Dewaele Vastgoeddiensten © 2024

Alles wat je moet weten over het EPC

29e05fceccc244ccb16e8a57a93d34a2
Sofie Demeulemeester
Legal manager
25 februari 2024
Vlaanderen

Sinds enige tijd zijn bewuster omgaan met energie en energiebesparende maatregelen hot items, ook in de vastgoedsector. De Vlaamse overheid heeft het EPC of energieprestatiecertificaat in het leven geroepen om de mensen bewuster te maken van de energie die een woning of bedrijfspand al dan niet verbruikt.

Wat is een EPC en welke types EPC’s bestaan er in Vlaanderen?

Wat is een EPC?

Een EPC - voluit ‘een energieprestatiecertificaat’ - is een document dat de energiezuinigheid van een woning, handelspand, kantoorruimte,... weergeeft en tegelijkertijd ook aanbevelingen doet om deze energiezuinigheid te verbeteren.

Het is een document dat in het kader van verkoop of verhuur - meestal - verplicht is.

Welke types EPC's bestaan er in Vlaanderen?

Op vandaag bestaat er in Vlaanderen een EPC voor woningen, een EPB voor nieuwbouwwoningen of - gebouwen, een EPC KNR voor kleine niet-residentiële gebouwen en een EPC NR voor grote niet-residentiële gebouwen. Om de energiezuinigheid van de gemene delen en de collectieve installaties van appartementsgebouwen in kaart te brengen, werd bovendien ook het EPC gemene delen in het leven geroepen.

1. Het EPC residentieel gebouw

Het EPC residentieel gebouw, is eigenlijk een soort van rapport dat de energiezuinigheid van je woning weergeeft. Op dit EPC kan je het EPC-kengetal of EPC-label aflezen: dit drukt uit hoeveel energie een woning verbruikt per vierkante meter per jaar. Hoe lager je EPC-kengetal of EPC-label, hoe beter de energiescore van je woning is.

Wat is de huidige EPC-norm?

Voor bestaand woonvastgoed, bestaat er op vandaag geen minimumnorm qua EPC zolang dit onroerend goed niet van eigenaar verandert. Verkoop je evenwel je woning, dan heeft de koper sinds 1 januari 2023 de verplichting om binnen de 5 jaar na aankoop een EPC-attest met minstens een label D te kunnen voorleggen.

De komende jaren wordt deze verplichting bovendien nog verstrengd.

Waarom heb je bij de verkoop van je woning een EPC nodig?

Hoewel de inhoud van dit EPC-attest louter informatief is, kan je op vandaag je woning niet meer verkopen zonder dat er een EPC-attest voor deze woning aanwezig is. De koper moet immers voorafgaand aan de verkoop geïnformeerd worden over het energieverbruik van de woning: dergelijke informatie kan een rol spelen bij de beslissing tot aankoop of de prijsbepaling.

De EPC-score van de woning dient reeds bij de opstart van de verkoopspubliciteit vermeld te worden. Het originele energieprestatiecertificaat moet dan ten laatste bij de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst (= compromis) aan de koper worden bezorgd.

Waarom heb je bij het verhuren van je woning een EPC nodig?

Net zoals bij verkoop, moet je als verhuurder ook verplicht over een geldig EPC attest beschikken opdat je een woning kan verhuren. De huurder heeft immers eveneens het recht om het energieverbruik van de woning te kennen, vooraleer de huurovereenkomst wordt afgesloten.

De EPC-score van de woning dient reeds bij de opstart van de verhuurpubliciteit vermeld te worden. Indien de huurder dit wenst, kan hij steeds een kopie van het energieprestatiecertificaat bekomen bij de ondertekening van de huurovereenkomst.

Wie zorgt voor de opmaak van het EPC-attest?

Een EPC-attest wordt opgemaakt door een erkend energiedeskundige. Die maakt een uitgebreide rondgang in je woning om de energiescore ervan te bepalen. Hierbij houdt de energiedeskundige rekening met tal van factoren zoals de staat van de verwarmingsinstallatie en/of boiler, de aanwezigheid van zonnepanelen, de muur- en dakisolatie, de vorm van beglazing in je woning, de oriëntatie van je woning,....


Wens je een EPC-attest van jouw woning?

Onze erkend deskundige komt langs om de energiescore van jouw woning te bepalen.

Vraag nu jouw EPC-attest aan

Hoelang is een EPC-attest geldig?

Een EPC-attest is in principe tien jaar geldig. Indien je je woning bijvoorbeeld 5 jaar na de opmaak van het EPC opnieuw verkoopt of verhuurt, dan moet er geen nieuw EPC opgemaakt worden, tenzij er belangrijke energiebesparende werken aan de woning zouden zijn uitgevoerd waardoor de energiescore van je woning aanzienlijk beïnvloed zou zijn.

Sinds 1 januari 2022 is hier evenwel verandering in gekomen. Immers: in 2019 werd het EPC grondig vernieuwd. Het doel van deze restyling was om potentiële huurders en kopers nog beter te informeren en om eigenaars aan te zetten om energiezuinige maatregelen te nemen door bv te renoveren. Door deze sensibilisatie en informatie hoopt Vlaanderen in 2050 een energiezuinig gebouwenpark te hebben.

Zo werd er een label toegevoegd gaande van A+ (energiezuinig) tot F (energieverslindend) opdat kopers (en huurders) heel snel de energiezuinigheid van een woning zouden kunnen inschatten en er gemakkelijker een vergelijking zou kunnen gemaakt worden tussen verschillende woningen op het vlak van energiezuinigheid. Daarnaast toont dit nieuwe EPC aan welke zaken er energetisch gezien goed zijn aan de woning, welke minder goed en welke aanpassingen nodig zijn om een beter EPC-label te krijgen. Dit kan gaan over zowel de daken, gevels, vensters, beglazing, deuren, vloeren,... Tenslotte wordt er ook een raming van de kosten voorzien, zodat je je energiescore kan verbeteren.

