van het Pre-sale moment verstoren of kunnen verstoren en/of het verloop van de biedingen en biedingsprocedure op een of andere manier manipuleren of kunnen manipuleren.

Artikel 9. Geschillen

Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge, tenzij het een geschil betreft met een koper/bieder-consument, in welk geval de rechtbank van de woonplaats van de bieder-consument bevoegd is.

Artikel 10. Privacyverklaring

DEWAELE respecteert en draagt zorg voor uw privacy. DEWAELE handelt steeds in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘AVG’) en de Belgische uitvoeringswet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens). De persoonsgegevens die door de bieder worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door de bieder gevraagde diensten te kunnen leveren, alsook om deze op de hoogte te brengen van nieuwe aanbiedingen en om statistische onderzoeken uit te voeren. Gelieve onze Privacyverklaring te raadplegen voor meer informatie over de wijze waarop DEWAELE persoonsgegevens verwerkt.

Reglement Count-down

Artikel 1. Algemene toelichting

DEWAELE Count-down is een verkoopformule waarmee een onroerend goed te koop gesteld wordt via de website en waarbij gedurende een bepaalde termijn elke dag een bepaald bedrag van de verkoopprijs afgaat tot de eindprijs behaald is. In overleg met de eigenaar-verkoper wordt een startprijs en een eindprijs vastgelegd. Het onroerend goed wordt gedurende een bepaalde termijn te koop gesteld, te beginnen aan de startprijs. Vanaf een te bepalen datum wordt dagelijks een nieuwe dagprijs vastgesteld door de startprijs met een vooraf bepaald bedrag te verminderen. De “dagprijs” is terug te vinden op de website www.dewaele.com. De kandidaat-koper kan op elk moment een bod doen gelijk aan of onder de dagprijs.

Artikel 2. Aanvaarding van het reglement

Door het uitbrengen van een bod aanvaardt iedere bieder/koper onvoorwaardelijk de bepalingen van dit reglement zoals bekend gemaakt op www.dewaele. com.

Artikel 3. Voorwaarden voor het uitbrengen van een bod

Zowel privé personen als rechtspersonen, rechtsgeldig vertegenwoordigd, kunnen deelnemen aan Dewaele Count-down. Enkel een privé persoon die ouder is dan 18 jaar en handelingsbekwaam kan een bod uitbrengen.

Artikel 4. Uitbrengen van een bod

4.1. De kandidaat-bieder die een bod wil uitbrengen op een onroerend goed dat te koop staat via Dewaele Count-down, kan dit kenbaar maken via de knop “Interesse? Contacteer ons” op de website. De kandidaat-bieder dient zich via deze knop te registreren en dient onder het veld “opmerking” het bod in te vullen dat hij wil uitbrengen. Door deze e-mail vervolgens te versturen bevestigt de bieder zijn intentie tot kopen. Hij engageert zich vervolgens om vòòr 12u van de eerstvolgende dag waarop de DEWAELE-kantoren open zijn het bod schriftelijk uit te brengen in één van de DEWAELE kantoren of per fax met gebruikmaking van het modelformulier van aankoopbelofte dewelke terug te vinden is op de pandpagina op www.dewaele.com.

4.2. Het moment waarop de e-mail ontvangen wordt door Dewaele bepaalt de rangorde van de bieders indien meerdere geïnteresseerden via de website de intentie tot kopen hebben kenbaar gemaakt. Het gebruik van de website is verplicht. De uiteindelijke toewijzing zal uitsluitend gebeuren aan de kandidaat die als eerste zijn intentie tot kopen heeft bekendgemaakt door het versturen van de e-mail via de website, én vervolgens vòòr 12u van de eerstvolgende dag waarop de Dewaele-kantoren open zijn het bod schriftelijk heeft uitgebracht in één van de Dewaele kantoren of per fax met gebruikmaking van het modelformulier van aankoopbelofte. Iedere andere vorm van bieding die niet beantwoordt aan de hiervoor vermelde formaliteiten zal niet in aanmerking genomen worden.

4.3. Het bod wordt onvoorwaardelijk en zonder opschortende voorwaarden uitgebracht.

4.4. Indien op een bepaalde dag één of meerdere intenties tot kopen worden uitgebracht wordt om 24u00 van diezelfde dag de biedingsprocedure geschorst tot heropening.