Omwille van het feit dat dit EPC “new style” op die manier veel meer informatie geeft aan potentiële kopers, heeft de regelgever beslist om vanaf 01.01.2022 een “oud” EPC (nl. een EPC dat werd opgemaakt vóór 1 januari 2019) een kortere geldigheidsduur in het kader van verkoop (voor verhuur verandert er niets!) te geven. Zo is een “oud” EPC in geval van een verkoop vanaf 01.01.2022 niet langer geldig, ondanks het feit dat op dit EPC staat genoteerd dat dit wel nog geruime tijd geldig is. (vb.: een EPC dat dateert van 01.04.2017 en normaal geldig is tot 01.04.2027, is in het kader van verkoop toch niet meer geldig)

2. Het EPC bouw (of kortweg: EPB)

Woningen of appartementen gebouwd met een bouwvergunning die afgeleverd werd na 1 januari 2006, moeten aan strenge energie-eisen voldoen. Voor dergelijke panden moet er bij het bouwen ervan verplicht een EPB-dossier worden opgemaakt. EPB staat voor 'energieprestatie en binnenklimaat'. In het dossier staat dan beschreven in welke mate de (nieuwbouw)woning voldoet aan de wettelijke voorwaarden inzake thermische isolatie, energieprestatie en ventilatie.

Het EBP-dossier is dus uitgebreider dan een energieprestatiecertificaat en geeft potentiële kopers of huurders dus bijkomende informatie. Net zoals het EPC blijft een EPB-dossier in principe tien jaar geldig, ongeacht wanneer dit is opgemaakt (in tegenstelling tot het EPC residentiële gebouwen dat in het kader van verkoop niet ouder mag zijn dan 01.01.2019).

EPC verplicht bij verhuur en verkoop van kleine niet residentiele gebouwen Wikimmo
Speel video af

3. Het EPC klein niet-residentieel gebouw

Sinds 01.01.2020 geldt ook voor de verhuur en verkoop van kleine niet-residentiële gebouwen - waaronder ook handelspanden vallen - de verplichting om over een EPC te beschikken en dit mee te nemen in de bijhorende publiciteit.

Wat is een klein niet-residentieel gebouw?

Om te bepalen welke panden onder de nieuwe verplichting vallen, gelden een aantal voorwaarden.

a. Het moet een pand betreffen waarin niet wordt gewoond

Belangrijk om weten is dat hierbij wordt gekeken naar het feitelijk gebruik van het onroerend goed op het moment dat het te koop of te huur wordt gesteld.

Daarbij wordt vervolgens nog volgende “filter” voorzien:

 • EPC nodig
  • Kantoren

  • Handelsruimtes

  • Logeerfuncties

  • Horeca

  • Praktijkruimten

 • Geen EPC nodig
  • Industriële gebouwen (vb.: productiehallen & serres)

  • Religieuze gebouwen

  • Alleenstaande (= vrijstaande) niet-residentiële gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte < 50 m² vb.: container-frituur

  • Serres, stallen en werkplaatsen van een landbouwbedrijf

b. Het moet een “klein” pand betreffen

Men spreekt over een klein gebouw, indien de bruikbare vloeroppervlakte kleiner is dan 500 m². Belangrijk om weten is dat als een afzonderlijke entiteit/gebouw wordt beschouwd:

 • een entiteit met een eigen, individuele ingang
  vb.: in een KMO-unit hebben de verschillende entiteiten vaak elk een eigen ingang

 • een entiteit met eigen sanitaire voorzieningen
  vb.: in een gebouw hebben alle units per verdieping gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen = elke verdieping wordt beschouwd als één entiteit.

Maakt de desbetreffende entiteit (vb.: kantoor, winkel) bovendien deel uit van een groter geheel van niet-residentiële gebouwdelen, waarbij er een gemeenschappelijke ingang is (vb.: in een winkelcentrum of bedrijvencentrum), dan geldt nog een bijkomend criterium. Is de totale oppervlakte van de aaneengesloten niet-residentiële delen (de oppervlakte van de woongedeelten, magazijnen, loodsen worden hierbij niet meegeteld!) in dat geval meer van 1.000 m², dan is er toch geen EPC nodig.

Hoe ziet dit EPC eruit en door wie wordt het opgemaakt?

Het EPC kleine niet-residentiële gebouwen wordt - net zoals het EPC residentiële gebouwen en het EPC gemene delen - opgemaakt door een energiedeskundige type A.

De energiezuinigheid van het gebouw wordt weergegeven aan de hand van labels:

Knipsel

Hierbij duidt een label A+ op een heel energiezuinig gebouw, een label F wijst dan weer op een heel energieverslindend gebouw of gebouwdeel.

Het EPC-attest is 10 jaar geldig. Handig weetje: wordt een huurovereenkomst afgesloten voor een duur van 9 jaar en wordt hiervoor een EPC opgemaakt, dan is dit EPC bij de herverhuur na 9 jaar normaliter nog steeds geldig en kan dit dus nogmaals dienen voor de volledige duur van de nieuwe huurovereenkomst. Op die manier kan een EPC dus meer dan 10 jaar nuttig zijn!

Wanneer heb ik het EPC-attest kleine niet-residentiële gebouwen nodig?

Het EPC kleine niet-residentiële gebouwen moet verplicht beschikbaar zijn van zodra een klein niet-residentieel gebouw in Vlaanderen te huur of te koop gesteld wordt. Deze regeling trad in voege op 01.01.2020 en heeft betrekking op huurovereenkomsten en onderhandse verkoopovereenkomsten die vanaf dan worden afgesloten.

Hierbij wordt het EPC-label - en de unieke code indien het adres van het pand niet is vermeld - meegenomen in de publiciteit en in de huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst.

In het kader van verhuur wordt een kopie van dit EPC afgeleverd aan de huurder, in het kader van verkoop wordt het origineel EPC overhandigd aan de koper op het moment van het verlijden van de authentieke akte.

De regelgever heeft - net zoals bij het EPC residentiële gebouwen - een scherpe boete voorzien indien het EPC niet wordt voorzien. Dit betreft een boete gaande van € 500 tot € 5.000.

4. Het EPC NR

Het EPC (grote) niet-residentiële gebouwen - of kortweg EPC NR - moet verplicht beschikbaar zijn bij verkoop en verhuur van (grote) niet-residentiële gebouwen in Vlaanderen vanaf 01.01.2023.

Wat is een (groot) niet-residentieel gebouw?

Eerst en vooral moet het gaan om een niet-residentieel gebouw (zie punt 3 hierboven), dat daarnaast voldoende groot is.

Men spreekt over een groot gebouw, indien:

 • de bruikbare vloeroppervlakte van de entiteit groter is dan 500 m²

 • de desbetreffende entiteit (vb: kantoor, winkel) kleiner is dan 500m2, maar deel uitmaakt van een groter geheel van niet-residentiële gebouwdelen, waarbij er een gemeenschappelijke ingang is (vb.: in een winkelcentrum of bedrijvencentrum) en de totale oppervlakte van de aaneengesloten niet-residentiële delen (de oppervlakte van de woongedeelten, magazijnen, loodsen worden hierbij niet meegeteld!) meer is dan 1.000m2

Hoe ziet dit EPC NR eruit en door wie wordt dit opgemaakt?

Het EPC (grote) niet-residentiële gebouwen wordt - net zoals het EPC residentiële gebouwen en het EPC kleine niet-residentiële gebouwen - opgemaakt door een energiedeskundige type A. Ook hier wordt de energiezuinigheid van het gebouw weergegeven aan de hand van labels:

Landscape
Speel video af
Knipsel 1

Opnieuw duidt een label A op een heel energiezuinig gebouw, een label F betreft een heel energieverslindend gebouw of gebouwdeel.

In tegenstelling tot bij een gewoon EPC of EPC KNR, wordt op het EPC NR ook het aandeel hernieuwbare energie vermeld (in %).

Het EPC NR is - in tegenstelling tot het gewoon EPC en het EPC KNR - slechts 5 jaar geldig.

Wanneer heb ik het EPC NR nodig?

Het EPC NR moet verplicht beschikbaar zijn bij verkoop en verhuur van (grote) niet-residentiële gebouwen in Vlaanderen vanaf 01.01.2023. Het is daarnaast een belangrijke tool in het kader van het naleven van de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen die sinds 1 januari 2022 geldt

Hierbij wordt het EPC-label - en de unieke code indien het adres van het pand niet is vermeld -, alsook het aandeel hernieuwbare energie meegenomen in de publiciteit en in de huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst. Let wel: werd een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst afgesloten vóór 01.01.2023, dan moet geen EPC NR voorzien worden.

Bij verhuur wordt een kopie van dit EPC NR afgeleverd aan de huurder, bij verkoop wordt het origineel EPC NR overhandigd aan de koper op het moment van het verlijden van de authentieke akte.

De regelgever heeft - net zoals bij het EPC residentiële gebouwen en het EPC kleine niet-residentiële gebouwen - een scherpe boete voorzien indien het EPC NR niet wordt voorzien, gaande van € 500 tot € 5.000.

5. Het EPC gemene delen

Doet het EPC gemene delen maar vaag een belletje rinkelen? Nochtans moet dit document sinds 1 januari 2022 in bepaalde appartementsgebouwen verplicht aanwezig zijn. De Vlaamse Regering - die een energiezuinig gebouwenpark beoogt in 2050 - wil zo aan syndici en eigenaars een instrument ter beschikking stellen om de energieprestatie van de gemene delen van een gebouw te kennen. Bovendien informeert dit document hen meteen ook over de beste stappen richting een energiezuinige renovatie van dit gebouw.

Thumbnail Wikimmo 1
Speel video af

Welke informatie bevat dit EPC gemene delen?

Het EPC gemene delen bevat relevante energetische informatie over de gemene delen van het appartementsgebouw in kwestie. Meer in het bijzonder betreft dit:

 • de gebouwschil: dak, buitenmuren, vloer, maar ook vensters, deuren en verlichting van de gemeenschappelijk (circulatie)ruimtes zoals inkomhal en gang;

 • de collectieve installaties: installaties voor verwarming en productie van warm water;

 • gegevens over de installaties voor zonne-energie;

Deze informatie zal bovendien als basis dienen voor de opmaak van het EPC voor de privatieve delen (nl.: het appartement zelf) dat nog steeds verplicht voorzien moet worden in het kader van verkoop en verhuur.

In welke gevallen moet een EPC gemene delen worden voorzien?

Van zodra er meer dan één woongelegenheid aanwezig is in een gebouw, is het verplicht om een EPC gemene delen te voorzien, het is hierbij niet van belang:

 • hoeveel kavels er effectief voor bewoning bestemd zijn: dit kunnen er 2, maar evengoed ook 100 zijn;

 • dat er in het gebouw enkel kavels aanwezig zijn die voor bewoning bestemd zijn; zo is het mogelijk dat er naast diverse woonentiteiten ook een handelsruimte in het gebouw aanwezig is;

 • of het volledige appartementsgebouw eigendom is van één persoon, dan wel of de verschillende appartementen eigendom zijn van verschillende eigenaars; niet enkel VME’s vallen dus onder de verplichting;

 • of er al dan niet verwarming in het gebouw aanwezig is;

Er geldt één belangrijk uitzonderingsgeval op deze verplichting, nl.: indien er sprake is van een nieuw appartementsgebouw. Meer in het bijzonder zal pas 10 jaar na het bekomen van de bijhorende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen - dus niet: het opleveren van de bouwwerken ! - een EPC gemene delen noodzakelijk zijn. Dit aangezien ervan uitgegaan wordt dat het gebouw in dat geval reeds voldoende energiezuinig is zodat het EPC gemene delen niet meteen een meerwaarde biedt.