4.5. De conventionele voorwaarden zoals opgenomen in het ontwerp van de onderhandse verkoopsovereenkomst zijn van toepassing op het bod. Dit ontwerp en eventuele bijhorende documenten en/of inlichtingen met betrekking tot het pand zijn raadpleegbaar op de pandpagina op www.dewaele.com.

4.6. Ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt geacht voor zichzelf te kopen; commandverklaring is niet toegestaan.

Artikel 5. Verbintenissen van de bieder

5.1. Elk uitgebracht en schriftelijk bevestigd bod is onherroepelijk en bindend tot 10 dagen na de dag waarop het uitgebrachte bod overeenstemt met de dagprijs.

5.2. De onderhandse verkoopsovereenkomst wordt ondertekend binnen de 14 dagen vanaf de schriftelijke bekendmaking van de toewijzing van het onroerend goed aan de bieder. Bij de ondertekening van de onderhandse verkoopsovereenkomst dient een voorschot van 10% van de geboden prijs betaald te worden.

5.3. Bij niet-betaling van het voorschot van 10% van de geboden prijs binnen de in 14 dagen vanaf de schriftelijke bekendmaking van de toewijzing van het onroerend goed, wordt de overeenkomst tot aankoop van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden ten laste van de in gebreke blijvende bieder, onverminderd het recht van de eigenaar-verkoper om een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de geboden prijs te vorderen vanwege de in gebreke blijvende bieder.

5.4. Indien de bieder niet voldoet aan zijn verbintenis tot betaling van het voorschot bij het ondertekenen van de onderhandse verkoopsovereenkomst, dan kan Dewaele, onverminderd het recht van de eigenaar-verkoper op schadevergoeding ten aanzien van de eerste bieder zoals voorzien in artikel 5.3., de volgende bieder contacteren en hem het onroerend goed toewijzen onder voorbehoud van het voldoen van de in 5.2. vermelde verbintenissen. De rangorde van de bieders wordt bepaald conform artikel 4.2.

Artikel 6. Verbintenissen van de eigenaar-verkoper

De eigenaar-verkoper is gebonden door de dagprijs. De verkoop komt rechtstreeks tot stand tussen de eigenaar-verkoper en de bieder die als eerste, rekening houdend met de bepalingen van artikel 4.2., een schriftelijk bod heeft uitgebracht gelijk aan de dagprijs, dit conform de modaliteiten bepaald in artikel 4.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Dewaele kan op verzoek van de eigenaar om welke reden ook de biedingprocedure op elk moment schorsen of stopzetten en kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk.

7.2. Dewaele is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door de verkoper meegedeelde informatie omtrent de te koop aangeboden eigendom.

7.3. Dewaele is niet aansprakelijk voor wanprestatie vanwege de bieder of kandidaat-koper.

7.4. De werking van de website van Dewaele kan verstoord worden door verschillende factoren waarop Dewaele geen invloed heeft. De verkoop wordt in dat geval opgeschort. DEWAELE zal eventuele technische problemen bij het gebruik van haar website www.dewaele.com zo spoedig mogelijk trachten op te lossen zonder dat zij evenwel aansprakelijk kan gesteld worden voor alle mogelijke directe of indirecte schade die het gevolg is of verband houdt met deelname aan het Dewaele Count-down systeem.

Artikel 8. Geschillen

Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge, tenzij het een geschil betreft met een koper/bieder-consument, in welk geval de rechtbank van de woonplaats van de bieder-consument bevoegd is.

Artikel 9. Privacyverklaring

DEWAELE respecteert en draagt zorg voor uw privacy. DEWAELE handelt steeds in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘AVG’) en de Belgische uitvoeringswet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens). De persoonsgegevens die door de bieder worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door de bieder gevraagde diensten te kunnen leveren, alsook om deze op de hoogte te brengen van nieuwe aanbiedingen en om statistische onderzoeken uit te voeren. Gelieve onze Privacyverklaring te raadplegen voor meer informatie over de wijze waarop DEWAELE persoonsgegevens verwerkt.

Goede vraag ...wat is mijn huis waard?

Vraag nu een gratis schatting aan

Blijf op de hoogte

Onze tips gratis in je mailbox!

Schrijf je in voor de tweewekelijkse e-mail en ontvang gratis nuttige tips en advies om zowel je huis te verkopen of verhuren.

Schrijf me in
deel van
site by

Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij tracking- en advertentiecookies te gebruiken om jouw websitebezoek persoonlijker te maken. Ben je benieuwd naar deze gepersonaliseerde advertenties? Klik dan op “Akkoord”(met ons privacybeleid). Lees meer

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.