Vanaf wanneer is dit EPC gemene delen beschikbaar en vanaf wanneer moet je verplicht over dergelijk EPC beschikken?

Het EPC gemene delen kan sinds 1 januari 2020 worden afgeleverd.

De datum vanaf wanneer het appartementsgebouw in kwestie verplicht over een EPC gemene delen moet beschikken, is afhankelijk van de grootte van het appartementsgebouw:

1 januari 2022

appartementsgebouwen met minstens 15 gebouweenheden

1 januari 2023

appartementsgebouwen met 5 t.e.m. 14 gebouweenheden

1 januari 2024

appartementsgebouwen met 2 t.e.m. 4 gebouweenheden

Deze verplichting geldt ongeacht of er op dat moment een verkoop of een verhuur van een appartement binnen het gebouw plaatsvindt.

Beschik je als VME niet over een dergelijk EPC, dan loop je het risico te worden bestraft met een administratieve geldboete van € 500 tot € 5.000. Ook een verkoop of verhuur van een appartement binnen het gebouw, zal niet zomaar kunnen worden afgerond zonder het EPC gemene delen.

Anticiperen is dus zeer belangrijk. Omwille van die reden zal een vooruitziende syndicus tijdig de beslissing tot het opmaken van het EPC gemene delen reeds opnemen op de dagorde van de Algemene Vergadering van de VME. Op die manier kan de energieprestatiedeskundige type A – die bevoegd is om het EPC gemene delen op te maken – tijdig zijn werk aanvatten en tijdig een EPC gemene delen afleveren.

Hoe lang is een EPC gemene delen geldig?

Vanaf de datum van opmaak, is het EPC gemene delen in principe 10 jaar geldig. Wordt evenwel 15% van de schildelen vervangen, bij- of nageïsoleerd of worden de collectieve installatie of installaties op zonne-energie van het gebouw vernieuwd? Dan zal het EPC gemene delen van rechtswege vervallen - zelfs al is de termijn van 10 jaar nog niet verstreken - en zal er binnen de 6 maand een nieuw EPC gemene delen moeten worden opgemaakt.

Wens je een EPC-attest van jouw woning?

Onze erkend deskundige komt langs om de energiescore van jouw woning te bepalen.

Vraag nu jouw EPC-attest aan
De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Gerelateerde video's

20 De regeling voor registratierechten in Vlaanderen en Brussel een overzicht
Speel video af
Wonen Woonvastgoed kopen
7 Bedrijfsvastgoed kopen of verkopen via een online biedsysteem hoe werkt dit precies
Speel video af
Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed verkopen
24 Je woning verhuren 10 fouten die je moet vermijden
Speel video af
Wonen
10 10 tips om uw vastgoedportefeuille te optimaliseren
Speel video af
Investeren
3 Nieuwbouw op plan kopen wat betekent de wet Breyne
Speel video af
Wonen Woonvastgoed kopen
16 Jouw vakantiewoning verhuren om stijgende kosten het hoofd te bieden dit en nog zoveel meer voordelen
Speel video af
Investeren Vastgoed verhuren
14 Verschillende types vastgoedinvesteringen onder de loep
Speel video af
Investeren Investeren in vastgoed
18 Hoe verkoop ik mijn woning aan de maximale marktprijs
Speel video af
Wonen Woonvastgoed verkopen
29 Renovatieplicht wat betekent dit
Speel video af
Wonen Woonvastgoed kopen Bouwen & verbouwen
30 Het asbestattest de belangrijkste weetjes op een rij
Speel video af
Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Bouwen & verbouwen Verbouwen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed verkopen Welke verkoopdocumenten en attesten breng ik in orde als verkoper?
6 Alternatieve financieringsbronnen voor je bedrijf
Speel video af
Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed verkopen
32 Mijn woning verwarmen met een warmtepomp wat moet ik weten
Speel video af
Wonen Woonvastgoed huren Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Investeren Vastgoed verhuren
19 Bij de aankoop van je woning btw of registratierechten betalen hoe zit dit juist
Speel video af
Wonen Woonvastgoed kopen
33 Green mortgages de voordelen
Speel video af
Investeren Investeren in vastgoed
11 Investeren in residentieel vastgoed de fiscale mogelijkheden
Speel video af
Investeren Investeren in vastgoed Vastgoedportefeuille optimaliseren
15 Jouw vakantiewoning verhuren Hier moet je rekening mee houden
Speel video af
Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
13 Hoe bereken ik het rendement op mijn vastgoedaankoop
Speel video af
Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren Vastgoedportefeuille optimaliseren
8 Investeren in duurzaam vastgoed de vastgoedtrends
Speel video af
Investeren Investeren in vastgoed
21 Hoe kan je genieten van korting op je registratierechten op de Brusselse vastgoedmarkt
Speel video af
Wonen Woonvastgoed kopen
Wet breyne
Speel video af
Wonen Woonvastgoed kopen Bouwen & verbouwen Bouwen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen
Soldandset
Speel video af
Wonen Woonvastgoed verkopen
Verhuren
Speel video af
Wonen Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Youtube Thumbnail Wikimmo Wonen 1
Speel video af

Mijn woning of bedrijfsgebouw beschikt over een stookolietank: moet deze gekeurd worden voor verkoop?

Wonen Woonvastgoed verkopen Ondernemen Bedrijfsvastgoed verkopen
Youtube Thumbnail Wikimmo Wonen 1
Speel video af

Wat zijn de stedenbouwkundige inlichtingen?

1:50
Wonen Woonvastgoed verkopen Ondernemen Bedrijfsvastgoed verkopen
Wikimmo elektrische keuring
Speel video af

Alles wat je moet weten over de elektrische keuring

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen
Wikimmo Welke verkoopdocumenten en attesten breng ik in orde als verkoper?
Speel video af
Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed verkopen
Wikimmo registratierechten 2022
Speel video af
Wonen Woonvastgoed kopen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Investeren Investeren in vastgoed
Youtube Thumbnail Wikimmo
Speel video af
Wonen Woonvastgoed verkopen
Youtube Thumbnail Wikimmo Wonen 1
Speel video af

Mijn woning is getroffen door een rooilijn: wat nu? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Bouwen & verbouwen Bouwen Verbouwen
Wat is een erfpacht trefonds constructie
Speel video af
Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed
Je huis verkopen aan een van je kinderen waarop moet je letten wikimmo
Speel video af
Wonen Woonvastgoed verkopen Investeren Successieplanning
Hoe kan je jouw woning beschermen tegen schuldeisers Wikimmo
Speel video af
Wonen Woonvastgoed kopen Investeren Investeren in vastgoed
Welke attesten heb ik nodig bij het verhuren van mijn woning Wikimmo
Speel video af
Wonen Woonvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Kopie van Wikimmo Youtube
Speel video af

investeren in vastgoed

Investeren Investeren in vastgoed
Wat is een zorgvolmacht wikimmo
Speel video af

Wat is een zorgvolmacht?

Wonen Woonvastgoed verkopen Investeren Successieplanning
Studentenhuurovereenkomst alles wat je moet weten Wikimmo
Speel video af

Studentenhuurovereenkomst: alles wat je moet weten - Wikimmo

Wonen Op kot
Wanneer is er sprake van een tekortschatting bij verkoop van een woning Wikimmo
Speel video af

Wanneer is er sprake van een tekortschatting bij verkoop van een woning? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed
Wat is een gesplitste aankoop Wikimmo
Speel video af

Wat is een gesplitste aankoop? - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Investeren Investeren in vastgoed Vastgoedportefeuille optimaliseren
Successieplanning bij vennootschappen en commercieel vastgoed wikimmo
Speel video af

Successieplanning bij vennootschappen en (commercieel) vastgoed

Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Overnames Investeren Successieplanning Vastgoedportefeuille optimaliseren
Wat is een wilsgebrek en het gevolg voor de verkoopovereenkomst indien hier sprake van is Wikimmo
Speel video af

Wat is een wilsgebrek en het gevolg voor de verkoopovereenkomst indien hier sprake van is? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed verkopen
Wanneer kan je een renovatie van een woning aan 6 BTW uitvoeren Wikimmo
Speel video af

Wanneer kan je een renovatie van een woning aan 6% BTW uitvoeren? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Bouwen & verbouwen Bouwen Verbouwen Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Kan een minderjarige een woning huren Wikimmo
Speel video af

Kan een minderjarige een woning huren? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Heb ik een stedenbouwkundige vergunning nodig voor een zwembad Wikimmo
Speel video af

Heb ik een stedenbouwkundige vergunning nodig voor een zwembad? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed
Wat als uw huurder de huurwoning beschadigt
Speel video af

Wat als uw huurder de huurwoning beschadigt? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Woning verkopen zonder partner Wikimmo
Speel video af

Woning verkopen zonder partner - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed verkopen
Ik koop een woning en achteraf stel ik een vochtprobleem vast Wat nu Wikimmo
Speel video af

Ik koop een woning en achteraf stel ik een vochtprobleem vast. Wat nu? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed
Wat is het conformiteitsattest Wikimmo
Speel video af

Wat is het conformiteitsattest? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Alles wat je moet weten over de wet Breyne Wikimmo
Speel video af

Alles wat je moet weten over de wet Breyne - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Bouwen & verbouwen Projectontwikkeling Investeren Investeren in vastgoed
Mag de verhuurder een sleutel bijhouden van de huurwoning Wikimmo
Speel video af

Mag de verhuurder een sleutel bijhouden van de huurwoning? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Opzeg huurcontract wegens verbouwingswerken wat zijn de regels Wikimmo
Speel video af

Opzeg huurcontract wegens verbouwingswerken: wat zijn de regels? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Wat te doen als er dringende herstellingswerken aan je huurwoning zijn Wikimmo
Speel video af

Wat te doen als er dringende herstellingswerken aan je huurwoning zijn? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Wat moet er gebeuren met de brandverzekering bij de verkoop van je woning Wikimmo
Speel video af

Wat moet er gebeuren met de brandverzekering bij de verkoop van je woning? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed
Wat is teruggave van verkooprechten Wikimmo
Speel video af

Wat is teruggave van verkooprechten? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed
Mag een huurder huisdieren houden in een huurwoning Wikimmo
Speel video af

Mag een huurder huisdieren houden in een huurwoning? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Wat als je woning onbewoonbaar wordt verklaard Wikimmo
Speel video af

Wat als je woning onbewoonbaar wordt verklaard? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Investeren Vastgoed verhuren
Wat is een plaatsbeschrijving en waarom is dit nodig Wikimmo
Speel video af

Wat is een plaatsbeschrijving en waarom is dit nodig? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Ondernemen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Wat gebeurt er met mijn zonnepanelen bij de verkoop van mijn woning Wikimmo
Speel video af

Wat gebeurt er met mijn zonnepanelen bij de verkoop van mijn woning? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed
Mijn huis is bouwkundig erfgoed wat nu Wikimmo
Speel video af

Mijn huis is bouwkundig erfgoed, wat nu? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Bouwen & verbouwen Bouwen Verbouwen
Wanneer kan je onroerende voorheffing ten laste leggen van de huurder Wikimmo
Speel video af

Wanneer kan je onroerende voorheffing ten laste leggen van de huurder? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Investeren Vastgoed verhuren
Wat als ik een huis wil kopen tijdens mijn echtscheidingsprocedure Wikimmo
Speel video af

Wat als ik een huis wil kopen tijdens mijn echtscheidingsprocedure? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Investeren Investeren in vastgoed
Eerst verkopen en dan kopen of omgekeerd Wikimmo
Speel video af

Eerst verkopen en dan kopen of omgekeerd? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen
Is een mondelinge huurovereenkomst geldig Wikimmo
Speel video af

Is een mondelinge huurovereenkomst geldig? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
De voorlopige en definitieve oplevering bij nieuwbouw hoe gaat dit in zijn werk Wikimmo
Speel video af

De voorlopige en definitieve oplevering bij nieuwbouw: hoe gaat dit in zijn werk? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Bouwen & verbouwen Projectontwikkeling Investeren Investeren in vastgoed
Mijn huurder weigert te betalen wat nu Wikimmo
Speel video af

Mijn huurder weigert te betalen: wat nu? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Moet je erfbelasting betalen op jullie gezinswoning als je partner overlijdt Wikimmo
Speel video af

Moet je erfbelasting betalen op jullie gezinswoning als je partner overlijdt? - Wikimmo

Investeren Successieplanning
Is een elektrische keuring nodig bij de verkoop van een woning Wikimmo
Speel video af

Is een elektrische keuring nodig bij de verkoop van een woning? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed
Meeneembaarheid van verkooprechten
Speel video af

Meeneembaarheid van verkooprechten - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Investeren Investeren in vastgoed
Verzekeren van een huurwoning verplichtingen van de huurder Wikimmo
Speel video af

Verzekeren van een huurwoning: verplichtingen van de huurder - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Een garage verhuren Hiermee moet je rekening houden Wikimmo
Speel video af

Een garage verhuren? Hiermee moet je rekening houden! - Wikimmo

Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Wat zijn de verplichtingen van de verhuurder
Speel video af

Wat zijn de verplichtingen van de verhuurder? - wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Wat betekent een optie nemen op een woning Wikimmo
Speel video af

Wat betekent 'een optie nemen' op een woning? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed
Welke kosten moeten koper en verkoper betalen bij verkoop van een woning WIKIMMO
Speel video af

Welke kosten moeten koper en verkoper betalen bij verkoop van een woning? - WIKIMMO

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed
Het KI van een woning Wikimmo
Speel video af

Het KI van een woning - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Een bod uitbrengen hoe doe je dat
Speel video af

Een bod uitbrengen: hoe doe je dat? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed
Meerwaardebelasting bij verkoop woning of grond Wikimmo
Speel video af

Meerwaardebelasting bij verkoop woning of grond - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed Successieplanning Vastgoedportefeuille optimaliseren
Ik verkoop mijn woning die verhuurd is Welke stappen moet ik ondernemen Wikimmo
Speel video af

Ik verkoop mijn woning die verhuurd is. Welke stappen moet ik ondernemen? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Woonvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren Vastgoedportefeuille optimaliseren Syndicus
Wat zijn vruchtgebruik en blote eigendom Wikimmo
Speel video af

Wat zijn vruchtgebruik en blote eigendom? - Wikimmo

Investeren Investeren in vastgoed Successieplanning Vastgoedportefeuille optimaliseren
Wat is een openbare verkoop
Speel video af

Wat is een openbare verkoop?

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed
De Vlaamse woonbonus 2020 een update Wikimmo
Speel video af

De Vlaamse woonbonus 2020: een update! - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Investeren Investeren in vastgoed
Wat wordt verstaan onder verhaalbelasting Wikimmo
Speel video af

Wat wordt verstaan onder “verhaalbelasting”? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Bouwen & verbouwen Bouwen Verbouwen Projectontwikkeling Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Investeren Investeren in vastgoed
Wat is digitaal ondertekenen
Speel video af

Digitaal ondertekenen

Wonen Ondernemen
Wat is het reglement van interne orde wikimmo
Speel video af

Hou rekening met het reglement van interne orde! - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Woonvastgoed kopen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren Syndicus
Ik verkoop mijn woning die verhuurd is Welke stappen moet ik ondernemen Wikimmo
Speel video af

Ik verkoop mijn woning die verhuurd is. Welke stappen moet ik ondernemen? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Woonvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren Vastgoedportefeuille optimaliseren Syndicus
Uw huurder overlijdt wat met het huurcontract Wikimmo
Speel video af

Uw huurder overlijdt : wat met het huurcontract? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Wat is een basisakte Wikimmo
Speel video af

Wat is een basisakte? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Woonvastgoed kopen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren Syndicus
Wanneer moet bij verhuur BTW verplicht worden aangerekend Wikimmo
Speel video af

Wanneer moet bij verhuur BTW verplicht worden aangerekend? - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
In welke situaties kan vanaf 1 januari 2019 BTW worden aangerekend op de huurprijs Wikimmo
Speel video af

In welke situaties kan vanaf 1 januari 2019 BTW worden aangerekend op de huurprijs? - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Aanrekening van BTW bij verhuur loods of opslagruimte Wikimmo
Speel video af

Aanrekening van BTW bij verhuur loods of opslagruimte - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Een erfdienstbaarheid wat is dat
Speel video af

Een erfdienstbaarheid: wat is dat? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed
Een huurwaarborg bij bedrijfsvastgoed een must Wikimmo
Speel video af

Een huurwaarborg bij bedrijfsvastgoed: een must! - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Alles wat je moet weten over de huurwaarborg Wikimmo
Speel video af

Alles wat je moet weten over de huurwaarborg - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Vrijstelling of vermindering van onroerende voorheffing bekomen Wikimmo
Speel video af

Vrijstelling of vermindering van onroerende voorheffing bij bedrijfsvastgoed bekomen? - Wikimmo

Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Wanneer heb je recht op een vermindering of een vrijstelling van onroerende voorheffing Wikimmo
Speel video af

Wanneer heb je recht op een vermindering of een vrijstelling van onroerende voorheffing? - Wikimmo

Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Wat zijn de aandachtspunten bij de overname van een handelszaak Wikimmo
Speel video af

Wat zijn de aandachtspunten bij de overname van een handelszaak? - Wikimmo

Ondernemen Overnames
Je wil een bedrijfspand aankopen maar de site is vervuild Kan de verkoop doorgaan wikimmo
Speel video af

Je wil een bedrijfspand aankopen, maar de site is vervuild. Kan de verkoop doorgaan?

Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed
Wat is een bodemattest Wikimmo
Speel video af

Wat is een bodemattest? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed
Herziening van de huurprijs bij handelshuur kan dit zomaar Wikimmo
Speel video af

Herziening van de huurprijs bij handelshuur: kan dit zomaar? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Ondernemen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Wanneer kan ik de huurprijs herzien Wikimmo
Speel video af

Wanneer kan ik de huurprijs herzien bij woninghuur? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Ondernemen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Wat zijn de verplichte documenten bij verkoop van bedrijfsvastgoed wikimmo
Speel video af

Wat zijn de verplichte documenten bij verkoop van bedrijfsvastgoed? - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed verkopen
Moet ik mijn stookolietank laten keuren voor verkoop
Speel video af

Moet ik mijn stookolietank laten keuren voor verkoop?

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed verkopen
EPC verplicht bij verhuur en verkoop van kleine niet residentiele gebouwen Wikimmo
Speel video af

EPC verplicht bij verhuur en verkoop van kleine niet-residentiële gebouwen! - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed huren Bedrijfsvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Wat is de regelgeving omtrent EPC Wikimmo
Speel video af

Wat is de regelgeving omtrent EPC bij woonvastgoed?

Wonen Woonvastgoed huren Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Alles wat je moet weten over de indexatie van de huurprijs Wikimmo
Speel video af

Alles wat je moet weten over de indexatie van de huurprijs. - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Ondernemen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Indexering van de huurprijs bij handelshuur en gemene huur Wikimmo
Speel video af

Indexering van de huurprijs bij handelshuur en gemene huur - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Wat is een opschortende voorwaarde Wikimmo
Speel video af

Wat is een opschortende voorwaarde? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Wat is een postinterventiedossier Wikimmo
Speel video af

Wat is een postinterventiedossier? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Bouwen & verbouwen Bouwen Verbouwen Projectontwikkeling Investeren Investeren in vastgoed
Er rust een voorkooprecht op mijn huis Kan ik verkopen Wikimmo
Speel video af

Er rust een voorkooprecht op mijn huis. Kan ik verkopen? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Wat is het verschil tussen een voorkooprecht en een voorkeursrecht Wikimmo
Speel video af

Wat is het verschil tussen een voorkooprecht en een voorkeursrecht? - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Wat zijn de opzegmogelijkheden als huurder in geval van handelshuur Wikimmo
Speel video af

Wat zijn de opzegmogelijkheden als huurder in geval van handelshuur? - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Wat is het verschil tussen een compromis en een wederzijdse aan en verkoopbelofte Wikimmo
Speel video af

Wat is het verschil tussen een compromis en een wederzijdse aan- en verkoopbelofte? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Wanneer komt de verkoop van een woning tot stand Wikimmo
Speel video af

Wanneer komt de verkoop van een woning tot stand? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Kan een verhuurder de handelshuurovereenkomst opzeggen Wikimmo
Speel video af

Kan een verhuurder de handelshuurovereenkomst opzeggen? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Ondernemen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Opzeg huurovereenkomst wegens eigen gebruik Wikimmo
Speel video af

Opzeg woninghuurovereenkomst wegens eigen gebruik

Wonen Woonvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Hoeveel notariskosten moet ik betalen wikimmo
Speel video af

Hoeveel notariskosten moet ik betalen bij de aankoop van een woning? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Moet ik registratierechten of btw betalen op de aankoop van mijn woning Wikimmo
Speel video af

Moet ik registratierechten of btw betalen op de aankoop van mijn woning? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Bouwen & verbouwen Bouwen Verbouwen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Wat is afstand van verhaal in het kader van de brandverzekering wikimmo
Speel video af

Wat is afstand van verhaal in het kader van de brandverzekering?

Wonen Woonvastgoed kopen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Waarom moet de woninghuurovereenkomst geregistreerd worden Wikimmo
Speel video af

Waarom moet de woninghuurovereenkomst geregistreerd worden? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Ondernemen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
De registratie van een handelshuurcontract of een huurcontract naar gemeen recht Wikimmo
Speel video af

De registratie van een handelshuurcontract of een huurcontract naar gemeen recht - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed huren Ondernemen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Hoe worden de inkomsten op particuliere verhuur belast
Speel video af

Hoe worden de inkomsten op particuliere verhuur belast?

Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Bedrijfsverzamelgebouwen samen onder hetzelfde dak wikimmo
Speel video af

Bedrijfsverzamelgebouwen: samen onder hetzelfde dak!

Bouwen & verbouwen Projectontwikkeling Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed
Van welke renovatiepremies kan je genieten als je je bedrijfspand energiezuiniger maakt Wikimmo
Speel video af

Van welke renovatiepremies kan je genieten als je je bedrijfspand energiezuiniger maakt? - Wikimmo

Bouwen & verbouwen Bouwen Verbouwen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Investeren Investeren in vastgoed
Bedrijfspand kopen prive of op de zaak Wikimmo
Speel video af

Bedrijfspand kopen: privé of op de zaak? - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Investeren Investeren in vastgoed Vastgoedportefeuille optimaliseren
Renovatie vanaf 2022 verplicht voor kopers van bedrijfsgebouwen Wikimmo
Speel video af

Renovatie vanaf 2022 verplicht voor kopers van bedrijfsgebouwen - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Investeren Investeren in vastgoed
Wat is omzethuur en in welke gevallen kan het nuttig zijn Wikimmo
Speel video af

Wat is omzethuur en in welke gevallen kan het nuttig zijn? - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Planbaten en planschade Wat betekent dit Wikimmo
Speel video af

Planbaten en planschade: wat betekent dit - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Bouwen & verbouwen Bouwen Verbouwen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Wanneer is er sprake van drempelgeld bij handelshuur W Ikimmo
Speel video af

Wanneer is er sprake van 'drempelgeld' bij handelshuur? - WIkimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Rechten en verplichtingen van huurders en verhuurders van commercieel vastgoed Wikimmo
Speel video af

Rechten en verplichtingen van huurders en verhuurders van commercieel vastgoed - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Overname handelsfonds wat met schulden Wikimmo
Speel video af

Overname handelsfonds: wat met schulden? - Wikimmo

Ondernemen Overnames
Welke kosten en lasten zijn voor de verhuurder Wikimmo
Speel video af

Welke kosten en lasten zijn voor de (ver)huurder? - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren Syndicus
Wanneer is huuroverdracht en onderhuur bij handelshuur mogelijk Wikimmo
Speel video af

Wanneer is huuroverdracht en onderhuur bij handelshuur mogelijk? - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Mag je de aankoop van een pand cash financieren Wikimmo
Speel video af

Mag je de aankoop van een pand cash financieren? - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed
Huurhernieuwing bij handelshuur
Speel video af

Huurhernieuwing bij handelshuur

Ondernemen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
De handelshuurovereenkomst van korte duur pop up enkele feiten op een rijtje Wikimmo
Speel video af

De handelshuurovereenkomst van korte duur (pop-up): enkele feiten op een rijtje - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Mijn huurder is failliet Wat nu Wikimmo
Speel video af

Mijn huurder is failliet! Wat nu? - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Wat is een intercommunale Wikimmo
Speel video af

Wat is een intercommunale? - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed huren Bedrijfsvastgoed verkopen
Wat houdt de leegstandsbelasting bij bedrijfsgebouwen in Wikimmo
Speel video af

Wat houdt de leegstandsbelasting bij bedrijfsgebouwen in? - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Verbouwingen in een handelspand welke werken zijn toegelaten Wikimmo
Speel video af

Verbouwingswerken in een handelspand: welke werken zijn toegelaten en wat bij het einde van de huur? - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Wat zijn brownfields Wikimmo
Speel video af

Wat zijn brownfields? - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed verkopen
Wat is een brouwerijcontract Wikimmo
Speel video af

Wat is een brouwerijcontract en wat zijn de aandachtspunten? - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed huren
Wat is een onroerende leasing Wikimmo
Speel video af

Wat is een onroerende leasing? - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed huren Bedrijfsvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Wat is een RUP Wikimmo
Speel video af

Wat is een RUP? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Bouwen & verbouwen Bouwen Verbouwen Projectontwikkeling Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed verkopen
Wat bij de aankoop van een handelspand waar al een huurder in zit Wikimmo
Speel video af

Wat bij de aankoop van een handelspand waar al een huurder in zit? - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed huren Bedrijfsvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Welke huurovereenkomst heb je nodig bij welk type bedrijfspand Wikimmo
Speel video af

Welke huurovereenkomst heb je nodig bij welk type bedrijfspand? - Wikimmo

Ondernemen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Je ontvangt als verkoper een bod aan de vraagprijs moet je verplicht verkopen Wikimmo
Speel video af

Je ontvangt als verkoper een bod aan de vraagprijs, moet je verplicht verkopen? - Wikimmo

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed verkopen
Met welke kosten moet ik rekening houden als ik een bedrijfsgebouw of handelspand wil huren wikimmo
Speel video af

Met welke kosten moet ik rekening houden als ik een bedrijfsgebouw of handelspand wil huren?

Ondernemen Bedrijfsvastgoed huren Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Wat is een splitsingsakte wikimmo
Speel video af

Wat is een splitsingsakte?

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Bouwen & verbouwen Bouwen Verbouwen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren
Kan de functie van een gebouw zomaar gewijzigd worden Wikimmo
Speel video af

Kan de functie van een gebouw zomaar gewijzigd worden?

Wonen Woonvastgoed kopen Woonvastgoed verkopen Ondernemen Bedrijfsvastgoed kopen Bedrijfsvastgoed verkopen Investeren Investeren in vastgoed Vastgoed verhuren

Ook interessant om te lezen

Bouwkundig ergoed klein

Mijn woning staat op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Heeft dit gevolgen voor de verkoop ervan?

Plan nieuwbouw

Het postinterventiedossier

Bodemkwaliteit

Het bodemattest: verplicht bij de verkoop van uw woning of bedrijfsgebouw!

Shutterstock 2071889060

Alles wat je moet weten over de elektrische keuring

Plan

Wat zijn de stedenbouwkundige inlichtingen?

Zoekopdracht

Dewaele zoekt voor jou

Een ruim bedrijfspand, een villa in 't groen of een appartement aan zee. Laat ons weten wat je precies zoekt en ontvang als eerste het meest recente (en discrete) aanbod in je mailbox. En dit nog voor het op de vastgoedwebsites wordt gepubliceerd!

Zoekopdracht bewaren Bekijk het aanbod
Het EPC of energieprestatiecertificaat geeft een energiescore aan je woning, en heeft als doel mensen bewust te maken van de energiezuinigheid van hun huis.

Wij maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij tracking- en advertentiecookies te gebruiken om jouw websitebezoek persoonlijker te maken. Ben je benieuwd naar deze gepersonaliseerde advertenties? Klik dan op “Akkoord”(met ons privacybeleid). Lees meer

Je browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.